Organizátorům veletrhů a kongresů pomůže nový program

Vláda schválila nový program Ministerstva průmyslu a obchodu COVID – Veletrhy/Kongresy, který pomůže podnikatelům ve veletržním, kongresovém a eventovém průmyslu.

„Veletržní a kongresový průmysl patří mezi nejvíce postižená odvětví, proto získává speciální podporu. V programu COVID – Veletrhy/Kongresy budeme kompenzovat až 60 % nepokrytých nákladů. Předpokládaná podpora bude ve výši 600 milionů korun,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Cílem programu je pomoc firmám podnikajícím v oboru veletrhů, kongresů a souvisejících B2B eventových akcí, které zaznamenaly výrazný propad obratu, a udržet veletržní infrastrukturu včetně navazujících služeb.

„Žádat o podporu budou moci veletržní správy, organizátoři a realizátoři veletrhů, provozovatelé kongresových center, organizátoři kongresů a konferencí a realizační, produkční nebo eventové agentury,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro EU a zahraniční vztahy Martina Tauberová a dodává: „Program je určen pro podnikatele s alespoň 30% poklesem obratu za období březen až říjen roku 2020 oproti stejnému období roku 2019, kteří doloží, že jsou za sledované období ve ztrátě.“

Stát poskytne pomoc ve výši až 60 procent nepokrytých nákladů, resp. 40 % pro subjekty s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku ČR. Limit pomoci na jednoho žadatele činí 20 milionů korun. Za nepokryté náklady se považuje ztráta za období březen až říjen 2020 snížená o další dotace z programů jako je COVID – Nájemné, COVID – Kultura a z programu Antivirus.

Podávat žádosti bude možné poté, jakmile program získá notifikaci Evropské komise. MPO předpokládá, že výzvu s podrobnými informacemi vyhlásí v únoru, žádosti bude možné podávat min. po dobu jednoho měsíce. Odhaduje se, že o pomoc požádá na 400 podnikatelských subjektů.

Oprávnění žadatelé

Skupiny oprávněných žadatelů:

 • Veletržní správa (VS) je podnikatelský subjekt provozující výstaviště, na kterém pořádá na svůj účet veletržní a výstavní akce, nebo prostory výstaviště pronajímá pro hostující veletržní, výstavní, kongresové, kulturní nebo jiné akce, případně poskytuje technické služby pro akce konané na výstavišti. Provozem výstaviště se zejména myslí jeho správa, technické a personální zabezpečení, zajištění bezpečnosti a ochrany výstaviště, pronájem prostor výstaviště a jeho údržbu.
 • Organizátor veletrhu (OV) je podnikatelský subjekt, který na vlastní účet organizuje veletrh na výstavišti, které sám provozuje nebo si jeho prostory za tím účelem pronajímá.
 • Realizátor veletrhu (RV) je podnikatelský subjekt, který realizuje stavby veletržních expozic v ČR nebo v zahraničí.
 • Provozovatel kongresového centra (KC) je podnikatelský subjekt, který vlastní nebo si pronajímá nemovitost s min. jedním sálem pro alespoň 500 osob (divadelní uspořádání/k sezení), ve které organizuje kongresy a konference, případně tuto nemovitost dále krátkodobě pronajímá pro pořádání kongresu, konferencí nebo korporátních akcí.
 • Organizátor kongresu, konference (OK) je podnikatelský subjekt, který se zabývá organizací kongresů a konferencí v kongresových centrech.
 • Realizační, produkční nebo eventový subjekt je podnikající subjekt zabývající se organizačním, servisním, asistenčním a technickým zajištěním B2B akcí, veletrhů, kongresů či konferencí

Výstaviště (veletržní areál) je hala nebo komplex výstavních hal s technickou infrastrukturou (parkovací, stravovací, kongresové, hygienické kapacity apod.) v uzavřeném areálu určeném k pořádání veletrhů, výstav, kongresů a dalších obchodních, kulturních a společenských akcí

Veletrh je obchodní prezentační platforma jednoho nebo více příbuzných odvětví, která slouží převážně velkoobchodu. Prodejní veletrh je zaměřen na přímý prodej koncovým zákazníkům.

Kongresové centrum je nemovitost s min. jedním sálem pro alespoň 500 osob (divadelní uspořádání/k sezení), která je převážně využívána k organizaci kongresů a konferencí.

Další podmínky pro oprávněnost žadatele:

 • je podnikatelským subjektem, který je daňovým rezidentem České republiky;
 • k 31. 12. 2019 nebyl v úpadku nebo v likvidaci;
 • k 31. 12. 2019 nebyl podnikem v obtížích;
 • k 31. 12. 2019 proti němu nebylo zahájeno kolektivní insolvenční řízení;
 • nemá nedoplatky ve vztahu k veřejnému rozpočtu nebo zdravotní pojišťovně;
 • vzdává se uplatňování dalších nároků na náhradu vzniklé škody za rozhodné období.

Rozhodné období

 • Rozhodným obdobím je 1. březen až 31. říjen 2020

Podmínky programu

 • Výsledky hospodaření žadatele budou prokazovány na základě výkazu zisku a ztrát potvrzeného externím auditem na základě mezitímní účetní závěrky za období březen až říjen 2020.
 • U položek jako jsou rezervy, opravné položky a odpisy se audit bude řídit daňovými předpisy.
 • Pro výpočet dotace nejsou způsobilými výdaji sankce, pokuty, dále odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob; dobrovolné benefity vyplacené zaměstnancům, které neprošly přes zúčtování mzdy zaměstnance a nejsou zaznamenány ve mzdovém listu zaměstnance (položky mohou být dále upřesněny ve finálním znění Programu).

Schéma

Schéma programu je připraveno podle oddílu 3.12 Dočasného rámce Evropské komise a je určeno pro firmy, kterým výrazně poklesl obrat. Schéma dotace bude vypadat následovně:

 1. Podnikatelský subjekt doloží alespoň 30 % pokles obratu za březen až říjen 2020 oproti stejnému období loňského roku.
 2. Podnikatelský subjekt se nachází ve ztrátě za březen až říjen 2020, kterou doloží auditovaným výkazem zisku a ztrát.
 3. Za nepokryté náklady pro účely programu považujeme rozdíl mezi ztrátou (doloženou viz bod 2) a  hodnotou již získaných dotací z programů ČR notifikovaných v rámci oddílu 3.1 Dočasného rámce Evropské komise (COVID – Nájemné, COVID – Kultura a další) a z programu Antivirus.
 4. Výše podpory je vypočtena jako 60 % nepokrytých nákladů, respektive 40 % nepokrytých nákladů pro subjekty s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku ČR.
 5. Limit na žadatele pro schéma činí 20 mil. Kč.

Předpokládaný časový harmonogram

 • Únor 2021 – zveřejnění programu a vyhlášení výzvy
 • Příjem žádostí po dobu minimálně 30 dnů

Administrace Programu

 • Administraci Programu zajistí Ministerstvo průmyslu a obchodu.
 • Dotace bude poskytována podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Žádosti budou administrovány prostřednictvím informačního systému AIS MPO.

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

Pravidelné novinky e-mailem