Program pomáhá organizátorům kongresů a veletrhů. Žádosti přijímá MPO od dubna

(Aktualizováno 21. 5. 2021) Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo výzvu k novému kompenzačnímu programu COVID – Veletrhy/kongresy. Žádosti začne resort přijímat 6. dubna, podávat je bude možné do 14. června 2021.

„Veletržní a kongresový průmysl patří mezi nejvíce postižená odvětví, proto jsme pro něj připravili speciální podporu, “ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

„Podnikatelům ve veletržním, kongresovém a eventovém průmyslu a na ně sektorově navázaným podnikatelským subjektům budeme kompenzovat až 60 procent nepokrytých nákladů (ztráty). V programu máme připraveno 600 milionů korun,“ doplňuje Havlíček.

Jde-li o žadatele s majetkovou účastí státu, nebo územního samosprávného celku ČR, má nárok na 40 % nepokrytých nákladů (ztráty). Pomoc se týká období od 1. března 2020 do 31. října 2020. Maximální výše podpory činí 20 milionů korun na jednoho žadatele.

„Program COVID – Veletrhy/kongresy míří na úhradu nepokrytých nákladů (ztráty), proto lze tento program kombinovat s dříve vyplacenými programy podle bodu 3.1. Dočasného rámce Evropské komise tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 2 výzvy. Podporu vyplacenou v těchto a obdobných programech je nicméně nutné započítat do výnosů při výpočtu nepokrytých nákladů (ztráty), sděluje náměstkyně pro EU a zahraniční obchod Martina Tauberová.

Žadatel podá žádost prostřednictvím systému AIS MPO, kde vyplní elektronický formulář a přiloží potřebné dokumenty ověřené auditorem. Žadatelé mohou další informace získat na mailu covidveletrhy@mpo.cz, poradí vám i na lince 1212.

Oprávnění žadatelé

Skupiny oprávněných žadatelů:

 • Veletržní správa (VS) je podnikatelský subjekt provozující výstaviště, na kterém pořádá na svůj účet veletržní a výstavní akce, nebo prostory výstaviště pronajímá pro hostující veletržní, výstavní, kongresové, kulturní nebo jiné akce obdobné povahy, případně poskytuje technické služby pro akce konané na výstavišti. Provozem výstaviště se myslí zejména jeho správa, technické a personální zabezpečení, zajištění bezpečnosti a ochrany výstaviště, pronájem prostor výstaviště a jeho údržbu.
 • Organizátor veletrhu (OV) je podnikatelský subjekt, který na vlastní účet organizuje veletrh na výstavišti, které sám provozuje nebo si jeho prostory za tím účelem pronajímá.
 • Realizátor veletržní expozice (RV) je podnikatelský subjekt, který realizuje stavby veletržních expozic v ČR nebo v zahraničí.
 • Provozovatel kongresového centra (KC) je podnikatelský subjekt, který vlastní nebo si najímá nemovitost s min. jedním sálem pro alespoň 300 osob (divadelní uspořádání/k sezení), ve které organizuje kongresy a konference, případně tuto nemovitost dále krátkodobě pronajímá pro pořádání zejména kongresů, konferencí, korporátních a případně pak kulturních či jiných akcí obdobné povahy.
 • Organizátor kongresu, konference (OK) je podnikatelský subjekt, který se zabývá organizací kongresů a konferencí v kongresových centrech.
 • Realizační, produkční nebo eventový subjekt je podnikající subjekt, který zajišťuje eventy (mezi nimiž byly od roku 2019 alespoň 3 akce pro více než 100 osob) na zakázku a ve prospěch podnikání zadavatelů, jako například B2B akce na budování vztahů s obchodními partnery obchodních a výrobních firem, B2C akce na podporu prodeje se spotřebiteli, B2E akce na budování vztahů mezi zaměstnanci, či B2P akce na budování vztahů s veřejností. Dále se jedná o podnikatelský subjekt zabývající se organizačním, servisním, cateringovým, asistenčním a technickým zajištěním zmíněných eventů, veletrhů, kongresů či konferencí. Mezi činnosti vyloučené z podpory patří pravidelný provoz restaurací a obdobných zařízení, závodní stravování, stánkový pouliční prodej občerstvení či prodej občerstvení při jiných hromadných akcích, než jsou vyjmenované výše.

Výstaviště (veletržní areál) je hala nebo komplex výstavních hal s technickou infrastrukturou (parkovací, stravovací, kongresové, hygienické kapacity apod.) v uzavřeném areálu určeném k pořádání veletrhů, výstav, kongresů a dalších obchodních, kulturních a společenských akcí

Veletrh je obchodní prezentační platforma jednoho nebo více příbuzných odvětví, která slouží převážně velkoobchodu.

Kongresové centrum je nemovitost s min. jedním sálem pro alespoň 300 osob (divadelní uspořádání/k sezení), která je využívána k organizaci kongresů a konferencí.

Další podmínky pro oprávněnost žadatele:

 • je podnikatelským subjektem, který je daňovým rezidentem České republiky;
 • vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, nebo obdobným způsobem;
 • podnikatelskou činnost zahájil nejpozději do 29. února 2020;
 • V rozhodném období mu poklesl obrat (výnosy z podporované činnosti dle podmínek výzvy) minimálně o 30 %
 • k 31. 12. 2019 nebyl v úpadku nebo v likvidaci;
 • k 31. 12. 2019 nebyl podnikem v obtížích;
 • k 31. 12. 2019 proti němu nebylo zahájeno kolektivní insolvenční řízení;
 • nemá nedoplatky ve vztahu k veřejnému rozpočtu nebo zdravotní pojišťovně;
 • nevyčerpal podporu do maximální možné výše na jednoho žadatele dle bodu 3.12. Dočasného rámce Evropské komise.

Rozhodné období

 • Rozhodným obdobím je 1. březen až 31. říjen 2020

Podmínky programu

 • Výsledky hospodaření žadatele budou prokazovány na základě Upraveného výkazu zisku a ztráty potvrzeného externím auditem za rozhodné období (březen až říjen 2020). Upravený výkaz vychází z účetnictví žadatele, na jehož základě žadatel sestavuje roční účetní závěrku za rok 2020. Upravený výkaz musí být podepsán statutárním orgánem žadatele. Žadatel dále doloží Výkaz o poklesu výnosů z podporované činnosti, Přehled o dotacích, Zprávu auditora a čestné prohlášení, které vyplní v systému.
 • Žadatel v systému uvede 3 realizované referenční zakázky odpovídající podporovaným činnostem uvedeným v bodu 3.8, konkrétně veletrhy, kongresy, konference a eventy s požadovanou účastí nad 100 osob.
 •  U žadatelů, kteří nejsou účetní jednotkou, se vychází ze skutečných příjmů a výdajů vstupujících do dílčího základu daně z podnikání.
 • Žadatelé uvedou do Upraveného výkazu náklady a výnosy spojené s podporovanou činností dle bodu 3.8 Výzvy za rozhodné období při respektování účetní zásady věcné a časové souvislosti.
 • Při sestavení Upraveného výkazu se zohlední zejména výnosy z podporovaných činností, výnosy z činností související s podporovanými činnostmi, zaúčtované náklady související s výnosy, pokud jde o daňově odečitatelné náklady (zejména náklady na spotřebu materiálu, energie, prodané zboží, osobní náklady – například mzdy a zdravotní a sociální pojištění, běžné opravy a údržba)
 • U položek jako jsou rezervy, opravné položky a odpisy se audit bude řídit daňovými předpisy.
 • Pro výpočet dotace nejsou způsobilými výdaji sankce, pokuty, dále služby či poplatky fakturované spojenými osobami za správu a řízení, marketing a reklamu, užívání obchodní značky, licenční poplatky, a podobně; finanční výnosy s výjimkou úroků a kurzových rozdílů; finanční náklady přímo nesouvisející s výnosy, úroky ze závazků z úvěrů a půjček poskytnutých spojenými osobami; dále odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob uzavřených po rozhodném období za jinou činnost, než provedenou v průběhu rozhodného období; jiné odměny, které zahrnuty být mohou, nesmí přesáhnout výši hrubé měsíční mzdy, 35 402 Kč; dobrovolné benefity vyplacené zaměstnancům, které neprošly přes zúčtování mzdy zaměstnance a nejsou zaznamenány ve mzdovém listu zaměstnance; mzdové náklady na zaměstnance nezaměstnané v rozhodném období; splatná ani odložená daň z příjmu za rozhodné období.
 • Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti o podporu z programu podanou žádost na stejnou podporovanou činnost v rámci jiného programu na stejné, či částečně překrývající se rozhodné období, o níž v době podání žádosti nebylo ještě rozhodnuto.

Schéma

Schéma programu je připraveno podle oddílu 3.12 Dočasného rámce Evropské komise a je určeno pro firmy, kterým výrazně poklesl obrat. Schéma dotace je následující:

1. Podnikatelský subjekt doloží alespoň 30 % pokles obratu za březen až říjen 2020 oproti stejnému období loňského roku.

2. Podnikatelský subjekt se nachází ve ztrátě za březen až říjen 2020, kterou doloží auditovaným upraveným výkazem zisku a ztrát.

3. Za nepokryté náklady pro účely programu považujeme rozdíl mezi ztrátou (doloženou viz bod 2) a  hodnotou již získaných dotací z programů ČR notifikovaných v rámci oddílu 3.1 Dočasného rámce Evropské komise (COVID – Nájemné, COVID – Kultura a další) a z programu Antivirus, či dalších dotací na způsobilé výdaje. Pokud byla dotace poskytnuta jak na způsobilé výdaje související s podporovanými činnostmi, tak na způsobilé výdaje související s jinými činnostmi, než s podporovanými činnostmi, a tyto způsobilé výdaje nelze k jednotlivým druhům činností jednoznačně přiřadit, lze do přehledu dotací zařadit pouze poměrnou část dotace na podporovanou činnost a to ve stejném poměru jako je poměr výnosů z podporovaných činností vůči výnosům z jiných činností za účetní období 2019.

4. Výše podpory je vypočtena jako 60 % nepokrytých nákladů, respektive 40 % nepokrytých nákladů pro subjekty s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku ČR.

5. Limit na žadatele pro schéma činí 20 mil. Kč.

Předpokládaný časový harmonogram

 • 23. března 2021 vyhlášení výzvy
 • Příjem žádostí v období od 6. dubna 2021 do 14. června 2021

Administrace Programu

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Cestovní ruch, volný čas

Doporučujeme