Ošetřovné dozná od 1. 1. 2022 mnoha změn. Dotknou se zaměstnavatelů

Dlouhodobé i krátkodobé ošetřovné bude moci čerpat více lidí a za jednodušších podmínek. Změny se tak dotknou i zaměstnavatelů. Kdy může vedení firmy ošetřovné nepovolit a jak to bude s podmínkami čerpání dávky od nového roku si přečtěte na BusinesInfo.cz.

Změny přinesla novela zákona o nemocenském pojištění, která byla schválena v létě letošního roku. Ta mění pravidla nejen pro ošetřovné či dlouhodobé ošetřovné ale i otcovskou poporodní péči. Posílí se díky ní právo zaměstnanců na volno při překážkách v práci.

Ilustrační fotografie

Na zmíněné dávky především dosáhne více lidí. „Praxe ukázala, že jsou třeba změny v nemocenských dávkách, aby pomáhaly ve všech situacích, když potřebujeme pečovat o někoho ze svého nejbližšího okolí. Týká se především lidí, kteří jsou v závěrečné fázi svého života a je v zájmu nás všech, aby mohli být v domácím prostředí a v kruhu své rodiny,“ shrnuje odcházející ministryně práce Jana Maláčová.

SPECIÁL: Změny pro podnikatele od roku 2024

„Zaměstnanci mají mít podle směrnice EU pracovní volno k poskytnutí péče nebo pomoci rodinnému příslušníkovi případně někomu, kdo s nimi žije ve společné domácnosti, nejméně pět pracovních dnů za rok. Počtem poskytovaných dnů Česko minimální požadavek na ošetřovné překonalo, ale neposkytovalo ho ve všech případech rodinným příslušníkům mimo domácnost. Změny by měli pečujícím lidem usnadnit život,“ připomíná poradce Michal Dvořáček.

Co je ošetřovné?

Výplata ošetřovného má za cíl zmírnit zhoršení finanční situace lidí kvůli péči o člena rodiny. Dávka se vyplácí pouze zaměstnancům, a to vždy od 1. kalendářního dne příslušného měsíce. Částka odpovídá 60 procentům redukovaného denního vyměřovacího základu.

Na dávku má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat z důvodu:

  • ošetřování člena domácnosti kvůli nemoci, úrazu či nezbytné poporodní péči 
  • péči o dítě do 10 let kvůli uzavření školského či dětského zařízení, či v případě, že dítěti byla nařízena karanténa
  • onemocnění, úrazu, hospitalizaci či karanténě osoby, která o dítě jinak pečuje

Podrobnější informace k ošetřovnému na stránkách MPSV

Změny od roku 2022

Účelem dlouhodobého ošetřovného je vyřešit potřeby člověka, která potřebuje celodenní péči. Podmínkou je, aby ten, kdo o potřebné pečuje, platil nemocenské pojištění.

Od ledna 2022 nebude podmínkou vyplácení dlouhodobého ošetřovného při péči o nevyléčitelně nemocné (inkurabilní) hospitalizace těchto pacientů v nemocnici.

V ostatních případech dojde u dlouhodobého ošetřovného ke zkrácení doby hospitalizace  – coby podmínky nároku na dávku – ze sedmi na čtyři dny. Člověk, o kterého pečujete, tedy nebude muset trávit v nemocnici týden, ale o tři dny kratší dobu. Důvodem je především to, že se průměrná doba hospitalizace v českých nemocnicích s ohledem na nové léčebné metody a stále kvalitnější péči v posledních letech významně zkracuje.

Koronavirus a podnikatelé. Kde hledat pomoc?

Novela také umožní těm, kteří dlouhodobě pečují o své blízké, požádat o „vydání rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče“, a to jeden až osm dní po skončení hospitalizace.

„Současný stav, kdy musíte o toto rozhodnutí požádat v týž den, kdy je ošetřovaný propuštěn z nemocnice, celou situaci výrazně komplikuje a často znemožňuje péči i o skutečně potřebné,“ upozorňuje Dvořáček.

U klasického ošetřovného se navíc od ledna 2022 rozšiřuje okruh lidí, u kterých se nevyžaduje soužití ošetřujícího a ošetřovaného v jedné domácnosti, o některé blízké příbuzné.

Jak udržet pečujícího zaměstnance v práci? Moc šancí nemáte

Pokud jde o zaměstnance, zaměstnavatel je povinen poskytnout mu na péči o blízkého pracovní volno, které je neplacené, pokud nemá vážné důvody k nesouhlasu. Ty ovšem prokazuje složitě (absence zaměstnance by musela ohrozit celý provoz podniku).

Souhlas s dlouhodobým ošetřovným tedy firma až na výjimky udělit musí. V takovém případě se jedná podle zákoníku práce o „překážku v práci“ . Po návratu z dlouhodobého ošetřovného by proto zaměstnavatelé měli zaručit lidem návrat do původního zaměstnání a na stejnou pozici.

V paragrafu 191 zákoníku práce je doslova uvedeno, zaměstnavatel není povinen udělit písemně souhlas s nepřítomností zaměstnance v práci po dobu poskytování dlouhodobé ošetřovatelské péče v případě, že prokáže, že tomu brání vážné provozní důvody.

Vážné provozní důvody definoval v jednom ze svých rozhodnutí Nejvyšší soud. Zkoumá se především zastupitelnost či nezastupitelnost zaměstnance, počet lidí, které může mít/má firma na dané místo k dispozici. A rozhodující je to, zda může být ohrožen nebo dokonce znemožněn řádný provoz podniku.

Podrobnější informace k dlouhodobému ošetřovnému

Krátkodobé ošetřovné a ošetřující

U krátkodobého ošetřovného se okruh těch, kteří mají na dávku nárok, od ledna 2022 rozšiřuje.

O potřebné mohou nově pečovat i příbuzní mimo společnou domácnost:

  • v linii přímé, předci nebo potomci (rodiče, prarodiče, děti, vnoučata),
  • sourozenci s oběma i jedním shodným rodičem
  • manžel či manželka, případně registrovaný partner
  • rodiče manžela či manželky či registrovaného partnera

Novela zákona samozřejmě řeší i komplikace, které by mohly nastat na přelomu roku při přechodu z jednoho nastavení do druhého.

Jestliže vznikla potřeba krátkodobého ošetřování ještě v roce 2021, bude mít oprávněná pečující osoba v roce 2022 nárok na ošetřovné ode dne nabytí účinnosti zákona (1.1.). Přednost má totiž právní úprava, která je pro pojištěnce příznivější.

Denní vyměřovací základ se bude zjišťovat z rozhodného období určeného ke dni vzniku potřeby ošetřování, popřípadě ke dni převzetí ošetřované osoby do péče pojištěnce při střídání oprávněných.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

U dlouhodobého ošetřovného v případě hospitalizace, jež k 1. lednu 2022 potrvá aspoň čtyři kalendářní dny a nikoli už týden jako dosud, vznikne potřeba dlouhodobé péče dnem propuštění do domácího ošetřování.

jap

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Zdravotní a sociální služby

Doporučujeme