OSVČ, kompenzační bonus MF a podpora v nezaměstnanosti

Pokud osoby samostatně výdělečně činné ukončí nebo přeruší svou činnost, mohou Úřad práce ČR požádat o zprostředkování zaměstnání a podporu v nezaměstnanosti. Jestliže ale svou činnost neukončí a využijí kompenzační bonus Ministerstva financí ve výši 25 tis. Kč, nemůže je ÚP ČR zavést do evidence a přiznat jim podporu v nezaměstnanosti. Podle platné legislativy není souběh čerpání obou podpor možný. Je tedy třeba, aby OSVČ důkladně zvážily svou situaci a rozhodly se pro jednu z variant.


V případě, že člověk přijde o práci, platí to i pro OSVČ, může požádat o zprostředkování vhodného zaměstnání.

Žádost je možné podat, mimo jiné, elektronicky a na jakémkoli kontaktním pracovišti ÚP ČR. Pokud klient splní zákonem stanovené podmínky pro zařazení do evidence, stane se uchazečem o zaměstnání. Zároveň může požádat také o podporu v nezaměstnanosti. V případě OSVČ je nutné, aby ukončila nebo pozastavila svou činnost.

Podpora v nezaměstnanosti:

Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká v případě, že uchazeč o zaměstnání získal během posledních dvou let před zařazením do evidence ÚP ČR dobu důchodového pojištění alespoň 12 měsíců, a to ze zaměstnání nebo při výkonu jiné výdělečné činnosti. Jednoduše řečeno, pokud v uplynulých dvou letech odpracoval minimálně 12 měsíců a během té doby si platil důchodové pojištění, a to i v rámci „brigád“.

Do rozhodného období se započítávají i tzv. náhradní doby, což je třeba období, kdy člověk pobírá invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně, osobně pečuje o dítě do čtyř let věku nebo o osobu blízkou (II., III., IV. stupeň závislosti) nebo vykonává dlouhodobou dobrovolnickou službu, která překračuje v průměru 20 hodin v kalendářním týdnu apod.

Podporu v nezaměstnanosti vyplácí ÚP ČR během tzv. podpůrčí doby, která činí:

 • do 50 let věku 5 měsíců,
 • nad 50 do 55 let věku 8 měsíců,
 • nad 55 let věku 11 měsíců.

Rozhodující pro délku podpůrčí doby je věk uchazeče o zaměstnání dosažený ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

Výše podpory v nezaměstnanosti:

 • první dva měsíce podpůrčí doby 65 %
 • další dva měsíce 50 %
 • po zbývající dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního zaměstnání.

V případě OSVČ bere ÚP ČR v potaz poslední vyměřovací základ (vystavuje OSSZ) v rozhodném období přepočtený na jeden kalendářní měsíc.  Pokud není vyměřovací základ možné určit, pak ÚP ČR výši podpory v nezaměstnanosti stanoví za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu.

Co je třeba pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání?

 • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) nebo náhradní doklad, kterým klient prokáže svou totožnost a místo bydliště,
 • v případě absolventů doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání,
 • potvrzení o ukončení pracovněprávního vztahu, zápočtový list a potvrzení o výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo evidenční list důchodového pojištění,
 • po ukončení podnikání „Potvrzení OSSZ o účasti na důchodovém pojištění“,
 • v případě ukončení rodičovské dovolené, péče o osobu blízkou nebo pobírání plného invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně potvrzení o ukončené náhradní době.

Všechny doklady, kromě těch, kterými uchazeč prokazuje svou totožnost, je možné doložit dodatečně. 

Formuláře „Žádost o zprostředkování zaměstnání“ a „Žádost o podporu v nezaměstnanosti“ jsou k dispozici v elektronické formě na portále MPSV, hned na úvodní straně webu v části „Formuláře – Oblast zaměstnanosti – Pro občany“. Jednotlivé tiskopisy stačí vyplnit a odeslat elektronicky, poštou nebo odevzdat do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR, případně na jiném viditelně označeném místě. Praktické rady k vyplnění formulářů. Žádosti je třeba poslat na kontaktní pracoviště ÚP ČR, nikoli do Call centra ÚP ČR.

Pokud klienti využijí možnost podání e-mailem, není nutné, aby měli zaručený elektronický podpis. Přílohou takového emailu může být sken/fotografie s dokladovanou skutečností (např. sken/fotografie žádosti s podpisem, sken/fotografie dokladu o ukončení pracovněprávního vztahu, zápočtového listu a potvrzení o výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo evidenčního listu důchodového pojištění apod.). Zašle-li klient touto cestou žádost, je třeba uvést také telefonní a emailové spojení. Zaměstnanci ÚP ČR jej tak, v případě nutnosti, mohou kontaktovat a předejít případným nesrovnalostem. Další praktické informace pro občany jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu práce ČR.

Pokud si lidé nevědí rady s vyplněním konkrétního formuláře nebo mají další dotazy, mohou se obracet na Call centrum ÚP ČR. Jeho operátoři jsou tazatelům k dispozici denně, a to v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 13 hodin na bezplatné lince 800 77 99 00. Dotazy lze posílat také elektronickou cestou na e-mail kontaktni.centrum@mpsv.cz či callcentrum@mpsv.cz. Vzhledem k povinnosti mlčenlivosti mohou operátoři poskytovat informace v obecné rovině. Lidé mohou využít také služeb virtuálního asistenta tzv. chatbota“ na webu Úřadu práce ČR. Pokud klient potřebuje řešit konkrétní záležitosti, je třeba obrátit se na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR.

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Koronavirus

Doporučujeme