Plán BOZP na staveništi. Jak ho zpracovat a jaké jsou povinnosti zadavatele stavby?

Jste zadavatel stavby a potřebujete se ujistit, jaké máte povinnosti týkají se plánu BOZP na staveništi? Tento článek vám poskytne ucelený přehled toho, co je plán BOZP, kdo je oprávněn ho zpracovávat a kdo a kdy je povinen ho zpracovat a jaký má být dle zákona jeho rozsah a obsah.Plán BOZP je ucelený technický dokument určený pro stavby, jehož cílem je zajistit co nejlepší bezpečnost práce na staveništi, případně eliminovat, nebo alespoň snížit na přijatelnou míru, rizika , která se na pracovišti vyskytují. Do dokumentu jsou zpracovány zejména informace o technických parametrech staveniště, pracovních a technologických postupech, ale samozřejmě také povinnosti a požadavky týkající se bezpečnosti práce, a to skrz všemi obory a dělnickými profesemi, které se na stavbě vyskytují.

Kdo je oprávněn zpracovat plán BOZP

Podle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je plán BOZP na staveništi oprávněn zpracovat pouze koordinátor BOZP.

Koordinátor je zároveň také jediný, kdo může v průběhu stavby do plánu zasahovat – upravovat ho a aktualizovat dle skutečného stavu a změn na stavbě. Stejně tak je zodpovědný za jeho kvalitu a bezchybnost. Za dodržování předem stanovených pravidel a povinností, které jsou v něm uvedeny, pak odpovídá zhotovitel stavby.

Kdo a kdy je povinen zpracovat plán BOZP

Povinnost zajistit zpracování plánu BOZP má vždy zadavatel stavby (investor, objednatel, stavebník). Ten je povinen vyhledat koordinátora BOZP, který je k tomuto výkonu jako jediný oprávněn. Záleží pouze na zadavateli stavby, jakého koordinátora si vybere a svěří mu tuto nelehkou a zodpovědnou práci.

A kdy je tedy zadavatel stavby povinen plán BOZP zpracovat? V následujících případech:

 1. Při povinnosti zajistit koordinátora BOZP
 2. Při zvýšeném ohrožení života nebo zdraví

Při povinnosti zajistit koordinátora BOZP

Povinnost zpracovat plán BOZP na staveništi vzniká v případě, když jsou splněny podmínky pro zajištění koordinátora BOZP. To znamená, že pokud musíte mít ze zákona na stavbě koordinátora bezpečnosti práce, musíte zároveň zajistit, aby koordinátor zpracoval plán.

Povinnost zajistit koordinátora BOZP vzniká, když:

 • předpokládaná realizace stavby přesáhne stanovenou hranici 500 dní v přepočtu na jednoho pracovníka,
 • celková předpokládaná doba realizace stavby přesáhne 30 pracovních dnů,
 • se během 30 pracovních dnů účastní práce současně více než 20 pracovníků po dobu delší než jeden den,
 • vznikne povinnost o oznámení a zahájení stavebních prací.

Při zvýšeném ohrožení života nebo zdraví

Povinnost zpracovat plán BOZP na staveništi vzniká též v případě, když budou prováděny práce a činnosti se zvýšeným ohrožením života nebo zdraví osob. Mezi tyto činnosti patří:

 • práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více jak 10 m,
 • práce, které vystavují zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 metrů,
 • práce, které jsou spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů z kovu, betonu a dřeva, jež jsou určeny k pevnému zabudování do stavby,
 • potápěčské práce a práce nad vodou nebo blízko ní, kde hrozí nebezpečí utonutí,
 • práce spojené s výbušninami podle zvláštních předpisů,
 • práce, při nichž se používají nebezpečné a vysoce toxické chemické látky a jiné přípravky, ale také při výskytu biologických činitelů podle zvláštních předpisů,
 • práce, při nichž je přítomen zdroj ionizujícího záření pokud se na ně nevztahuje atomový zákon,
 • práce, které jsou vykonávány v ochranných pásmech energetického a technického vedení,
 • studnařské a zemní práce, které jsou prováděny protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla,
 • tunelářské práce, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy,
 • práce, které jsou prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu.

Stačí splnit jednu z výše uvedených podmínek.

Informace, jak zpracovat plán BOZP – plán a obsah naleznete na stránkách bezpecnostprace.info .
(Stažení PDF verze plánu je možné po bezplatné registraci.)

Převzato z portálu bezpecnostprace.info.

Doporučujeme