Podnikatelský manuál k NOZ: Podnikatelé a jejich vztahy se zákazníky7. Abych se nedivil, když vystavím zboží nebo pošlu leták

Jsou různé způsoby, jak vystavit zboží, jak upoutat zákazníka. O tom však právní úprava není, tomu se věnuje především merchandising a marketing. Nový občanský zákoník však obsahuje jedno pravidlo, které by nemělo žádnému prodejci uniknout. Stále sice vychází z toho, že projev, který směřuje vůči neurčitému okruhu osob (např. právě vystavení zboží) nebo který má povahu reklamy, se považuje jen za výzvu k podání nabídky a pro podnikatele z něj neplyne nic závazného.

Pokud však takový projev obsahuje podstatné náležitosti smlouvy, pak se předpokládá, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit. Zákazníkovi pak stačí jen takovou nabídku akceptovat a smlouva je uzavřena.

Podnikatel do výlohy vystavil elektrický spotřebič a umístil k němu cedulku s uvedením ceny. Přitom se však spletl a uvedl cenu nižší, než za kterou ve skutečnosti hodlal prodávat. U vystaveného spotřebiče nebylo uvedeno, že jde pouze o nezávazné reklamní sdělení nebo že se jedná o neprodejný vzorek. Proto když přišel zákazník a řekl, že chce koupit vystavený televizor za uvedenou cenu, musel podnikatel plnit, neboť zákazník jen akceptoval jeho nabídku, čímž s ním uzavřel smlouvu.

8. Když zákazník reklamuje

Každému podnikateli se někdy stane, že prodá věc nebo poskytne službu, která trpí nějakou vadou. Občanský zákoník obecně stanoví, že každý je povinen plnit bez vad a v opačném případě zákazníkům dává určitá práva, jak se domoci nápravy. Důležité je vědět, že prodejce zpravidla odpovídá pouze za to, že věc je v pořádku (bez vad) v době jejího převzetí zákazníkem. Při prodeji zboží v obchodě se však zákazník zvýhodňuje, neboť se stanoví, že když se vada objeví v prvních šesti měsících, považuje se za vadu, která tu byla již na počátku (je případně na podnikateli, aby prokázal opak). Objeví-li se vada v dalších osmnácti měsících, musí zákazník prokázat, že tu byla od počátku.

Co může zákazník požadovat? Může chtít dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může požadovat jen výměnu součásti (není-li to možné, může odstoupit od smlouvy). Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, akož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Nemění se pravidla pro vyřízení reklamace. Prodávající nebo jím pověřený pracovník musí rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady však musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

9. Jak dlouho ručím za jakost prodaného zboží?

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka neplatí ze zákona, ale musí nastoupit určitá skutečnost, se kterou se vznik záruky pojí. Není-li záruka ujednána ve smlouvě, může ji podnikatel převzít prohlášením v záručním listu, popřípadě vyznačením záruční doby nebo doby použitelnosti či trvanlivosti věci na obalu nebo v reklamě. Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran.

Poskytnutí záruky tedy není automatické, prodejce zpravidla neručí za zboží, které prodává (to však neznamená, že by neodpovídal za vady, které prodaná věc má). Poskytnutí záruky za jakost je dobrým nástrojem konkurenčního boje, poskytnutí delší záruky, než kterou dává konkurence, je výrazem důvěry ve zboží, jež podnikatel prodává. Reklamuje-li zákazník vadu, která se objevila během záruční doby, nezkoumá se, zda jde o vadu, která tu byla v době koupě, nebo o vadu, ke které došlo až později. Záruka se samozřejmě nevztahuje na vady, které způsobil kupující.

Text je součástí publikace Podnikatelský manuál k novému občanskému zákoníku, kterou vydala Asociace malých a středních firem a živnostníků ČR

Doporučujeme