Poradna: Jaké jsou podmínky pro provozování mobilního stánku?

Chceme provozovat mobilní stánek s prodejem potravin. Jaké jsou podmínky pro provozování mobilního stánku?

V případě mobilního stánku se bude jednat o tzv. mobilní provozovnu (provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce). Dále platí, že u mobilní provozovny jste povinni na žádost živnostenského úřadu prokázat oprávněnost umístění provozovny, mít ji řádně označenou identifikačními údaji, včetně informací o odpovědné osobě.

V praxi to dále znamená, že pokud budete provozovnu umisťovat na pozemcích obce, obec za zábor veřejného prostranství vybírá tzv. místní poplatek.

Zároveň může mít obec vydaný tržní řád, kterým se je nutno řídit. Tržní řád stanovuje podmínky, a to jak pro provozovatele tržiště, tak i pro jeho uživatele. Jedná se např. o podmínky, jaké zboží lze na tržišti prodávat, kde se vyhrazená tržiště nacházejí, odkdy dokdy lze zboží prodávat, jaký poplatek se za použití tržitě platí, na jaké prodeje a akce se tržní řád nepoužije, kdo je oprávněn dané podmínky kontrolovat atd. Proto lze doporučit, abyste vždy kontaktovali příslušnou obec a konkrétní podmínky prodeje si přesně zjistili. Vyhnete se tak případným sankcím ze strany dané obce.

Jako podnikající subjekt jste rovněž povinni zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování dané živnosti podle zvláštních právních předpisů. Jedná se např. o stránku provozní hygieny a vybavení mobilního stánku (stánek musí obsahovat zařízení pro mytí a čištění pracovních nástrojů s přívodem tekoucí pitné studené nebo teplé vody, chladírenské zařízení, zařízení pro tepelnou úpravu a uchovávání pokrmů,…).

Dále musíte zajistit proškolení obsluhujícího personálu na dodržování hygienického minima, včetně vlastnění zdravotního průkazu, dodržování zákona na ochranu zdraví, dodržení podmínek skladování potravin (včetně teplotního), aby následně prodávané potraviny byly pro spotřebitele bezpečné, dodržování zákona na ochranu spotřebitele, který stanovuje povinnosti mít zboží označené cenami, v případě rozvažovaného zboží mít k dispozici certifikovaná měřidla a v neposlední řadě nelze opomenout i splnění tzv. ohlašovací povinnosti zahájení/ ukončení výkonu předmětu činnosti vůči Státní zemědělské a potravinářské inspekci a orgánům hygieny apod. Provozovna musí obecně splňovat i technické či protipožární předpisy.

Jako provozovatelé potravinářského podniku se také musíte řídit nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin, kde jsou zejména v příloze č. II specifikovány obecné hygienické požadavky pro všechny provozovatele potravinářských podniků a v kapitole III požadavky na pojízdné prodejny či stánky.

Kdo kontroluje provoz v mobilních provozovnách? V ČR vykonávají dozor nad mobilními provozovnami (ale i nad kamennými) obecně živnostenské úřady, orgány hygieny, veterinární správa, Státní zemědělská a potravinářská inspekce či Česká obchodní inspekce.

Zahájení a ukončení provozování v mobilní provozovně nemusíte oznamovat předem živnostenskému úřadu, ale pro výkon činnosti musíte mít samozřejmě příslušné živnostenské oprávnění.

Převzato z časopisu Komora. Autor: Tomáš Macnar, Regionální místo Praha.

Doporučujeme