Poradna: Je nutné zaknihování akcí akciové společnosti pro účast na veřejných zakázkách?

Je nutné tzv. zaknihování akcí akciové společnosti pro účast na veřejných zakázkách? Co to obnáší?Podle nového zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb., který vstoupil v účinnost dne 1. října 2016 a který do českého práva transponuje nové evropské směrnice o veřejných zakázkách a nahrazuje dosavadní předpisy regulující oblast veřejných zakázek, toto sice není zákonná povinnost, ale nezaknihování akcií může mít na účast ve veřejných zakázkách svůj dopad, a to ve vyloučení účastníka zadávacího řízení.

Dle § 48 odst. 7 zákona „zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie“. Dle § 48 odst. 9 zákona „zadavatel u vybraného dodavatele ověří naplnění důvodu pro vyloučení podle odstavce 7 na základě informací vedených v obchodním rejstříku…“.

Zaknihování akcií lze rozdělit na čtyři základní kroky. Samotné zaknihování trvá obvykle několik týdnů. Jednotlivé kroky při přeměně listinných akcií na zaknihované akcie jsou upraveny v § 529 až 534 zákona č. 89/2012 Sb. a v příslušných ustanoveních zákona č. 90/2012 Sb. Lze je ve stručnosti shrnout do následujících bodů:

  1. Rozhodnutí valné hromady akciové společnosti o přeměně akcií na zaknihované akcie (změna stanov a zápis této skutečnosti do Obchodního rejstříku).
  2. Akciová společnost zveřejní rozhodnutí o přeměně akcií v Obchodním věstníku a uveřejní jej na svých internetových stránkách, přičemž určí akcionářům minimálně dvouměsíční a maximálně šestiměsíční lhůtu pro odevzdání listinných akcií a vyzve akcionáře, aby si zřídili u účastníků u centrálního depozitáře cenných papírů tzv. majetkové účty. Akciová společnost současně zašle akcionářům oznámení o přeměně akcií.
  3. Akcionáři si zřídí u účastníků u centrálního depozitáře cenných papírů tzv. majetkové účty, odevzdají ve stanovené lhůtě akciové společnosti listinné akcie a sdělí akciové společnosti číslo svého majetkového účtu.
  4. Po uplynutí lhůty pro odevzdání listinných akcií (anebo i dříve, pokud akcionáři odevzdají všechny listinné akcie) může akciová společnost požádat u centrálního depozitáře cenných papírů o zaevidování zaknihovaných akcií do centrální evidence.

Převzato z časopisu Komora
Autor článku: Tomáš Macnar, Regionální místo Praha

Více k tématu v kapitole Právního průvodce BusinessInfo.cz

Doporučujeme