Pozor na pokuty. Při neplnění povinností k DPH jsou postihy přísnější

Plátci DPH musejí podávat jednou za měsíc či za čtvrtletí kontrolní hlášení. Kromě toho nesmějí zapomenout na přiznání a úhradu daně. Jinak jim hrozí poměrně přísné postihy. Podrobné informace k pokutám a sankcím najdete v následujícím textu na BusinessInfo.cz.

Připomeňme, že někteří plátci odevzdávají i takzvané souhrnné hlášení. Podrobnosti o něm najdete v paragrafu 102 zákona o DPH.

Ilustrační fotografie

Kontrolní hlášení mělo být bičem na podvodníky

Kontrolní hlášení (KH) vyplňují ti, kteří odvádějí státu daň z přidané hodnoty, už od roku 2016.

Podle statistik omezilo daňové úniky i karuselové podvody. Finanční úřady jsou ale na ty, kteří jej nevyplní správně, nebo se opozdí s jeho podáním, přísnější než u klasických daňových přiznání.

              Všechny informace ke kontrolnímu hlášení najdete na BusinessInfo.cz

„Hlášení nenahrazují daňová přiznání, jsou jejich podrobnějším doplňkem. Jedná se vlastně o výkazy všech přijatých i vydaných faktur. Ale pozor. KH jsou specifická tím, že se u nich trestají sebemenší zpoždění, opomenutí nebo nepřesnosti. Pokutu dostanete i za pouhé nepotvrzení bezchybnosti řádně podaného hlášení,“ varuje poradce Michal Dvořáček.

Základní sankce související s kontrolním hlášením:

 • pokuty, které správce daně ukládá za zákonem daných podmínek v pevné výši, a to 1 000 korun, 10 000, 30 000 a 50 000 korun
 • sankce s maximálním limitem 50 000 respektive půl milionu korun, jejichž výši i uložení určuje sám správce daně.

Připomeňme, že od roku 2023 se snižuje výše některých pokut pro OSVČ a společnosti s ručením omezeným, kde je fyzická osoba jediným společníkem, na polovinu (viz tabulku).

Podle zákona je pokuta poloviční, „pokud je plátce fyzickou osobou, nebo pokud ke dni, ve kterém vznikla povinnost uhradit tuto pokutu, má plátce zdaňovací období kalendářní čtvrtletí, nebo jde o plátce, který je společností s ručením omezeným, jež má jednoho společníka (fyzickou osobu)“.

Výše pokuty
1 000 Kčplátce DPH nepodal KH ve stanovené lhůtě, bez vyzvání finančního úřadu podá dodatečně
10 000 Kč / 5 000,- Kčplátce DPH nepodal KH ve stanovené lhůtě a podá jej v náhradní lhůtě po vyzvání finančním úřadem
30 000,- Kč / 15 000,- Kčplátce DPH nepodal následné KH ve stanovené lhůtě od finančního úřadu k opravě, doplnění nebo potvrzení údajů v původním hlášení
50 000,- Kč / 25 000,- Kčplátce DPH nepodal KH v náhradní lhůtě nebo po výzvě k opravě neprovedl změny v následném KH
500 000,- Kčplátce DPH neplní své daňové povinnosti a ztěžuje nebo maří finančnímu úřadu výkon správy daně

Přísnější berňák

Základní pokutu ve výši tisíc korun dostanete vždy, pokud neodevzdáte kontrolní hlášení včas, a to dokonce i v případě, že se opozdíte o jediný den. Na rozdíl od přiznání k DPH případně k dalším daním, kde berní úředníci vždy tolerují zpoždění do pěti pracovních dní, u kontrolního hlášení taková benevolence obecně neexistuje.

Vyšší pokutě 10 000 (respektive 5 000) korun se plátce nevyhne, pokud podá kontrolní hlášení až na základě výzvy ze strany správce daně. Dochází k tomu v případě, že poplatník kontrolní hlášení v zákonné lhůtě vůbec nepodá, případně jej pošle s chybami a není uznáno za platné. Pozor! Po výzvě musíte stihnout napravit svou chybu do pěti pracovních dnů.

„Plátci by si měli své povinnosti bedlivě hlídat. Pokud to nestihnou do pěti pracovních dní od přijetí výzvy, dostanou pětkrát vyšší pokutu,“ připomíná daňová poradkyně Blanka Štarmanová ze společnosti TaxVision.

U všech typů daní hrozí opozdilcům a neplatičům postihy. Jak se sankcím vyhnout?

„Správci daně jsou přesto shovívaví, pokud uděláte chybu v daném roce poprvé,“ připomíná poradce. Jinými slovy: sankce vám nemusí být vyměřena, pokud se opozdíte pouze jednou za rok.

I v případě 50 tisíc jde o sankci povinnou. Jak bylo řečeno výše, postih je udělen automaticky v případě, že se opozdíte po výzvě finančního úřadu o více než týden. Budete-li tedy vyzváni například ve středu 7. srpna, musíte své opomenutí napravit do 14. srpna. Ve čtvrtek 15. 8. už máte jistotu, že vám bude vyměřena sankce 50 tisíc. Vždy se nicméně počítají pouze pracovní dny.

Stejný postih se bude týkat i plátce, který správně kontrolní hlášení nepodal, ale nestihl v opravné lhůtě podat takzvané negativní (nulové) kontrolní hlášení.

„A pak je tu ještě jedna – ne tak obvyklá sankce, kterou úředníci ukládají v případě vaší pozdní reakce na výzvu ke změně, doplnění nebo potvrzení nejasných údajů v řádně odevzdaném KH.  Úředníci mohou najít chybu například v DIČ odběratele či dodavatele, čísle dokladu, částce, datu plnění a podobně,“ popisuje poradce.

Pokud není chyba u vás, ale špatné údaje dodal váš obchodní partner, musíte to správci daně neprodleně sdělit a potvrdit, že na vaší straně jsou údaje bezchybné. Pokud výzva zůstane bez reakce, zhubne vaše peněženka o 30 tisíc.

Kdy a kdo má nárok na prominutí?

Pokyn D-29 Generálního finančního ředitelství (GFŘ), který umožňuje sankce u pokut vyšších než 1000 Kč plně nebo částečně prominout:

 • jedno pochybení během jednoho kalendářního roku
 • zpoždění s podáním či reakcí v případě živelné katastrofy (nutné doložit)
 • zpoždění v případě neplánovaného zhoršení zdravotního stavu (nutné doložit)
 • zpoždění maximálně 5 pracovních dnů s reakcí na výzvu správce daně ke změně, doplnění či potvrzení údajů (v případě, kdy poplatník pouze potvrzuje správnost původního podání)
 • zpoždění maximálně 5 pracovních dnů s reakcí na výzvu správce daně k podání kontrolního hlášení v případě, kdy poplatníkovi povinnost podat kontrolní hlášení ze zákona nevznikla

Žádost o prominutí sankce je možné podat do 90 dnů od doručení platebního výměru. Žádost není zadarmo, musíte vždy zaplatit tisíc korun.

Správce daně vám nicméně nevyhoví, pokud jste v minulosti nevedli správně účetnictví, nebo vám byl vydán takzvaný zajišťovací příkaz. Smůlu má i ten plátce DPH, který dvakrát za uplynulých dvanáct měsíců nesplnil své povinnosti a nápravu sjednal až po výzvě.

„Zákon praví, že pokud žádost podá právnická osoba (firma), bude se zkoumat splnění podmínek pro uznání žádosti nejen u žadatele, ale i u všech statutárních orgánů či jejich členů,“ připomíná poradce.

Termíny, kdy musejí hlášení odevzdávat čtvrtletní a měsíční plátci, najdete níže.

Sankce s limitem

Druhá skupina sankcí (s horním limitem):

 • Pokuta až do výše 50 000 korun – může být uložena „plátci, který na základě výzvy k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení.“ Tuto pokutu nelze prominout.
 • Pokuta až do výše 500 000 korun – může být uložena plátci, který nesplněním povinnosti související s kontrolním hlášením závažně ztěžuje nebo maří správu daně z přidané hodnoty (což je čistě na rozhodnutí správce daně, přesná definice neexistuje). Tuto sankci také není možné odpustit.

Už čtyři roky lze tuto sankci použít i bez předchozího uložení jiných pokut týkajících se kontrolního hlášení. Důvodem jejího „zavedení“ bylo to, že mnozí plátci podávali kontrolní hlášení včas, ale vyplňovali neúplné či odhadované údaje.

Systém sankcí je tedy v případě DPH poměrně přísný. Poplatníkům, kteří se chtějí vyhnout jakýmkoli problémům, doporučujeme, aby pečlivě sledovali komunikaci s finančním úřadem (a to i v době nemoci či dovolené) a nezapomínali na upozornění a výzvy okamžitě reagovat.

Majitelé aktivní datové schránky, kterými jsou od roku 2023 i všechny OSVČ, by měli schránku pečlivě prohlížet – v době, kdy vás čekají povinnosti spojené s placením DPH, nejlépe každý den.

Pokuta za nepodané přiznání

Dobrou zprávou pro zapomnětlivé poplatníky je přijetí novely daňového řádu, která snižuje sankce za pozdní podání přiznání a úhradu daně od 1. ledna 2021 (týká se všech daní, tedy i DPH).

Pokud se za normálních okolností opozdíte po termínu o méně než pět pracovních dnů, nic vám nehrozí. V případě delšího zdržení vám naskakují úroky z prodlení.

Sankce za každý den prodlení činí 0,05 procenta ze zaplacené daně (případně 0,01 procenta daňové ztráty). Maximální postih je pět procent z daně či 300 tisíc korun. Pokud daňové přiznání nepodáte vůbec, a to ani dodatečně na výzvu berňáku, pokuta bude minimálně 500 korun. Ze zmíněné novely daňového řádu z roku 2021 ovšem vyplývá, že reálně Finanční správa ČR vymáhá jen pokuty vyšší než 1000 korun.

Podobný postih vás čeká, pokud nezaplatíte včas daň. Opozdilcům neustále naskakuje úrok z prodlení, a to o několik desetin promile za 24 hodin. Roční penále činí repo sazba ČNB, tradičně navýšená o 14 procentních bodů. Aktuálně je tato sazba na 5,75 procentech. Maximální roční pokuta je tedy 19,75 procentA.

Kdy si dávat pozor…

Kontrolní hlášení podává každý plátce DPH, pokud:

 • uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění, 
 • přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,
 • ve zvláštním režimu pro investiční zlato přijal zprostředkovatelskou službu, u které byla uplatněna daň, uskutečnil dodání investičního zlata osvobozeného od daAně, u kterého má nárok na odpočet daně, nebo investiční zlato vyrobil nebo zlato přeměnil na investiční zlato.

Podrobnosti a pokyny k vyplnění KH najdete ve formuláři Kontrolní hlášení k DPH na internetových stránkách finanční správy.

Firmy a ostatní měsíční plátci jsou povinni odesílat kontrolní hlášení jednou měsíčně. U podnikatelů (fyzických osob) je rozhodující lhůta, v níž podávají daňové přiznání. Znamená to, že kvartální plátci podají hlášení jednou za čtvrtletí. Ti, co odvádějí daň dvanáctkrát za rok, pak jednou za měsíc, a to nejpozději do 25. dne od skončení zdaňovacího období.

Termín, dokdy je možné formulář odevzdat u čtvrtletních plátců, je opět stanoven nejpozději na 25. den po uplynutí příslušného čtvrtletí. Budete-li například platit DPH za červenec až září 2024, musíte vyplněný interaktivní formulář odeslat do 25. října.

Kvartální plátci si v kalendáři podtrhnou data 25. dubna, 25. července, 25. října a 27. ledna 2025. Všechna data kromě lednového vycházejí na pracovní den. V případě, že tedy je 25. den v měsíci víkendový, deadline se posouvá na první následující všední den.

Jakub Procházka

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění
Tématický Newsletter
Zajímá vás téma daní? Nepropásněte nové články na BusinessInfo.cz, přihlaste se k odběru našeho newsletteru.

Co můžete čekat? Jak a kdy splnit daňové povinnosti: návody, rady, informace o změnách, aktuality, daňový kalendář, jednotlivé druhy daní. Jak postupovat při placení daně z příjmů, DPH, silniční daně i daně z nemovitostí, nebo třeba přístup k daňovým formulářům.

Zpracování osobních údajů
Přihlášením potvrzuji souhlas, že jsem se seznámil(a) se Zásadami zpracování osobních údajů. Tento portál je chráněn technologií reCAPTCHA od společnosti Google a platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Doporučujeme