Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 30. týden 2023 (částka 107–108 Sb./18–20 Sb. m.)

Ve Sbírce zákonů ČR bylo tento týden publikováno sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2023-2029, 5,75 %. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikována tři sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 108 rozeslaná dne 28. 7. 2023

233/2023
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2023-2029, 5,75 %

232/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Částka 107 rozeslaná dne 28. 7. 2023

231/2023
Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území a některých nařízení okresních úřadů spadajících do působnosti Ministerstva životního prostředí

230/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby

229/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků, ve znění vyhlášky č. 303/2016 Sb.

228/2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 20 rozeslaná dne 28. 7. 2023

29/2023
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu

Částka 19 rozeslaná dne 28. 7. 2023

28/2023
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské a technické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Spojených arabských emirátů

27/2023
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou ve věci implementace Druhého švýcarského příspěvku vybraným členským státům Evropské unie na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci Evropské unie

Částka 18 rozeslaná dne 28. 7. 2023

26/2023
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje úprava počtu vízových úřadů, na nichž mohou žadatelé z Nového Zélandu požádat o vízum podle Dohody o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu

25/2023
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o dvoustranné spolupráci v oblasti obrany

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme