Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 36. týden 2021 (částka 143–144 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR byl tento týden publikován zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 144 rozeslaná dne 8. 9. 2021

332/2021
Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace validačních a ověřovacích orgánů podle normy ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 Posuzování shody – Obecné zásady a požadavky na validační a ověřovací orgány a dalších norem, které normu ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 mění nebo nahrazují 

331/2021
Vyhláška o organizaci vzdělávání pro veterinární lékaře působící v klinickém veterinárním lékařství

Plné znění částky 144 (99 kB)

Částka 143 rozeslaná dne 8. 9. 2021

330/2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

Komentář

Novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony přináší v první řadě změnu ohledně dávky otcovské poporodní péče, obecně známo jako otcovská.

Otcovská dovolená byla novelou prodloužena z jednoho na dva týdny. Mimo to také prodlužuje dobu 6 týdnů od narození dítěte, kdy bylo doposud možné dávku čerpat, o dobu, kdy byl novorozenec hospitalizován, a to nezávisle na tom, zda k delší době hospitalizace došlo z důvodů, které nastaly na straně matky, nebo na straně dítěte. Novela poskytuje otci možnost vybrati si, zda bude čerpat otcovskou v prvních šesti týdnech života novorozence, nebo až v šesti týdnech počínaje ukončením hospitalizace dítěte.

Další změnou je snížení nároků pro přiznání dlouhodobého ošetřovného. Doba, po kterou musí osoba, o níž má být pečováno, strávit v nemocnici, se zkracuje z aktuálních sedmi na alespoň čtyři kalendářní dny. Z této podmínky je dále stanovena výjimka pro osoby stižené nevyléčitelnou chorobou v terminální fázi ošetřované v domácím prostředí. Doba určená pro péči o příbuzné může dosáhnout až délky devadesáti dnů, přičemž rodinní příslušníci se v péči mohou střídat.

Změnu doznala i úprava ošetřovného. Došlo k rozšíření okruhu osob, které jej mohou čerpat. Dosavadní právní úprava pracuje s podmínkou soužití s ošetřovaným příbuzným v jedné domácnosti. Nová právní úprava vychází vstříc měnícímu se společenskému uspořádání a přiznává nárok na ošetřovné také jeho ostatním blízkým příbuzným. Novela nabývá účinnosti dnem 1.1.2022.

Zpět na začátek

329/2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

Komentář

Již ke dni 1.10.2021, vstoupí, až na některá ustanovení, v účinnost novela zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.

Novela zakotvuje povinnost zařízení užívat ve svém názvu označení „dětská skupina“. Pro dosavadní provozovatele je tato povinnost ohraničena datem 1.10.2024. Naopak název „dětská skupina“ nesmí být používán jinou službou.

Novela upravuje také věk dětí navštěvujících dětské skupiny, a to od šesti měsíců do zahájení povinné školní docházky, přičemž děti od šesti do dvanácti měsíců smějí být zařazovány do kolektivu o maximální kapacitě 4 dětí mladších čtyř let. Tato podmínka se vztahuje na fyzickou přítomnost dětí, nikoli na maximální počet dětí v evidenci.

Dále jsou nově stanoveny přísnější požadavky na odbornost pečujících osob. Naopak vypuštěny byly kvalifikace bez maturity, a to s účinností od 1.10.2024.  Pro nové poskytovatele je zavedena jednotná lhůta do 1.7.2022. Nově platí podmínka, že přítomna musí být alespoň jedna osoba se zdravotnickým vzděláním nebo nově vzniknuvší profesní kvalifikací Chůva pro děti v dětské skupině. Opět stanovena náhradní lhůta pro stávající provozovatele do 1.10.2024. Jsou-li v dětské skupině děti starší tří let, je požadována také osoba s kvalifikací pedagogickou, a to v rozsahu 20 hodin týdně. Náhradní lhůta pro stávající poskytovatele stanovena na 1.10.2026.

Pro dětské skupiny s kapacitou mezi 13 a 24 dětmi je požadována péče tří osob bez ohledu na věk dětí.

Novela se dále zaměřuje na financování formou státních příspěvků – tzv. účelově vázaný nárokový příspěvek. Poskytovatelé mají nárok jej žádat na každý kalendářní rok zvlášť a za každou dětskou skupinu samostatně. Je stanovena také maximální výše nákladů rodičů dětí do 3 let. Jedná se o částku 4 000 Kč.

Pozornost je věnována subjektům, které zajišťují stravování dětí. U dětí od šesti do dvanácti měsíců jej zajišťuje vždy rodič. U ostatních je úprava ponechána smluvnímu ujednání.

Změnu zaznamená také vyhláška č. 281/2014 Sb., která nově upraví hygienické požadavky na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí, na standardy kvality a výživové normy pro děti do tří let.

Zpět na začátek

328/2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

Komentář

Novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách s účinností ke dni 1.1.2022 odstraní rozdíl mezi postiženými osobami, které využívají pobytové sociální služby a osobami, které žijí doma. Tato změna se dotkne dvou skupin osob, a to těch stižených nejvyšší formou závislosti na pomoci druhých, tedy stupněm III (těžká závislost) a stupněm IV (úplná závislost). Právě u jmenovaných je totiž výše příspěvku závislá na místě, v němž pobývají. Plánované navyšování bude mít ovšem velmi pravděpodobně za následek snížení dotací do sektoru sociálních služeb.

Zpět na začátek

327/2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb. 

Komentář

Novela zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, přichází s možností odebrání části doplatku na bydlení a příspěvku na živobytí v případě nezaplacení pokuty za určité závažné přestupky.

Tyto srážky budou moci být prováděny již počátkem roku 2022, a to za neuhrazení pokut za přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a proti majetku. Stejný postup bude aplikován i v případech zanedbávání péče o povinnou školní docházku žáka, či úplnou absenci přihlášení žáka k zápisu k povinné školní docházce.

Takto postihnout se nově bude dát i osoba, která poruší obecní vyhlášku týkající se stanovení podmínek ohledně pořádání sportovních a kulturních akcí.

Rozhodnutí o srážkách bude příslušet Úřadu práce. Odebrané doplatky budou vyplaceny do příslušných obecních rozpočtů. Zákon nabude účinnosti k 1.1.2022.

Zpět na začátek

326/2021
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví 

325/2021
Zákon o elektronizaci zdravotnictví 

Komentář

Dne 18.8.2021 vyšel ve Sbírce zákonů zákon o elektronizaci zdravotnictví, jehož stěžejním, obsahem je zavedení tří nových registrů, a to národní registr zdravotnických pracovníků, registr poskytovatelů zdravotních služeb a registr pacientů.

Jmenované registry budou tvořit ucelený, vzájemně propojený a přísně zabezpečený systém s jasně vymezenými oprávněními jednotlivých subjektů majících k nim přístup. Toto integrované datové rozhraní zajistí poskytovatelům zdravotních služeb přístup k datům mezi sebou navzájem, to vše při zachování vysokého stupně ochrany osobních údajů, přičemž každý přístup k těmto informacím bude zaznamenáván. Přístup bude fungovat obousměrně a bude se tak vztahovat i na pacienty, kteří budou mít přehled o tom, jaké informace jsou o nich v registrech vedeny a budou si z nich moci získat výpis.

Zákon, až na drobné výjimky, nabude účinnosti ke dni 1.1.2022.

V souvislosti s přijetím tohoto zákona muselo dojít také ke změně dalších zákonů, a to zákonem č. 326/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví. Konkrétně se jedná o zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, zákon o léčivech, kde toliko došlo spíše ke kosmetickým úpravám pojmosloví. Dále byl změněn zákon o archivnictví a spisové službě a to v souvislosti s povinností uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií pro poskytovatele zdravotnických služeb. Další změnu prodělal zákon o nemocenském pojištění, kterou došlo k zavedení možnosti bezplatného využití resortního nástroje k přístupu oprávněných osob k Integrovanému datovému rozhraní prostřednictvím systémových a osobních certifikátů. Nejvýraznější změnu zaznamenal zákon o zdravotních službách, který podrobněji popisuje podmínky poskytování těchto služeb s ohledem na novelu.

Zpět na začátek

324/2021
Zákon o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice a o změně některých zákonů 

Komentář

S účinností ke dni 1.1.2022 budou moci Zlínský kraj, zasažené obce i fyzické osoby hlášené v dotčených obcích k trvalému pobytu získat jednorázové odškodnění za výbuchy, k nimž došlo ve Vrběticích, a to do celkové výše 700 milionů korun českých. Zákon stanoví bližší podmínky a postup pro vyplacení tohoto odškodnění, včetně rozhodného období.

Zpět na začátek

323/2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Komentář

Dne 8.9.2021 vstoupila v platnost novela zákona o důchodovém pojištění. Touto novelou došlo k navýšení penzí, ale také dávky výchovného směřované především ženám, které jsou oproti mužům v souvislosti s výchovou dětí ekonomicky znevýhodněny. Výchovné vzroste o 500,- Kč za každé vychované dítě, a to počátkem roku 2023. O tento příspěvek se bude rovněž zvyšovat zásluhová část penze. Co se týče navýšení penze, ta oproti automatické valorizaci důchodů vzroste o 300,- Kč. K tomuto navýšení by mělo dojít již začátkem roku 2022.

Další významnou změnu přinesla novela pro záchranáře, kteří by od roku 2023 měli odcházet do penze dříve, aniž by to pocítili na svých finančních prostředcích.

Zpět na začátek

Plné znění částky 143 (338 kB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme