Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 39. týden 2021 (částka 154–157 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR byl tento týden publikován zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 157 rozeslaná dne 30. 9. 2021

357/2021
Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022 

356/2021
Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2022 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2022 a o zvýšení důchodů v roce 2022

Komentáře

Nařízením, které bylo přijato dne 27.9.2021 se od 1. ledna 2022 zvyšují starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody přiznané před 1. lednem 2022 tak, že základní výměra důchodu (3.900,- Kč) se zvyšuje o 350,- Kč měsíčně a procentní výměra se zvyšuje o 1,3% procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje, a o 300,- Kč; jsou-li splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů, zvyšuje se o tuto částku ten důchod, který se vyplácí v plné výši.

Zpět na začátek

Plné znění částky 157 (95 kB)

Částka 156 rozeslaná dne 30. 9. 2021

355/2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Komentář

S účinností od 1. října 2021 již není možné postupovat dle směrnice Rady (EU) 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty o DPH (dále jen „směrnice o DPH“), neboť ta byla již nahrazena nařízením Rady (EU) č. 282/2011 a následně transponována do zákona o DPH.

Novela je zaměřená zejména na nová pravidla v oblasti elektronického obchodování a zavedení systému One Stop Shop (režim jednoho správního místa) a je tedy určená převážně prodejcům zboží realizujících prodej předmětného zboží jejich koncovým spotřebitelům. Novela např. ruší některé limity a stanoví limity nové pro zdaňování u prodeje zboží na dálku, dále ruší osvobození od daně u dovozu zboží s hodnotou nepřesahující 22 EUR z třetí země.

Zpět na začátek

Plné znění částky 156 (192 kB)

Částka 155 rozeslaná dne 30. 9. 2021

354/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 392/2017 Sb. 

353/2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Komentář

Novela zákona o bankách implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/878/EU (CRD V) nabyla účinnosti pod číslem 353/2021 Sb., ode dne 1. října 2021. Za svůj hlavní cíl si klade redukovat rizika a posílit rezistenci bankovní oblasti. Konkrétně přichází zejména s přenesením některých obezřetnostních požadavků na finanční holdingové smíšených finanční holdingové osoby, se změnami v oblasti odměňování se zřetelem na princip proporcionality. Dále pro velké subjekty mimo EU, které sestávají alespoň ze dvou dceřiných institucí usazených v EU, zavádí povinnost ustanovit tzv. zprostředkující ovládající osobu. Rovněž se věnuje také změnám v oblastech aktivity bankovního dohledu, konkrétně pravidlům pro výpočet kapitálového požadavku a dále také změnám kapitálových rezerv.

Zpět na začátek

Plné znění částky 155 (462 kB)

Částka 154 rozeslaná dne 30. 9. 2021

352/2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní dohody vyššího stupně 

351/2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 

350/2021
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů 

349/2021
Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2022 

Komentář

Vzhledem k očekávanému nárůstu ceny zemního plynu se vláda s účinností od 1. ledna 2022 zavázala uvolnit ze státního rozpočtu prostředky na podporované zdroje energie v celkové výši 27 miliard Kč.

Zpět na začátek

348/2021
Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2022 až 2026 

347/2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 154 (294 kB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme