Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 4. týden 2023 (částka 10–12 Sb./4 Sb. m.)

Ve Sbírce zákonů ČR byl tento týden publikován zákon o podmínkách podnikání, o výkonu státní správy v energetických odvětvích a další související zákony. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno jedno sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 12 rozeslaná dne 27. 1. 2023

24/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů

Částka 11 rozeslaná dne 26. 1. 2023

23/2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 

22/2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce 

21/2023
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Částka 10 rozeslaná dne 23. 1. 2023

20/2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

19/2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

Komentář

Novela reaguje na stále aktuální napjatou situaci na trzích s energiemi a snaží se prostřednictvím nových pravidel snížit míru energetické závislosti na tradičních energetických zdrojích.

Počínaje účinností novely, tj. dnem 24. 1. 2023, je možné zbudovat výrobnu elektřiny s výkonem do 50 kW, aniž by byla vyžadována licence Energetického regulačního úřadu. Taková stavba výrobny elektřiny, pokud je získávána z obnovitelných zdrojů, nepodléhá stavebnímu povolení ani ohlášení podle stavebního zákona.

V souvislosti se změnou energetického zákona je významná také související změna stavebního zákona. Pokud jsou prováděny stavební úpravy nezbytné pro instalaci využívající obnovitelný zdroj energie (limit instalovaného výkonu do 50 kW), nepodléhají takové úpravy stavebnímu povolení ani ohlášení. Podmínkou však je, že provedením úprav není zasaženo do nosných konstrukcí budovy, nemění se způsob užívání stavby, není třeba posouzení vlivů na životní prostředí a jsou zachovány podmínky požární bezpečnosti stanovené předpisy upravujícími požadavky na bezpečnou instalaci výroben elektřiny. Budova také nesmí být kulturní památkou.

Novelou byla dále zavedena možnost poskytovat účastníkům trhu s elektřinou nebo plynem ze strany ministerstva financí zápůjčky nebo úvěry, nastane-li mimořádná tržní situace. Cílem finančního plnění je odvrácení škod v národním hospodářství, které by v důsledku mimořádné tržní situace mohly vzniknout.

Změn doznala také dodávka energií v režimu dodavatele poslední instance. Nadále neplatí, že povinnost zajištění dodávky energií dopadá rovnou na dodavatele (držitele licence na obchod s elektřinou nebo plynem), který ve vymezeném území k 1. lednu daného kalendářního roku dodává elektřinu nebo plyn do největšího množství odběrných míst.

Pokud je ve vymezeném území držitelů licencí více, může dodávku v režimu dodavatele poslední instance zajišťovat kterýkoliv z nich, a to v rozsahu, který mezi sebou držitelé licencí dohodnout. Informaci mají povinnost zveřejnit na svých internetových stránkách a bezodkladně sdělit Energetickému regulačnímu úřadu. Držitel licence s největším počtem odběrných míst má povinnost zajistit dodávku energií v režimu dodavatele poslední instance teprve poté, kdy mezi držiteli licencí nedojde k dohodě. Jeho povinnost trvá po kalendářní rok.

Tato změna by měla přinést vhodnější rozložení zátěže a nákladů, jež byly s přechodem zákazníků po ukončení činnosti některých významných dodavatelů do režimu dodávky poslední instance pro dodavatele poslední instance (ve vymezeném území působil vždy právě jeden) spojeny.

Zpět na začátek

18/2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 4 rozeslaná dne 23. 1. 2023

6/2023
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny přílohy Dohody o ochraně populací evropských netopýrů

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme