Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 43. týden 2022 (částka 142–149 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR byla tento týden publikována vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní pro rok 2023. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 149 rozeslaná dne 27. 10. 2022

323/2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic 

322/2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 206/2022 Sb., o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou  

321/2022
Nařízení vlády o změnách nařízení vlády v oblasti pracovní migrace

Plné znění částky 149 (138 kB)

Částka 148 rozeslaná dne 31. 10. 2022

320/2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění

Komentář

Jedná se o zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 6 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 470/2011 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., vyhlašuje, že od 1. 1. 2023 částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění činí 4.000,- Kč.

Zpět na začátek

319/2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2023

Komentář

Jedná se o § 22 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění a Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje, že v roce 2023 výše

  • a) první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1.345,- Kč,
  • b) druhé redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 2.017,- Kč,
  • c) třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 4.033,- Kč.

Zpět na začátek

318/2022
Vyhláška o zrušení některých nařízení okresního úřadu Jičín spadajících do působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

Plné znění částky 148 (90 kB)

Částka 147 rozeslaná dne 31. 10. 2022

317/2022
Nález Ústavního soudu ze dne 13. září 2022 sp. zn. Pl. ÚS 7/22 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Komentář

Dne 31. 10. 2022 bylo ve Sbírce zákonů v částce 147 publikován Nález Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2022 sp. zn. Pl. ÚS 7/22, kterým byl zamítnut poslanecký návrh na zrušení některých ustanovení zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ústavnímu soudu byla předložena otázka, zda schválení pandemického zákona v režimu legislativní nouze mohlo představovat porušení legislativního procesu a tím protiústavnost přijatého právního předpisu.

Ústavní soud nejprve konstatoval, že v době přijetí novely zákona existovaly důvody pro vyhlášení nouzového stavu (uvádí odborné podklady potvrzující zvyšující se počet onemocnění covid – 19 v době přijímání novely pandemického zákona). Za tohoto stavu bylo režimu projednání ve stavu legislativní nouze použito jako nástroje prosazení vůle parlamentní většiny, jehož účelem by bylo obejití řádné zákonodárné procedury a záruk s ní spojených.

Ústavní soud nedospěl k závěru, že by vytýkaný deficit legislativního procesu dosáhl ústavněprávní intenzity. Zde poukázal zejména na skutečnost, že opozičním poslancům nebyla upřena možnost dostatečného seznámení se s návrhem, diskuze o něm, ani možnost uplatnění stanovisek a připomínek. Doba projednávání návrhu v délce téměř 30 dnů pak veřejnosti poskytuje dostatečný časový prostor pro seznámení se s předkládaným návrhem.

Ústavní soud se dále zabýval otázkou způsobu nařízení (oznámení) izolace nebo karanténního opatření jednotlivci. Novela pandemického zákona takový postup umožňuje i prostřednictví tzv. prostředku komunikace na dálku. Pod tímto pojmem si lze nejběžněji představit doručení prostřednictvím SMS zprávy, emailu či datové schránky. Přestože se jedná o postup dosud v praxi nevyužívaný, neshledává Ústavní soud v posuzovaném ustanovení rozpor s ústavním pořádkem ČR. Dovodil, že předmětná právní úprava nařizování izolace (nebo karantény) sleduje legitimní cíl – včasné a bezformální nařizování izolací a karanténních opatření za účelem zabránění či alespoň zpomalení šíření onemocnění covid-19 omezením mobility obyvatelstva v rámci ochrany veřejného zdraví. Vzhledem k vysokému počtu nařizovaných karantén a izolací, který může v době kulminace pandemie dosahovat až tisíců případů denně, a vzhledem k nezbytnosti neprodleného podrobení se opatřením, však způsob ukládání omezení postupem podle správního řádu není fakticky realizovatelný.

Zpět na začátek

Plné znění částky 147 (4 MB)

Částka 146 rozeslaná dne 31. 10. 2022

316/2022
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Blatná a vymezení konkrétních ochranných opatření

Plné znění částky 146 (4 MB)

Částka 145 rozeslaná dne 31. 10. 2022

315/2022
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2023

Plné znění částky 145 (13 MB)

Částka 144 rozeslaná dne 31. 10. 2022

314/2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Plné znění částky 144 (343 kB)

Částka 143 rozeslaná dne 31. 10. 2022

313/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 143 (24 MB)

Částka 142 rozeslaná dne 24. 10. 2022

312/2022
Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní pro rok 2023

Plné znění částky 142 (166 kB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme