Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 48. týden 2019 (částka 131–134 Sb.)

V tomto týdnu byla publikována mj. vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebylo publikováno žádné sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.48. týden – 25. listopad až 1. prosinec 2019

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 134 rozeslaná dne 28. 11. 2019

318/2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů

317/2019
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

Plné znění částky 134 (185 kB)

Částka 133 rozeslaná dne 28. 11. 2019

316/2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

315/2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Komentář k zákonu o státním zastupitelství, trestním řízení soudním a trestním zákoníku

314/2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Komentář k zákonu o lesích

313/2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů

Komentář k zákonu o dráhách

312/2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Komentář k zákonu o územním plánování a stavebním řádu a o vodách

311/2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů

Komentář k zákonu o elektronických komunikacích

Plné znění částky 133 (200 kB)

Částka 132 rozeslaná dne 26. 11. 2019

310/2019
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020

Plné znění částky 132 (279 kB)

Částka 131 rozeslaná dne 26. 11. 2019

309/2019
Nález Ústavního soudu ze dne 30. října 2019 sp. zn. Pl. ÚS 7/19 ve věci návrhu na zrušení § 259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

308/2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 131 (1 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme