Komentáře k publikovaným předpisům ve Sbírce zákonů ČR (2019)

1. 4. 2019 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Komentáře k publikovaným předpisům ve Sbírce zákonů ČR (2019) Přinášíme Vám komentáře k nejdůležitějším předpisům publikovaným ve Sbírce zákonů České republiky v roce 2019. Komentáře advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková upozorňují na ty nejpodstatnější dopady nových zákonů či novel na podnikatelské prostředí.

Dosud publikované komentáře k novelám a novým zákonům o:

Ke komentářům vybíráme nejdůležitější novely zákonů a vládních vyhlášek. 

V rubrice monitoring Sbírky naleznete kompletní přehled ve sbírce publikovaných právních předpisů. Na portále BusinessInfo.cz jsou Vám též k dispozici nejdůležitější vzory právních dokumentů a smluv a též komplexní právní průvodce nejen pro podnikatele.

Komentáře k vybraným publikovaným předpisům ve Sbírce zákonů ČR v roce 2018

Rychlý odkaz sem: www.businessinfo.cz/komentare-sbirka

Zákon o zpracování osobních údajů – (110/2019 – částka 47)

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, tzv. adaptační zákon k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“), nabyl účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 24. 4. 2019. Tento zákon zrušuje dosavadní předpis, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Plné znění částky 47 (398 kB)


Zákon se zabývá především upřesněním jednotlivých ustanovení GDPR, a v rámci možností stanovuje také odchylky od těchto ustanovení, platné v české legislativě.

Oproti Nařízení se Zákon o zpracování osobních údajů podrobněji zabývá výzkumným a statistickým účelem zpracování osobních údajů a dalšími tzv. licencemi, kupříkladu snížení informační povinnosti pro média. Mezi další odchylky patří třeba snížení věkové hranice způsobilosti dítěte k udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů o 1 rok z hranice 16 let, kterou stanovuje GDPR.

Zákon také upravuje zpracování osobních údajů v souvislosti s trestnou činností, resp. její prevencí, odhalováním a trestáním.

V souvislosti se zákonem o zpracování osobních údajů byl přijat také zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů. 

zpět na začátek

Novela autorského zákona – (50/2019 – částka 19)

Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 19 (198 kB)


Novela do českého právního řádu implementuje předpisy EU k provedení mezinárodní Smlouvy Světové organizace duševního vlastnictví o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým osobám, osobám se zrakovým postižením nebo s poruchami čtení (tzv. Marrákešská smlouva z roku 2013).

Zákon tak zaveden výjimku umožňující přeshraniční (v rámci EU a třetích zemí, které jsou smluvní stranou výše uvedené Smlouvy) dovoz a vývoz autorských děl ve formátu dostupném handicapovaným osobám, zejména Braillova písma, či digitalizované verze autorských děl.

zpět na začátek

„Protipadělková“ novela zákona o léčivech – (44/2019 – částka 19)

Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 19 (198 kB)


Tzv. „protipadělková“ novela zákona o léčivech zavádí od 9. 2. 2019 změnu ověřování ochranných prvků léčivých přípravků. Lékárny mají nově povinnost ověřit pravost každého jednotlivého léčivého přípravku při jeho výdeji.

zpět na začátek

Novela insolvenčního zákona (31/2019 – částka 13)

Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Plné znění částky 13 (171 kB)


Novela, která z převážné části nabývá účinnosti od 1. 6. 2019, v konečné verzi zachovává podmínku splacení 30 % dluhů během pěti let pro povolení oddlužení. Dlužník však již nebude muset prokazovat předem, že bude mít dostatek prostředků ke splacení minimálně 30 % – prokazovat bude nezbytné pouze dostatečné příjmy na to, aby každý měsíc dlužník zaplatil odměnu insolvenčnímu správci a stejnou částku věřitelům, tedy dvakrát 1.089 Kč, celkově 2.178,- Kč měsíčně. V případě, že dlužník po dobu pěti let dlužník nesplatí 30 % závazků, o odpuštění zbývajících dluhů rozhodne soud – přichází tak v úvahu i posuzování, zda dlužník prokázal ke splacení svých závazků dostatečnou snahu.

Oddlužení bude mít nově i tříletou variantu, ve které bude dlužník povinen splatit nejméně 60 % svých závazků vůči věřitelům. Novelou se změní také základ pro výpočet procentuální hranice – ta se bude počítat pouze z nepodřízených pohledávek.

Proces oddlužení bude moci být zkrácen na tři roky také pro seniory, a změny se dotknout i oblasti pořadí upokojovaných pohledávek.

Novela bude účinná od 1. června 2019.

zpět na začátek

Viz též na BusinessInfo.cz: Monitoring SbírkyVzory právních dokuemntů a smluvPrávní průvodce.

Rychlý odkaz sem: www.businessinfo.cz//komentare-sbirka

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek