Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 5. týden 2020 (částka 8–11 Sb./4 Sb. m. s.)

V tomto týdnu bylo publikována vyhláška o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno jedno sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 11 rozeslaná 31. 1 . 2020

26/2020
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a dalších států a institucí a orgánů, které je vydávají

25/2020
Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče

Částka 10 rozeslaná dne 27. 1. 2020

24/2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění vyhlášky č. 274/2018 Sb.

23/2020
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky

Částka 9 rozeslaná dne 27. 1. 2020

22/2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění pozdějších předpisů

21/2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění pozdějších předpisů

20/2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech

19/2020
Nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody

Částka 8 rozeslaná dne 27. 1. 2020

18/2020
Vyhláška o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta

17/2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 4 rozeslaná dne 27. 1. 2020

7/2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje pozastavení zastupování České republiky Maďarskem v Kataru (Dauhá) ve vydávání schengenských víz podle Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz

6/2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o oznámení podle článku 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme