Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 51. týden 2020 (částka 217–231 Sb./26 Sb. m. s.)

Ve Sbírce zákonů ČR byla tento týden publikována vyhláška o formulářových podáních pro daně z příjmů. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno jedno sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 231 rozeslaná dne 17. 12. 2020

564/2020
Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření

Částka 230 rozeslaná dne 23. 12. 2020

563/2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

562/2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Částka 229 rozeslaná dne 23. 12. 2020

561/2020
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene chirurgického

560/2020
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene patologického

559/2020
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene oftalmologického

558/2020
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene dermatovenerologického

557/2020
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene urologického

556/2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu

555/2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v období do 31. prosince 2020

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 515/2020 Sb.  

Částka 228 rozeslaná dne 23. 12. 2020

554/2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění vyhlášky č. 50/2017 Sb.

Částka 227 rozeslaná dne 23. 12. 2020

553/2020
Vyhláška o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy

Částka 226 rozeslaná dne 23. 12. 2020

552/2020
Nález Ústavního soudu ze dne 3. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 10/17 ve věci návrhů na zrušení § 20z odst. 1 vět třetí a čtvrté zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 378/2015 Sb.

Částka 225 rozeslaná dne 23. 12. 2020

551/2020
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

550/2020
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2021, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2021

549/2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů

548/2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů

547/2020
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)

546/2020
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

Částka 224 rozeslaná dne 23. 12. 2020

545/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů  

544/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 223 rozeslaná dne 23. 12. 2020

543/2020
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností

542/2020
Zákon o výrobcích s ukončenou životností

Částka 222 rozeslaná dne 23. 12. 2020

541/2020
Zákon o odpadech

Komentář k zákonu o odpadech

Částka 221 rozeslaná dne 18. 12. 2020

540/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní

Komentář k zákonu o daních z příjmů

539/2020
Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů

Komentář k zákonu o opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru

538/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 220 rozeslaná dne 14. 12. 2020

537/2020
Usnesení vlády České republiky o zrušení krizových opatření

536/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

535/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

534/2020
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření  

533/2020
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření 

532/2020
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření

Částka 219 rozeslaná dne 15. 12. 2020

531/2020
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 12. prosince 2020

530/2020
Sdělení Českého statistického úřadu o zrušení sdělení o zavedení Číselníku obcí s rozšířenou působností (CISORP), Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU) a Číselníku správních obvodů hl. m. Prahy (CISSOP)

529/2020
Sdělení Českého statistického úřadu o zrušení sdělení o zavedení Číselníku obcí (CISOB) a Číselníku městských částí (CISMC)  

528/2020
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Částka 218 rozeslaná dne 17. 12. 2020

527/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů  

Komentář k zákonu o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

526/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů

Částka 217 rozeslaná dne 17. 12. 2020

525/2020
Vyhláška o formulářových podáních pro daně z příjmů

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 26 rozeslaná dne 15. 12. 2020

47/2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o aktualizaci hraničního dokumentárního díla

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme