Komentáře k publikovaným předpisům ve Sbírce zákonů ČR (2020)

Přinášíme Vám komentáře k nejdůležitějším předpisům publikovaným ve Sbírce zákonů České republiky v roce 2020. Komentáře advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková upozorňují na ty nejpodstatnější dopady nových zákonů či novel na podnikatelské prostředí.

Dosud publikované komentáře k novelám a novým zákonům o:

Zákon o realitním zprostředkování (33/2020 – částka 18)

Zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)

Plné znění částky 18 (7 MB)

Zcela nový zákon, který nabývá účinnosti od 1.1.2020, si klade za úkol kontrolu (a v důsledku celkové zlepšení) kvality služeb realitních kanceláří.

Právní předpis jasně vymezuje pravidla, kterými se realitní kanceláře a makléři musí při výkonu své činnosti řídit. Nově je zavedena povinnost uhradit újmu způsobenou výkonem činnosti realitního zprostředkování, s čímž souvisí také povinné pojištění.

Zákon stanovuje kritéria odborné způsobilosti makléřů. Smlouva o zprostředkování musí přímo obsahovat nárok na provizi a její výši, či způsob jejího určení.

Zákon o obchodních korporacích (33/2020 – částka 16)

Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony

Plné znění částky 16 (3 MB)

Komplexní novela zákona o obchodních korporacích nabude ve většině účinnosti k 1.1.2021. Pro přizpůsobení zápisu a zakladatelského právního jednání založeného ve Sbírce listin pak bude platit lhůta do 1.1.2022.

K jedné z nejzásadnějších změn, které se dotknou každého, kdo bude zakládat obchodní společnost, patří nový odstavec k § 23, které stanoví, že pro peněžité vklady v souhrnu nepřesahující částku 20.000,- Kč nebude nutné zakládat zvláštní účet u finanční instituce, ale nově postačí splatit vklady kupříkladu v hotovosti přímo k rukám správce vkladu.

K další velké změně dochází u institutu smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti, když novela výslovně stanoví, že bez schválení nejvyššího orgánu společnosti smlouva o výkonu funkce nenabývá účinnosti. Bezplatnost výkonu funkce je v § 59 odst. 3 specifikována pouze na kapitálové společnosti. Zrušuje se § 61 odst. 3, který počítal se souběhem funkcí člena orgánu, který nakonec nebyl v zákoně zakotven.

Současná právní úprava dovoluje, aby členem statutárního orgánu právnické osoby byla jiná právnická osoba, ale nedostatečně vymezuje konkrétního zmocněnce. Novela zavádí povinnost pro právnické osoby, aby při jmenování do funkce zmocnily jedinou způsobilou fyzickou osobu jako svého zástupce. Nesplnění této povinnosti může vést až k zániku funkce právnické osoby.

Novela dále zjednodušuje hlasování per rollam podle § 175, nově postačí rozeslání kopie listiny společníkům.

Nová podoba zákona o obchodních korporacích také v § 396 zcela zrušuje institut statutárního ředitele, ze zákona tak bude v monistickém systému zřizována pouze valná hromada a správní rada.

Blíže budeme o změnách, které tato novela přináší, informovat v samostatném článku.

Zákon o právu na digitální služby (12/2020 – částka 5)

Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů

Plné znění částky 5 (198 kB)

Nový zákon o právu na digitální služby zavádí možnost pro občany řešit záležitosti s úřady výhradně elektronicky.

Zákon předpokládá vytvoření katalogu služeb poskytovaných elektronicky. Zároveň bude občanům zřízen elektronický přístup k těm informacím veřejné správy, které se jich týkají, s čímž koresponduje povinnost úřadů tento přístup zajistit.

Listinná forma vyřizování záležitostí zůstane zachována. Novela nabývá účinnosti postupně ve čtyřech fázích, první z nich pak od 1.8.2020, poslední část novely nabude účinnosti 1.1.2025.

Zákon, kterým se mění zákon o hospodaření energií (3/2020 – částka 2)

Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 2 (12 MB)

Novela upravuje nově definice některých zákonem definovaných pojmů jako např. energetický audit apod. Novela rovněž změnila proces při zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) – při zařazení budovy do nejvyšší třídy, tj. třídy A, již nebude nutné navrhovat další zlepšující opatření. Možnost nahrazení PENB údaji o skutečné spotřebě se zrušuje.

Novela dále zužuje povinnost kontroly systémů pouze na ty s výkonem přesahujícím 70 kW, a systémy bez automatizačního a řídicího systému nebo smlouvy o energetických službách.

Uvedené změny nabývají účinnosti v patnáctidenní legisvakanční době, tj. počínaje 24.1.2020. Zároveň s novelou vyšla také Vyhláška o energetických specialistech. Energetickým specialistou se nově může stát i právnická osoba. Systém vzdělávání těchto specialistů se mění od základů.

Zákon, kterým se mění zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (1/2020 – částka 1)

Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 1 (122 kB)

Novela s účinností od 1. ledna 2021 směřuje k lepší ochraně ovzduší České republiky. Zakládá modernizační fond, z něhož budou financovány projekty energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie.

Pravidelné novinky e-mailem