Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 52. týden 2020 (částka 232–242 Sb./27 Sb. m. s.)

Ve Sbírce zákonů ČR byla tento týden publikována vyhláška, kterou se stanoví poplatky za poskytování a přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno jedno sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 242 rozeslaná dne 23. 12. 2020

599/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

598/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

597/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

596/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

595/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

594/2020
Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření

593/2020
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

Plné znění částky 242 (141 kB)

Částka 241 rozeslaná dne 31. 12. 2020

592/2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů  

591/2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 387/2012 Sb., o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny

Plné znění částky 241 (22 MB)

Částka 240 rozeslaná dne 31. 12. 2020

590/2020
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/ /1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

589/2020
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad 

588/2020
Zákon o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném) 

Komentář k zákonu o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě

587/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů 

586/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

585/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů 

584/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Plné znění částky 240 (146 kB)

Částka 239 rozeslaná dne 31. 12. 2020

583/2020
Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury

Plné znění částky 239 (1 MB)

Částka 238 rozeslaná dne 31. 12. 2020

582/2020
Vyhláška o rozsahu, formě a způsobu předávání informací pro zajištění srovnávacího nástroje  

581/2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění vyhlášky č. 131/2019 Sb.

580/2020
Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2021 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

579/2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění nařízení vlády č. 308/2020 Sb.

Plné znění částky 238 (322 kB)

Částka 237 rozeslaná dne 21. 12. 2020

578/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  

Plné znění částky 237 (92 kB)

Částka 236 rozeslaná dne 23. 12. 2020

577/2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 236 (124 kB)

Částka 235 rozeslaná dne 23. 12. 2020

576/2020
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)

575/2020
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2020 pro účely zákoníku práce

574/2020
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2020 pro účely zákona o zaměstnanosti

573/2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele základní služby

572/2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech

571/2020
Vyhláška, kterou se stanoví poplatky za poskytování a přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům

570/2020
Vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry

Plné znění částky 235 (3 MB)

Částka 234 rozeslaná dne 23. 12. 2020

569/2020
Zákon o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 234 (97 kB)

Částka 233 rozeslaná dne 23. 12. 2020

568/2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů

567/2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů

566/2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády

Plné znění částky 233 (3 MB)

Částka 232 rozeslaná dne 23. 12. 2020

565/2020
Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny

Plné znění čásky 232 (4 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 27 rozeslaná dne 23. 12. 2020

49/2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Botswanské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu  

48/2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky k provedení Dohody mezi Evropskou unií a Arménskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

Plné znění částky 27 (2 MB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme