Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 7. týden 2019 (částky 14–19 Sb./5–6 Sb m. s.)

V tomto týdnu byl publikován mj. zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byly publikovány dvě sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.7. týden – 11. únor až 17. únor 2019

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 19 rozeslaná dne 15. 2. 2019

50/2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Komentář k novele zákona o autorském právu

49/2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

48/2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

47/2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

46/2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

45/2019
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti

44/2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

Komentář k novele zákonu o léčivech

Částka 18 rozeslaná dne 15. 2. 2019

43/2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2016 Sb., o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků

42/2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 17 rozeslaná dne 15. 2. 2019

41/2019
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

40/2019
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2019

39/2019
Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

38/2019
Zákon, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní

Částka 16 rozeslaná dne 29. 1. 2019

37/2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů

Částka 15 rozeslaná dne 14. 2. 2019

36/2019
Nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

35/2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)

Částka 14 rozeslaná dne 12. 2. 2019

34/2019
Vyhláška o kompenzačním příspěvku chovatelům, kteří provozují chov zvířat pro kožešiny

33/2019
Nařízení vlády o prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze za národní kulturní památku

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 6 rozeslaná dne 15. 2. 2019

8/2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti

Částka 5 rozeslaná dne 15. 2. 2019

7/2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny přílohy Dohody o ochraně populací evropských netopýrů

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme