Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 3. týden 2012

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.3. týden – 16. až 22. ledna 2012

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 8, rozeslaná dne 20. ledna 2012

23/2012
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2012-2017, VAR %

Plné znění částky 8

Částka 7, rozeslaná dne 20. ledna 2012

22/2012 Nález Ústavního soudu ze dne 25. října 2011 sp. zn. Pl. ÚS 14/09 ve věci návrhu na vyslovení rozporu § 22 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění platném do 31. 7. 2011, s ústavním pořádkem

Plné znění částky 7

Částka 6, rozeslaná dne 20. ledna 2012

21/2012
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

20/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Plné znění částky 6

Částka 5, rozeslaná dne 17. ledna 2012

19/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

18/2012
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky

17/2012
Zákon o Celní správě České republiky

Plné znění částky 5

Částka 4, rozeslaná dne 17. ledna 2012

16/2012
Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů

15/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 4

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme