Přijde změna definice rodinného podniku v České republice?

Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhlo vládě ČR úpravu definice rodinného podniku v České republice v roce 2021.

Definice rodinného podniku je ukotvena formou nelegislativní úpravy, a to usnesením vlády č. 899 ze dne 18. října 2021. Hlavním důvodem změny této definice byly praktické zkušeností získané při posuzování registrací rodinných podniků.

Ilustrační fotografie

Posuzování statutu rodinného podniku provádí tzv. Výbor pro rodinné podniky. Zástupci ve výboru jsou pracovníci Ministerstva průmyslu a obchodu, Asociace malých a středních podniků a živnostníků, Hospodářské komory a Národní rozvojové banky (dříve ČMZRB). Registr rodinných podniků ČR je dostupný na portálu BusinessInfo.cz.

Změna se týká především první části definice, kde se upouští od teze „je nadpoloviční počet společníků tvořen členy jedné rodiny a alespoň jeden člen této rodiny je členem statutárního orgánu nebo ve které“. Zpřesnění cílí pouze na členy „jedné rodiny přímo či nepřímo vykonávají většinu hlasovacích práv“.  Dále se odstraňuje věta “Je-li mezi nimi osoba, která není plně svéprávná, zastupuje ji při hlasování zákonný zástupce, pokud je nezletilá, jinak opatrovník“, neboť toto upravuje jiný právní předpis.

Celé znění navrhované definice

Rodinným podnikem je rodinná obchodní korporace nebo rodinná živnost.

1)  Rodinnou obchodní korporací je obchodní korporace, ve které členové jedné rodiny přímo nebo nepřímo vykonávají většinu hlasovacích práv a alespoň jeden člen této rodiny je členem statutárního orgánu této obchodní korporace; znaky rodinné obchodní korporace jsou splněny i tehdy, je-li jediným jejím společníkem člen jedné rodiny, který je současně členem statutárního orgánu, a alespoň jeden jiný člen téže rodiny je členem jejího statutárního orgánu, jejím zaměstnancem, jejím prokuristou nebo členem její dozorčí rady. Za rodinnou obchodní korporaci se považuje také obchodní korporace, ve které většinu hlasovacích práv vykonává ve prospěch jedné rodiny fundace nebo svěřenský správce svěřenského fondu, pokud je současně alespoň jeden člen této rodiny členem statutárního orgánu fundace, nebo svěřenský správce svěřenského fondu.

2)  Rodinná živnost je podnikání, na kterém se svojí prací anebo majetkem podílejí nejméně dva členové jedné rodiny a nejméně jeden z členů této rodiny je držitelem živnostenského nebo jiného obdobného oprávnění nebo je oprávněn k podnikání z jiného důvodu.

3) Za členy jedné rodiny se pro účely rodinného podniku považují společně pracující manželé nebo partneři*) nebo alespoň s jedním z manželů nebo partnerů i jejich příbuzní až do čtvrtého stupně, osoby s manžely nebo partnery sešvagřené až do třetího stupně, dále osoby příbuzné v přímé linii, nebo sourozenci.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme