Rekodifikace stavebního práva míří do mezirezortního vypořádání

Jeden a půl roku trvající intenzivní spolupráce mezi Hospodářskou komorou a Ministerstvem pro místní rozvoj na rekodifikaci stavebního práva dospěla do další klíčové fáze. Po věcném záměru padl další milník a 25. listopadu bylo zahájeno mezirezortní připomínkové řízení k návrhu nového stavebního zákona.

Hospodářská komora tak splnila slib, který dala nejen svým členům, ale také široké veřejnosti – iniciovat změnu a přispět k rychlejšímu a efektivnějšímu povolování staveb v ČR.

Úspora času i peněz

Dosud stavebník například podával žádost, ke které přikládal desítky příloh, potvrzení a razítek. Nově podá již rovnou návrh, a to prostřednictvím internetu z pohodlí domova nebo kanceláře. Intuitivní formulář jej provede celým procesem a pomůže mu jasně identifikovat přílohy, které k podání potřebuje. I projektovou dokumentaci a její náležitosti a přílohy bude možné podat v digitální podobě a stavebník tak ušetří mnoho peněz za pořizování nákladných tištěných stejnopisů pro jednotlivé úřady a orgány.

Předkládaný návrh stavebního zákona je naprosto první a zcela koncepční změnou nastavující poprvé po 30 letech jednoznačný řád ve stavebním sektoru. A to na základě velmi důsledné a precizní analýzy, která vyústila v paragrafované znění.

Rekodifikace: Lék na současnou katastrofální situaci
Rekodifikace stavebního práva je odpovědí na stávající neefektivitu a zdlouhavost celého procesu. K jejich odstranění je nezbytné skutečné zjednodušení povolovacích procesů, při zachování ochrany všech práv a veřejných zájmů, tedy zásadní změna celého stavebního práva. Nezbytným předpokladem i projevem takového zjednodušení je – vedle změn v regulaci procesní i hmotné – také celková institucionální reforma zahrnující zásadní změny organizace státní správy.

Zákon zohlednil všechny strany

Do přípravy se díky Hospodářské komoře zapojily desítky odborníků z celé ČR s různými odbornostmi, jen v případě právníků to bylo více než 80 odborníků ze soukromého i veřejného sektoru. V rámci Ministerstva pro místní rozvoj finální podobu zákona zpracovávalo a koordinovalo asi 30 lidí. Již v době jeho vzniku se na jeho finální podobě podílelo také dalších více než 300 expertů z ministerstev a ostatních dotčených institucí a organizací. Samotnému mezirezortnímu řízení tak předcházelo i neformální připomínkování, které pomohlo vytvořit kvalitní materiál.

Nový stavební zákon přinese
• zkrácení stavebního řízení ze současných průměrných 5,4 let na jeden rok
• princip jednoho úřadu, jednoho razítka, jednoho povolení
• nezávislou a jednotnou soustavu státních stavebních úřadů
• důsledné dodržování a vymáhání lhůt během stavebního řízení
• digitalizaci celého stavebního řízení

Právníci, politici i odborníci

Příprava zákona byla po celou dobu plně v kompetenci Ministerstva pro místní rozvoj, jakkoli se kritici nového zákona snažili tvrdit něco jiného. V rámci jeho zpracování ustavilo ministerstvo několik pracovních skupin, na jejichž vrcholu bylo a je funkční kolegium ministryně pro místní rozvoj. V pracovních skupinách pracují desítky odborníků z dalších rezortů, ale také reprezentanti krajů, obcí, stavebních úřadů, politici a odborná sdružení, především architekti, autorizovaní inženýři, hasiči, geodeti, experti na infrastrukturu či urbanisté.

Vedoucím zpracovatelského týmu za Hospodářskou komoru je František Korbel z advokátní kanceláře Havel Partners. Na přípravě zákona se podílí i advokátní kanceláře Frank Bold, KVB, Buřil Partners a řada dalších právních expertů. Do problematiky související s evropským právem se zapojil rovněž Vojtěch Vomáčka, který aktivně působí jako školitel soudců v EU. Do celého procesu se také intenzivně zapojují interní právní týmy Hospodářské komory a jejích členů.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Lenka Janáková

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Stavebnictví a stavební materiály

Doporučujeme