Rozhodčí řízení jako efektivnější alternativa soudních sporů

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky je jediným stálým rozhodčím soudem s nejširší možnou působností v České republice.

Rozhodčí soud se řadí mezi nejvýznamnější evropské a světové stálé rozhodčí instituce. Vedle arbitráže se Rozhodčí soud stal také významným světovým centrem pro rozhodování sporů o doménová jména, a to generická, evropská i národní.

Jednání o přestupku, Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Jaké spory lze Rozhodčímu soudu svěřit? V rozhodčím řízení lze rozhodovat všechny majetkové spory (výjimkou jsou spory spotřebitelské, incidenční a spory spojené s výkonem rozhodnutí, které mohou rozhodovat pouze obecné soudy). Podmínkou takových majetkových sporů je, aby v nich bylo možno uzavřít smír. Jedná se především o spory:

  • z obchodních vztahů – například kupní smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o dílo (např. spory v oblasti stavebnictví, informatiky apod.), nebo úvěrové smlouvy a řada dalších;
  • občanskoprávní (mj. i manželské smlouvy, kupní smlouvy, smlouvy o zápůjčce…);
  • pracovněprávní vztahy (smluvní podmínky mzdového charakteru).

Proč svěřit spory do rozhodčího řízení?

Je to zejména rychlost, odbornost a diskrétnost – tyto vlastnosti rozhodčího řízení nejčastěji rozhodují o tom, že strany upřednostní Rozhodčí soud oproti obecným soudům.

Základem je vždy dohoda. Rozhodci postupují při rozhodování sporu podle Řádu Rozhodčího soudu se snahou co nejvíce respektovat dohodu stran stanovenou v rozhodčí smlouvě. Pro strany je tedy důležitá možnost volby procesních pravidel rozhodčího řízení. Rozhodčí soud umožňuje sjednat místo rozhodčího řízení, rozhodovat spor lze jen na základě písemností, nebo lze vést jednání pouze skrze videokonferenci.

Rozhodčí soud při HK ČR může pomoci s doménovými spory

V rozhodčí doložce je pak také možné ujednat urychlený režim řízení s vydáním rozhodčího nálezu do dvou měsíců. Jediný rozhodce rozhodne spor zpravidla rychleji, řízení je méně nákladné, Rozhodčí soud uplatní slevu na poplatku ve výši 20 %. Rozhodování jedním rozhodcem doporučujeme pro skutkově méně náročné případy, například úvěrové či nájemní smlouvy. Složitější případy strany naopak častěji svěřují rozhodčímu senátu.

Otevřená právní kniha, na ní soudcovské kladívko, Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

A další výhody?

  1. Je méně formální.
  2. Výběr rozhodců – strany mají možnost si za rozhodce vybrat osoby, které jsou odborníky v dané oblasti (např. ve stavebnictví, nájemních vztazích, cenných papírech nebo v mezinárodní přepravě) s rozsáhlými zkušenostmi s rozhodováním tuzemských i mezinárodních sporů.
  3. Je jednoinstanční a tím pádem rychlejší než řízení před obecnými soudy.
  4. Je neveřejné – strany mají zájem na zachování obchodního tajemství, důvěrných informací nebo své reputace, proto je rozhodčí řízení neveřejné.
  5. Snadná vymahatelnost rozhodčích nálezů.
  6. Kvalitní administrativní podpora. Administrativní aparát Rozhodčího soudu je vždy připraven zodpovědět vaše dotazy, případně v rámci možností pomoci s řešením potřeb v souvislosti s rozhodčím řízením.
  7. Využívá digitalizaci například formou online řízení. Spory v online řízení vždy rozhoduje jediný rozhodce a ústní jednání se nekoná. Celý proces trvá kolem 35 dnů – od podání žaloby přes úhradu poplatků, jmenování rozhodce, rozhodnutí a vydání rozhodčího nálezu. Řád pro rozhodčí řízení online je účinný od 1. 10. 2017. Adresa pro podání žaloby online je online@arbcourt.cz.

Web Rozhodčího soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky: www.soud.cz

Příručka zdarma: Proč jít se sporem k Rozhodčímu soudu při HK ČR a AK ČR

Převzato z časopisu Komora. Autorka článku: Lenka Náhlovská

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Obchod | Právo, právní služby

Doporučujeme