Rozhodčí soud přichází s inovativními řešeními

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky je stálým rozhodčím soudem s nejširší možnou působností v České republice. Rozhodčí soud patří mezi nejvýznamnější evropské a světové stálé rozhodčí instituce, a tento status svým moderním přístupem k rozhodčímu řízení a svojí uznávanou rozhodcovskou činností nadále udržuje a rozvíjí.

Nově lze vést ústní jednání online, z bezpečí vašeho domova či kanceláře. To je zvláště vhodné v situacích, kdy je obtížné, nebo nemožné vést klasické ústní jednání, např. z důvodu pandemie covidu-19, která ochromila činnost obecných soudů. Je to vedle výhodného online řešení sporů z nájemních smluv vyvolaných pandemií letos už druhá inovace rozšiřující rozsáhlé portfolio služeb.

Jaké jsou výhody rozhodčího řízení?

Je méně formální. Rozhodci postupují při rozhodování sporu podle ustanovení Řádu Rozhodčího soudu. Strany se mohou dohodnout, kde se ústní jednání bude konat (např. v sudišti Rozhodčího soudu v Ostravě, Hradci Králové, Brně nebo i v zahraničí), jinak se ústní jednání koná v sídle Rozhodčího soudu v Praze. Strany se mohou dohodnout o jazyku, v jakém se má rozhodčí řízení vést, nebo na tom, že bude rozhodnuto podle zásad spravedlnosti, nebo že bude rozhodnuto bez ústního jednání.

Výběr rozhodců. Strany mají možnost si za rozhodce vybrat osoby, které jsou odborníky v dané oblasti (např. ve stavebnictví nebo v mezinárodní přepravě). Strany při výběru rozhodců nejsou vázány pouze na osoby zapsané v seznamu rozhodců vedeném Rozhodčím soudem. Pokud sporná strana chce, aby její spor rozhodovala jiná osoba, která není na seznamu rozhodců, navrhne takovou osobu a o jejím zapsání na seznam rozhodců jako rozhodce ad hoc pro ten konkrétní spor rozhodne předsednictvo RS. Taková osoba však musí splňovat zákonné podmínky pro výkon funkce rozhodce.

Více o rozhodčím řízení naleznete v příručce Proč jít se sporem k Rozhodčímu soudu při HK ČR a AK ČR, která je zdarma dostupná online na adrese: www.levna-knihovna.cz/page/ goods/1106

Předseda rozhodčího senátu však musí být rozhodce, který je zapsán v seznamu rozhodců. Je jednoinstanční. Rozhodčí řízení je zásadně jednoinstanční, protože doručením rozhodčího nálezu stranám rozhodčí řízení končí a rozhodčí nález je konečný a vykonatelný. Zákon o rozhodčím řízení č. 216/1994 Sb., sice připouští přezkum rozhodčího nálezu jinými rozhodci, nicméně pouze za podmínky, že se o tom dohodnou strany v rozhodčí smlouvě. K přezkumu rozhodčího nálezu v praxi dochází výjimečně.

Je neveřejné. Strany mají zájem na zachování obchodního tajemství, důvěrných informací nebo své reputace, proto je rozhodčí řízení neveřejné. Není tedy možné, aby se ústního jednání účastnila média nebo veřejnost. Se souhlasem stran může rozhodce / rozhodčí senát připustit, aby na jednání byly přítomny osoby, které nejsou účastníky řízení. Je podstatně rychlejší. Rozhodčí řízení je rychlejší, jednak proto, že je jednoinstanční, a také proto, že rozhodci ve srovnání se soudci obecných soudů rozhodují méně věcí a spor tak mohou operativně rychle projednat.

Řád RS upravuje urychlené řízení s vydáním rozhodčího nálezu do 2 nebo 4 měsíců od zaplacení zvýšeného poplatku. Není-li rozhodčí nález do stanovené lhůty vydán a strana, která poplatek uhradila, nesouhlasí s prodloužením lhůty na vydání rozhodčího nálezu (např. z důvodu vypracování znaleckého posudku), zvýšený poplatek za rozhodčí řízení se vrací.

Snadná vymahatelnost rozhodčích nálezů. Rozhodčí nález je snadno vykonatelný jak v zahraničí (v souladu s Úmluvou o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů z roku 1958), tak na našem území (doručený rozhodčí nález je exekučním titulem). Nebude-li povinným splněn dobrovolně, pak oprávněný má proti povinnému možnost požádat o výkon rozhodnutí či o exekuci.

Online řízení. Velmi vhodné pro efektivní řešení majetkových sporů z nájemních smluv vzniklých v souvislosti s protiepidemickými opatřeními, se zvýhodněným poplatkem. Probíhá elektronicky a od podání žaloby až po vydání rozhodčího nálezu trvá kolem 35 dnů. Adresa pro podání žaloby online je online@arbcourt.cz. Online řízení je však vhodné pro všechna jednodušší řízení.

Distanční ústní jednání. Ústní jednání lze vést online, snadno, rychle, bezpečně.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Petr Simon
• Témata: Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby
• Teritorium: Česká republika