Rozvoj smart cities v Alžírsku

Alžírsko v roce 2018 hostovalo Global Technology and Investment Summit s podtitulem Smart Cities, který poskytl diskusní platformu pro řečníky z oborů správy velkých dat, cirkulární ekonomiky, ekologické správy odpadu a dalších.

Následně se koncept smart cities pozvolna propisoval do akčních plánů magistrátu, mimo jiné i do Strategického plánu rozvoje pro roky 2019–2035. Zlepšení života ve městě ve smyslu zprůchodnění dopravy, čistoty ovzduší a vody, stejně jako efektivní správy odpadů jsou neoddiskutovatelnou podmínkou zlepšení tolikrát skloňované turistické atraktivity.

Zvláštní zřetel kladl primátor hlavního města Alžíru na otázku čištění vod a kanalizací stejně jako na probíhající projekt výstavby odsolovacích stanic. Jak je známo, Alžírsko je jednou z mála zemí, která využívá nákladnou techniku desalinizace pro získávání pitné vody, jakkoliv jde o energeticky náročnou a z pohledu ekologie nehospodárnou metodu.

Během července tak budou spuštěny odsolovací stanice v komunách Corso, La Marsa a Bateau Cassé. České firmy se pak potenciálně budou moci ucházet o nadcházející projekty odsolovacích stanic mimo Alžír v El Tarf a ve Fouka, jejichž veřejné zakázky byly zatím odloženy.

Dne 6. července 2021 se česká velvyslankyně Lenka Pokorná za přítomnosti vedoucí obchodně-ekonomického úseku setkala s walím (primátorem) hlavního města Alžíru Youcefem Chorfou nad otázkami chytrých řešení pro správu města a jejich implementace napříč regionem. Ze setkání vyplynul čilý zájem magistrátu hlavního města o koncept smart cities, zejména pak s ohledem na dopravní telematiku, energetické zdroje a odpadové hospodářství.

Velvyslankyně představila primátorovi koncept smart cities v podání firem sdružených v Nanoasociaci a zmínila také úspěšné projekty firmy CrossZlín, které zlepšily dopravní situaci v nejednom africkém městě, opomenuty nebyly ani mnohé české firmy z oblasti vodohospodářství a recyklace.

Obě strany se shodly na společné organizace webináře, při kterém by se tyto firmy mohly prezentovat přímo zástupcům magistrátu, jakož i vlastním realizátorům dílčích projektů. Walí Youcef Chorfa příznivě reagoval i na možnost nastavení twinningové spolupráce, případně i spolupráce více alžírských a českých měst na sdílení zkušeností se zaváděním konceptu smart cities a jeho zpětného vyhodnocení. 

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Alžíru (Alžírsko).

• Teritorium: Afrika | Alžírsko | Zahraničí

Doporučujeme