Šíření invazních druhů rostlin hodlá omezit projekt českých botaniků

Nový projekt odborníků z Fakulty životního prostředí ČZU v Praze a jejích partnerů hodlá omezit zavádění invazních nepůvodních druhů rostlin do tuzemských zahrad a parků.

Celosvětově se jedná o jeden z nejzávažnějších faktorů snižující biodiverzitu, dochází ke konkurenčnímu vytlačování původních druhů a degradaci celých společenstev rostlin a živočichů. Celých 54 % rostlin v českých zahradách je nepůvodních. Nejvíce ohroženy jsou vzácné biotopy a biotopy podléhající zákonné ochraně.

Ilustrační fotografie

Řešením je pěstování alternativních druhů, které nevykazují nebezpečné invazní chování. „Šíření invazních nepůvodních druhů ze zahrad do volné krajiny zatím není příliš známé téma a jen málo zahradníků a zahradních architektů připouští závažnost tohoto problému. Propojení zahradníků s botaniky, předání zkušeností a hledání možností řešení je tedy klíčové,“ uvedla řešitelka Kateřina Berchová Bímová. Projekt Pěstuj bezpečně – nepodporuj invazní druhy je financován z Norských fondů a jejich programu Rago.

Invazní nepůvodní druhy se na nové území dostávají činností člověka a jsou schopné zde dlouhodobě přežívat, rozmnožovat se a dále se šířit. Hlavními parametry pro hodnocení invazního šíření jsou dopady na původní společenstva, ekosystémové služby, ekonomiku či veřejné zdraví.

Nejvíce postižené lokality se v tuzemsku nacházejí zejména v teplejších oblastech s vysokým vlivem lidské činnosti, v okolí velkých řek a městských oblastech (jižní Morava, Polabská nížina apod.). Vysokou náchylnost k přijímání invazních druhů vykazují také postindustriální oblasti (např. Ostravsko). Invazní druhy jsou hojně pěstovány v kulturách pro svou vysokou vitalitu, tedy vlastnost předurčující invazní chování. Jsou často atraktivní květem, habitem či dobou květu a plodu.

Ilustrační fotografie

Pro ČR byly sestaveny seznamy invazních druhů (černý a šedý seznam), a seznam druhů vyžadujících pozornost. Černý seznam obsahuje druhy s prokazatelným dopadem na životní prostředí, šedý druhy s limitovaným dopadem a seznam druhů vyžadujících pozornost definuje druhy, které se ještě nevyskytují na území České republiky, ale působí problémy v okolních státech. Celkově je v těchto seznamech zapsáno 150 druhů rostlin – 78 druhů je zapsáno v černém seznamu, 47 druhů na šedém seznamu a 25 na seznamu druhů vyžadujících pozornost.

Druhy ze všech zmíněných seznamů jsou chápány jako prioritní z hlediska invazních vlastností a je na ně zaměřena pozornost ochrany přírody. V rámci ochranářských opatření je omezováno jejich šíření a jsou likvidovány především ve zvláště chráněných územích. Náklady na likvidaci jsou však enormní. Proto je nejvhodnější ochranou prevence šíření těchto druhů.

Představovaný projekt má kromě osvětové a vzdělávací části také část praktickou – namnožení “bezpečných druhů”, ověření jejich ekologických vlastností a následné zavedení taxonů do kultury prostřednictvím botanických zahrad, parků, okrasných školek a hobby center.

Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) spolu s Výzkumným ústavem okrasného zahradnictví (VÚKOZ), Svazem zakládání a údržby zeleně (SZÚZ) a Coventry University řeší projekt nazvaný Pěstuj bezpečně – nepodporuj invazní druhy, podpořený z programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“, financovaný z Norských fondů 2014–2021, který rozvíjí spolupráci zahradníků a odborníků na invazní šíření rostlin. Projekt je inspirován již probíhajícími kampaněmi Grow Me Instead z Austrálie a Nového Zélandu.

Redakčně upravená tisková zpráva ČZU v Praze

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme