Startuje 5. ročník soutěže Ambasador kvality ČR. Ocení firmy i organizace

Kvalita je v podnikání předpokladem pro dlouhodobou úspěšnost firem. Česká společnost pro jakost tradičně oceňuje organizace a osobnosti, které kvalitu šíří a aktivně se zasazují o její propagaci.

Soutěže jsou cestou, jak zviditelnit a nechat vyniknout kvalitu ve všech svých podobách. Jednou z nejprestižnějších je tradiční Ambasador kvality České republiky.

Ilustrační fotografie

Organizace se mohou do zmíněného klání hlásit od počátku června. Uzávěrka přihlášek je stanovena na 30. září. Česká společnost pro jakost však uděluje celou řadu dalších ocenění. Patří sem například Manažer kvality roku, CSR Guru nebo Cena za návrat do života.

Ambasador kvality

Soutěž letos vstupuje do pátého ročníku a je založena na posouzení nejen dosažených hospodářských výsledků organizací, ale především na jejich přístupu ke kvalitě jako k fenoménu, který je nezbytným předpokladem pro dlouhodobou úspěšnost.

„Kvalita v tomto programu oceňování přitom není chápána pouze jako souhrn přístupů, které vedou k zajištění podmínek pro výrobu kvalitních produktů či poskytování kvalitních služeb. Zahrnuje i další aktivity, mezi které patří například aktivní propagace a komunikace kvality u všech důležitých zainteresovaných stran, inovace produktů, odpovědný a udržitelný přístup k podnikání,“ uvádějí organizátoři na svých webových stránkách.

Známe vítěze soutěže Ambasador kvality ČR 2021 i laureáty dalších ocenění

Posláním soutěže je také předat managementu zpětnou vazbu o stavu a směřování organizace na cestě k úspěchu, jehož je kvalita základem.

Předsedkyně České společnosti pro jakost Elena Stibůrková k vyhlášeným cenám uvedla: „Česká společnost pro jakost dlouhodobě usiluje o rozvoj a všeobecnou popularizaci nástrojů managementu kvality. Podporou kvality chce tak přispívat i k ekonomickému úspěchu firem soukromého sektoru a rovněž tak k poskytování kvalitních služeb subjekty ve veřejném sektoru a jejich efektivnímu fungování. Proto se Ambasadory mohou stát organizace, pro které je kvalita součástí jejich DNA.“

Předsedkyně ČSJ Elena Stibůrková

Hodnotí se více kritérií

V rámci soutěže je hodnoceno pět oblastí. První je orientována na ekonomické ukazatele. Druhá oblast nazvaná „ocenění za kvalitu“ se zaměřuje na to, jaká ocenění v oblasti kvality organizace již získala, jaké má akreditované certifikáty a případně jaká personální „kvalitářská“ ocenění obdrželi pracovníci organizace.

Třetí oblastí (s největší váhou) jsou „aktivity organizace na podporu kvality“. Patří sem například zapojení do národních či mezinárodních profesních organizací, organizování odborných akcí, nebo publikační či přednášková činnost pracovníků. Čtvrtá se soustředí na udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí a poslední na ochranu spotřebitele.

Vítězem posledního ročníku ve firemním sektoru a Ambasadorem kvality se stala společnost Kaufland Česká republika. Hodnotitelé ocenili zejména aktuálně realizované i již dokončené projekty zlepšování, které mají prokazatelně pozitivní dopady na nejdůležitější zainteresované strany.

Výkonný ředitel ČSJ Petr Koten

„Získaného ocenění si velice vážíme. Naším cílem bylo mimo jiné sdílet dlouhodobě nabyté zkušenosti týkající se efektivity procesů, nastavení přístupů ke kvalitě a udržitelnému podnikání,“ říká ředitel provozu Kauflandu Martin Piterák.

Vítězem ceny ve veřejném sektoru a Ambasadorem kvality se v posledním ročníku stalo město Hranice. Hodnotitelé ocenili zejména intenzivní oboustrannou komunikaci radnice s občany a flexibilní reakci na jejich potřeby, aktivity v oblasti „smart city“ a projekty ochrany životního prostředí.

Soutěž Ambasador kvality pro uchazeče nepředstavuje zásadní administrativní zátěž. Zájemci vyplní jednoduchý dotazník, který je zpřístupněn na internetových stránkách České společnosti pro jakost. Kvalifikovaní hodnotitelé provedou posouzení údajů uvedených v dotazníku. Prvních šest nejlepších organizací postupuje a následně se u nich uskuteční jednodenní ověřovací posouzení na místě.

První, dotazníková fáze účasti v soutěži je zcela bezplatná. Zpoplatněno je druhé kolo, kdy probíhá hodnocení na místě. Vyhlášení soutěže se uskuteční v rámci slavnostního večera pořádaného při příležitosti pořádání Dnů kvality na podzim tohoto roku.

Podrobnější informace o vyhlášení nárocních cen ČR pro rok 2022

Další ocenění vyhlašovaná Českou společností pro jakost

Mezinárodní soutěž inovací

Desátým rokem mají firmy z České republiky možnost se zapojit do mezinárodní soutěže inovací Quality Innovation Award. Na základě spolupráce s Evropskou organizací pro kvalitu je ČSJ národním partnerem této soutěže. Díky soutěži mají přihlášení možnost porovnat  svoji inovaci z mezinárodního pohledu. Hodnocena je především inovativnost ve smyslu míry novosti a použitelnosti v praxi, její účinnost a orientace na zákazníka. Soutěží se v několika kategoriích podle velikosti organizace a sektoru, dále jsou zvlášť hodnoceny inovace s environmentálním dopadem nebo potenciální inovace, dosud netestované.

V posledních letech se v soutěži daří i českým firmám. Podle slov výkonného ředitele České společnosti pro jakost Petra Kotena jsou inovace oblastí, ve které jsou naše organizace rok od roku silnější.

Cena za návrat do života

Cena za návrat do života je udělována organizacím, které významným způsobem přispívají k návratu duševně či tělesně postižených lidí do běžného pracovního a rodinného života. Účast v ceně není omezena velikostí ani typem organizace a je bezplatná.

Personální ocenění pro fyzické osoby

Manažer kvality roku

Cena je pořádána v návaznosti na mezinárodní cenu European Quality Leader vyhlašovanou Evropskou organizací pro kvalitu. Cílem je ocenit nejlepší výsledky manažerů kvality a tyto veřejně prezentovat a poskytnout tak příklad pro následování. Národní vítěz soutěže má možnost se ucházet o návaznou evropskou cenu. Titul Manažer kvality roku je určen pro ty manažery, pod jejichž vedením došlo ke zlepšení kvality či systému managementu kvality v organizaci s příznivým dopadem na různé zainteresované subjekty. Účast v soutěži je bezplatná.

Cena Františka Egermayera

Cena je udělována studentům, kteří se ve svých závěrečných pracích věnují tématům, jako jsou kvalita a systémy řízení, systémy ochrany životního prostředí, systémy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či společenská odpovědnost a udržitelný rozvoj. Soutěž je veřejná, určená studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol. Soutěž je otevřená jejich ročníkovým, seminárním, absolventským, bakalářským, diplomovým a disertačním pracím. Účastníky přihlašuje příslušná škola/fakulta, účast v soutěži je bezplatná.

Cena Anežky Žaludové

Jedná se o prestižní čestné ocenění, kterým ČSJ vyzdvihuje každoročně osobnosti, jež se mimořádným způsobem zasloužily o rozvoj péče o kvalitu v naší zemi. Toto významné ocenění bylo pojmenováno na počest světově uznávané mimořádné osobnosti, čestné předsedkyně ČSJ a čestné členky Evropské organizace pro kvalitu Anežky Žaludové. Návrh na kandidáty mohou podat i nečlenové České společnosti pro jakost.

CSR Guru

Cena pro fyzické osoby za přínos pro podporu šíření myšlenek a principů společenské odpovědnosti a cílů udržitelného rozvoje. Za úspěšným šířením myšlenek a implementací CSR a udržitelného rozvoje stojí nadšenci, manažeři, věhlasní odborníci, kteří nové trendy uvádějí ne vždy snadno do života. Předpokladem pro získání ocenění je dlouhodobé profesionální působení kandidáta na podnikové, regionální nebo celostátní úrovni. Výsledky jeho práce musí být všeobecně známé a respektované. Tito lidé zásadním způsobem přispívají k propagaci CSR u nás. Účast je bezplatná.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme