Známe vítěze soutěže Ambasador kvality ČR i laureáty dalších ocenění

Česká společnost pro jakost (ČSJ) uděluje každoročně tituly Ambasador kvality ČR, Manažer kvality roku, CSR Guru, Cenu za návrat do života, Cenu Františka Egermayera či Cenu Anežky Žaludové. Letos byly všechny výsledky odtajněny 1. prosince.

Novinkou je rovněž partnerství soutěže Ambasador kvality, které ČSJ uzavřela s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Ilustrační fotografie

ČSJ je uznávaným vzdělávacím centrem a autoritou v oblasti systémů managementu. Jejím posláním je také oceňovat organizace, které kvalitu šíří a aktivně se zasazují o její implementaci.

Tradičně jsou ceny slavnostně předávány v rámci galavečera, který bývá součástí Dnů kvality. Ty se pro letošní rok opět konaly ve formě on-line konference v termínu 1. a 2. prosince. Výsledky jsou sice vyhlášeny již v prosinci 2021, slavnostní předávání se však uskuteční příští rok v dubnu.

Předsedkyně České společnosti pro jakost Elena Stibůrková při příležitosti odtajnění výsledků říká: „Jsme velice potěšeni, že i navzdory nepříznivým okolnostem a atmosféře nejistoty, jež nás v současnosti obklopuje na každém kroku, jsou organizace, které si drží vysoký standard řízení a kvalitu vnímají jako svoji konkurenční výhodu. Oceňujeme odvahu pochlubit se svými přístupy a novinkami v oblasti kvality, společenské odpovědnosti a inovací, a dát tak dalším subjektům příklad hodný následování a důvod k optimismu.“

Ambasador kvality České republiky

V podnikatelském sektoru uspěl Kaufland Česká republika, ve veřejném si titul odnáší město Hranice.

Cena je určená organizacím bez rozdílu velikosti a sektoru, které nejen nadstandardně dbají o zajištění kvality svých produktů a služeb, ale které se navíc chovají odpovědně a aktivně napomáhají propagaci kvality.

Vítězem ceny v podnikatelském sektoru a nositelem titulu Ambasador kvality České republiky se stala společnost Kaufland Česká republika, která provozuje maloobchodní řetězec. Hodnotitelé ocenili realizované i dokončené projekty zlepšování, které mají pozitivní dopady na zákazníky, zaměstnance, lokální dodavatele, ale i na komunity lidí, jež v okolí prodejen žijí. Pozitivně byly dále vnímány aktivity akcentující kvalitu potravinářských výrobků.

Česká společnost pro jakost vyhlašuje nový ročník soutěže

Vítězem ceny ve veřejném sektoru a Ambasadorem kvality České republiky se stalo město Hranice (Městský úřad Hranice) z olomouckého kraje. Hodnotitelé pozitivně vnímali především intenzivní komunikaci radnice s občany a flexibilní reakci na jejich potřeby. Úřad cílí svoje aktivity do oblasti „smart city“ s velkým důrazem na ochranu životního prostředí. Odpovědní pracovníci se navíc osobně podílejí na projektech, díky nimž dochází ke sdílení zkušeností a nástrojů řízení kvality. Vystupují také na konferencích a jsou zapojeni do benchmarkingových aktivit, aby své know-how mohli předávat dále.

Na druhém místě v sektoru soutěže určenému pro veřejnou správu se umístil Krajský úřad Jihomoravského kraje. Hodnotitelé ocenili systematický přístup v oblastech kvality a společenské odpovědnosti a zapojení pracovníků úřadu do projektů zlepšování včetně využívání modelu EFQM.

„Organizace v rámci hodnocení dokladují aktivity na propagaci kvality, podporu inovací, uplatňování společensky odpovědných přístupů a zásad udržitelného rozvoje v podnikání. Současně byly také hodnoceny ekonomické výsledky a efektivita procesů a nastavených přístupů ke kvalitě,“ upřesňuje výkonný ředitel České společnosti pro jakost Petr Koten

Cena za návrat do života

Cena je udělována organizacím, které významným způsobem přispívají k návratu duševně či tělesně postižených lidí do běžného pracovního a rodinného života. Cenu získala obecně prospěšná společnost Centrum Paraple o.p.s. Centrum pomáhá lidem ochrnutým po poškození míchy následkem úrazu nebo onemocnění v průběhu života a jejich rodinám.

Personální ocenění:

Ti, kdo vytváří trendy

Laureáti personálních ocenění jsou podle předsedkyně ČSJ Eleny Stibůrkové pečlivě vybíráni a důsledně hodnoceni. Jedná se o jedince, kteří svým přístupem ke kvalitě překračují hranice oboru a svou aktivitou tak obohacují celou komunitu odborné veřejnosti. „Oceněné osobnosti jsou lídry ve svém oboru a často díky celoživotnímu zapojení do odborné problematiky nám svým odhodláním ukazují cestu. Jsou to lidé, kteří tvoří určitý trend, o kvalitě uvažují neotřele a vždy nachází prostor pro to, jak ji propojit s každodenní praxí,“ upozorňuje Elena Stibůrková.

Manažer kvality roku

Ocenění určené fyzickým osobám si klade za cíl ohodnotit výsledky manažerů kvality, veřejně je prezentovat, a poskytnout tak následování hodný příklad dalším odborníkům na těchto pozicích. Cena je udělována v návaznosti na mezinárodní cenu European Quality Leader vyhlašovanou Evropskou organizací pro kvalitu.

Manažerem kvality pro rok 2021 se stal Petr Baudyš, ředitel kvality ve společnosti Penny Market s.r.o. Petr Baudyš působí v oblasti kvality a bezpečnosti potravin více než 30 let. Ve společnosti Penny Market odpovídá za oblast kvality a udržitelnosti. Významně se podílí na tvorbě IT aplikací pro řešení problematiky kvality (např. pro testování kvality nebo krizové řízení). Pro prodejny také zajišťuje implementaci normy ISO 22000 a další zlepšování na jejím základě, pro sklady pak zavádění standardu IFS. Petr Baudyš rovněž vystupuje na odborných konferencích, jako jsou From Farm To Fork či odborné kulaté stoly.

Cena Anežky Žaludové

Prestižní ocenění určené osobnostem, jež se mimořádným způsobem zasloužily o rozvoj péče o kvalitu v naší zemi.  Držitelem ceny byl vyhlášen Stanislav Křeček, lektor České společnosti pro jakost, garant licenčních kurzů a překladatel. Stanislav Křeček aktivně přispívá k šíření povědomí o kvalitě mimo jiné tím, že rovněž vystupuje na odborných konferencích zaměřených na nástroje managementu kvality v dodavatelském řetězci automobilového průmyslu.              

CSR Guru

Cena je udělována fyzickým osobám za osobní přínos pro podporu šíření myšlenek a principů společenské odpovědnosti a cílů udržitelného rozvoje. Cenu získal Jiří Černý, generální ředitel družstva Ergotep. Významně podporuje sociální podnikání, zasazuje se o vytváření pracovních podmínek pro lidi se zdravotním postižením, dlouhodobě se snaží o zkvalitnění života těchto členů společnosti a bourá stereotypy a bariéry v oblasti jejich zaměstnávání. Z rodinné firmy vybudoval sociální podnik, jenž zaměstnává přes 300 lidí, z toho 85 % osob se zdravotním postižením. Za jeho nominací na CSR Guru stojí Asociace společenské odpovědnosti.

Cena Františka Egermayera

Cena je udělována studentům, kteří píší svoje odborné práce v oblasti kvality a systémů řízení, systémů ochrany životního prostředí, systémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje.

Vítězi jednotlivých kategorií

Kategorie Odborné práce na středních a vysokých školách:

 • Poster
  Kolektiv studentů (D. Barták, A. Krajbichová, P. Petrová, L. Somolíková) z Technické univerzity v Liberci za práci na téma Rizika a příležitosti on-line výuky očima studenta pod vedením Ing. Evy Šírové, Ph. D.
 • Semestrální práce
  Kolektiv studentů (A. Babková, J. Bendák, M. Kotek, A. Zelenková) z Technické univerzity v Liberci za práci na téma Nutné podmínky pro zajištění kvality on-line výuky na školách pod vedením Ing. Evy Šírové, Ph. D.

Podcast

Kolektiv studentů (Z. Pavlasová, A. Franzová, M. Kozel, A. Rosůlková) z Technické univerzity v Liberci za práci na téma Rizika a příležitosti on-line výuky očima studenta pod vedením Ing. Evy Šírové, Ph.D.

 • Kategorie Bakalářská práce
  Václav Nechyba z Vysoké školy ekonomické v Praze za práci na téma Optimalizace vybraného výrobního procesu potravinářského podniku Mléko s.r.o. Vedoucím práce byla Ing. Hana Svobodová, Ph.D.
 • Kategorie Diplomová práce
  Petr Bartík z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně za práci Zefektivnění procesu PPAP v automotive společnosti. Vedoucím práce byl doc. Ing. Petr Briš, CSc.
 • Kategorie Dizertační práce
  Muhammad Yousaf z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně za práci The European Foundation for Quality Management (EFQM) Excellence Model and the Czech Organizations. Vedoucím práce byl doc. Ing. Petr Briš, CSc.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme