StoRIES – vytváření ekosystému pro inovace v oblasti skladování energie

Dne 1. listopadu 2021 zahájil svou činnost pod vedením Technologického institutu v Karlsruhe (KIT, Německo) projekt StoRIES (Storage Research Infrastructure Eco-System, v překladu „Ekosystém infrastruktury výzkumu v oblasti skladování).

Projekt založila Evropská komise v rámci programu Horizont 2020 a na jehož realizaci bylo na čtyřleté období vyčleněno téměř 7 milionů EUR. Projekt StoRIES se bude zabývat cílem tzv. Evropské zelené dohody (European Green Deal), který má zajistit, aby EU do roku 2050 dosáhla klimatické neutrality, a zaměří se na odvětví energetiky, které má být transformováno důsledným přechodem na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

Ilustrační foto

Projekt StoRIES bude pracovat zejména na vývoji inovativních metod skladování energie a na definování současných a budoucích potřeb energetických systémů v oblasti skladování energie.

Členy konsorcia StoRIES jsou technologické instituty, univerzity a podniky. Zahrnuje celkem 17 partnerských institucí a 31 přidružených účastníků ze 17 zemí. Všechny zúčastněné subjekty mají rozsáhlé zkušenosti v oblasti technologií skladování energie (elektrochemické, chemické, tepelné, mechanické a supravodivé magnetické skladování). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, propojená třetí strana s asociací EASE, se na projektu podílí jako jediný český poskytovatel výzkumné infrastruktury.

Dva z nich, konkrétně Evropská aliance pro energetický výzkum (European Energy Research Alliance) a Evropská asociace pro skladování energie (European Association for Energy Storage), jsou největšími výzkumnými a oborovými sdruženími zabývajícími se skladováním energie v Evropě a budou tvořit jádro nového ekosystému.

Hlavním úkolem StoRIES je spojit vědecké instituce, jako jsou například technologické instituty a univerzity, s partnery z oboru za účelem společného vývoje řešení pro skladování energie pro nové technologie a energetické trhy.

Podle koordinátora Stefana Passerini je důraz kladen na mezioborovou spolupráci: „Spojení know-how v rámci vědy a průmyslu otevírá synergie, které jsou často podceňovány. Zároveň bychom rádi, aby se stal výzkum v oblasti skladování energie našim přispěním komplexnějším. Chceme ho rovněž obohatit o sociálně-technické a ekologické aspekty. Díky Evropské zelené dohodě pro období do roku 2050 nám politika dává obrovský ‚domácí úkol‘, který nezvládneme jinak, než společně.“

Ilustrační foto

StoRIES bude nabízet vzdělávání pro oborové a výzkumné instituce a také kurzy pro mladé vědce, kteří budou pracovat na vývoji inovativních hybridních řešení budoucnosti. Čistě odborné vzdělávání týkající se systémů skladování energie je třeba doplnit o ekologické, právní, ekonomické a sociální aspekty systémů skladování energie.

Záměrem konsorcia StoRIES je prolomit bariéry mezi výzkumnými oblastmi, které dnes často fungují velmi uzavřeně, a umožnit vzájemné porozumění a spolupráci. Nástupcem a pokračovatelem StoRIES pak má být ekosystém odborníků z různých výzkumných skupin v oblasti energetiky i zástupců výzkumu v oblasti sociální a ekonomické, průmyslu a spotřebitelů a umožnit efektivní a udržitelnou výměnu informací na téma skladování energie.

Nejdůležitějším technologickým cílem projektu StoRIES je vývoj budoucích systémů skladování energie všeho druhu. Cílem je prostřednictvím sdíleného přístupu k celkem 64 špičkovým výzkumným infrastrukturám a službám sdruženým v rámci StoRIES odstranit překážky výzkumu a podpořit inovace.

Skladování energie je pro přechod na novou energetiku zásadní. Dnes ovšem není k dispozici jediná technologie skladování, která by tento náročný problém zvládla sama o sobě. Naopak – k dosažení očekávaného výkonu z hlediska kapacity, požadované flexibility a udržitelnosti je zapotřebí celá kombinace různých technologií skladování energie. V konsorciu StoRIES jsou spojeny všechny hlavní oblasti výzkumu skladování energie, které se zaměří na myšlenku hybridních řešení.

Ilustrační foto

Pro optimalizaci hybridních řešení skladování energie se projekt StoRIES zaměří na zlepšování vlastností materiálů pro použití v současnosti i v budoucnu. Systém moderních superpočítačů, automatizačních technologií a využití umělé inteligence umožní cílený vývoj materiálů pro inovativní zařízení pro skladování energie.

Takovéto společné platformy nejen zefektivní výzkum v oblasti skladování energie a bude díky nim udržitelnějším a ekonomičtějším, cílem je ale také desetinásobně zkrátit dobu vývoje nových technologií, aby se nové inovace rychleji dostaly na trh a aby se technologie obnovitelné energie staly rychleji konkurenceschopnými.

Nové materiály, zařízení a technologie budou v rámci projektu StoRIES analyzovány s ohledem na sociotechnické a ekologické aspekty. Projektem StoRIES dojde k podpoře spravedlivého přechodu k uhlíkové neutralitě tím, že jeho aktivity budou napomáhat v rámci procesu vývoje výrobků, zejména v raných fázích technického řešení.

Projekt bude také usilovat o optimalizaci využívání surovin a zvýšení recyklovatelnosti. I díky tomu bude možné snížit dopad na životní prostředí a maximalizovat sociální přínosy. Budou analyzovány otázky veřejného souhlasu, legislativních rámců i ekonomika uplatnění nových řešení, budou zkoumány způsoby, jak uvolnit potenciál skladování energie, a budou identifikovány překážky, které tomu brání.

Redakčně upravená tisková zpráva Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

• Teritorium: Česká republika | Zlínský kraj

Doporučujeme