Stručná analýza perspektivních oborů v Peru

Agentura CzechTrade připravila analýzu vybraných oborů v Peru, které mohou být zajímavé pro české exportéry. Mezi tyto obory patří těžařství, stavebnictví, IT a technologie.

Přehled oblastí: Těžařství v PeruStavebnictví v PeruIT a technologie v Peru

Těžařství v Peru

Peru oplývá přírodním i kulturním bohatstvím, ale je kromě toho i velmi bohaté na nerostné suroviny. Již od dob starověkých civilizací, které sídlily na tomto území, těžba minerálů a nerostů, měla značný podíl na rozvoji země.

Dostupnost kvalitních katastrálních a geologických dat a informací, přítomnost velkého množství dodavatelů a přidružených sektorů, dělají ze země velmi žádanou lokalitu v oblasti těžby. Navíc existence vládních pobídek pro zahraniční investory přispívají k atraktivitě tohoto sektoru.

Základní přehled oboru

Mnohá naleziště se nacházejí v oblasti pohoří majestátních And, které vedou napříč zemí od severu k jihu a nabízejí velké množství dosud neobjevených ložisek minerálů a nerostů.

Tabulka 1: Umístění Peru v Latinskoamerickém regionu a ve světě v oblasti těžby nerostného bohatství

Kovy a minerály2016 2017 2018 
 Latinskoamerický regionSvětLatinskoamerický regionSvětLatinskoamerický regionSvět
Zlato161616
Měď222222
Stříbro222222
Zinek121212
Olovo141413
Bór3412
Molybden242424
Zdroj: Instituto Nacional de Estadistica e Informatica. Principales indicadores macroeconomicos

Peru je významným producentem a exportérem minerálů a nerostů. V regionu Latinské Ameriky patří mezi špičku. Na tomto kontinentě je Peru na prvním místě v těžbě zlata, zinku, olova a jiných prvků. Na druhém místě pak v těžbě stříbra, mědi a molybdenu. Ve světě taktéž patří mezi významné producenty nerostů, Peru je druhým největším těžařem například mědi, stříbra a zinku.

Mezi hlavní importéry vytěžených nerostů patří USA, Čína, Švýcarsko, Japonsko, Kanada a Evropská unie.

Dle údajů z roku 2017 měla země největší rezervy těchto kovů:

  • měď – 87 340 metrických tun
  • zlato – 2 137 metrických tun
  • stříbro – 118 824 metrických tun
  • zinek – 19 168 metrických tun
  • olovo – 6 369 metrických tun
  • a jiné…

Tento sektor je velmi důležitý pro peruánskou ekonomiku a výrazně ovlivňuje tvorbu HDP. V Roce 2006 dosahoval podíl 14,4 %. Hospodářská krize se však nevyhnula ani tomuto sektoru, v roce 2009 byl podíl těžby na HDP pouhých 10,4 %. Vrcholu dosáhl v roce 2011, kdy podíl zaznamenal rekordní nárůst na 14,6 %. Od tohoto roku však začal postupně klesat, především fluktuací cen primárních komodit na světových trzích, v roce 2018 tvořil 9,3 % HDP.

Zdroj: INEI

Vzhledem k velkým objemům nerostného bohatství je hospodářská politika Peru stabilní, bez významnějších výkyvů, které by se daly očekávat v rámci latinskoamerického regionu.

Pobídky a investice

Peru je členem mnoha mezinárodních organizací, s jejímiž členy má výhodnější smlouvy v oblasti těžby. S Evropskou unií je podepsána dohoda o volném obchodu, které velmi usnadňuje vzájemný obchod a snižuje mezi transakční překážky.

Zahraniční investice činí velkou část příjmu do státního rozpočtu. V roce 2018 dosahovaly částky hodnoty 4 947 435 mil. USD. Největší část šla do výstavby těžařských podniků a do zavedení infrastruktury. Investice plánované na následující roky se odhadují na 59 mld. USD. Mezi regiony, kam tyto investice budou putovat, patří Cusco, Cajamarca, Moquegua, Tacna, Ica, Lima, Arequipa, Junín. Piura, Ancash, Huancavelica a Lambayeque. Pro investory je navíc velmi výhodná existence souvisejících sektorů, které se zabývají těžařským sektorem.

V Peru se nacházejí zóny volného obchodu, které mají za cíl podporovat investice na daném území. Například se neuplatňuje clo na produkty dovážené ze zahraničí či se poskytuje osvobození od daní.

Významnou pobídkou je i tzv. národní zacházení, které zaručuje zahraničnímu investorovi rovné zacházení jako s peruánským subjektem. Neexistují žádná omezení v oblasti repatriací zisků, mezinárodních převodů kapitálu či při směně. Navíc peruánská vláda nabízí stabilitu zahraničním investorům v oblasti právních a daňových předpisů. Kritériem je investice na min. 2 roky v těžařském sektoru v minimální hodnotě 10 mil. USD.

Byla vytvořena vládní agentura ProInversión, která pomáhá s asistencí zahraničním investorům.

Tabulka 2: Investice do těžařského sektoru v mil. USD

V mil. USD20142015201620172018
celkem8 079 2106 824 6243 333 5643 928 0174 947 435
těžařský podnik889 682446 221238 198286 7201 411 676
vybavení557 608654 234386 908491 197656 606
těžba625 459527 197377 054484 395412 524
infrastruktura1 463 5211 227 8161 079 3201 556 5381 084 149
rozvoj a příprava420 086374 972349 691388 482761 288
jiné4 122 8533 594 184902 393720 684621 191
Zdroj: INEI

Zpět na začátek

Stavebnictví v Peru

Peru jako jedna z mála zemí Latinské Ameriky zažívala posledních 10 let kladný ekonomický růst. Zvyšovala se spotřeba a rostla i nadále životní úroveň obyvatel především ve městech. To zapříčinilo nárůst stavebního boomu. Zejména v Limě je znát zvýšená stavební činnost. S osvojením nových technologií, které napomáhají zvyšovat stabilitu budov při zemětřeseních, se již hojně staví výškové budovy. Většina staveb je určená pro střední třídu obyvatelstva.

Základní přehled oboru

Nárůst obyvatel je vyšší ve větších městech než na venkově. Příkladem je například hlavní město Lima. V roce 2007 zde žilo přes 8 milionů obyvatel, v roce 2017 počet obyvatel překročil hranici 9 milionů osob a pozitivní trend pořád roste.

Zdroj: INEI

V hlavním městě je velmi patrná národní imigrace, kdy mnoho rodin z venkova se snaží najít lepší uplatnění ve větším městě. Nejedná se však jen o chudé rolníky, ale také střední třídu z jiných oblastí, která se za prací stěhuje do větších měst. Například v roce 2017 činila imigrace do Limy přes 605 tisíc osob, naopak emigrace z Limy pouhých 369 tisíc osob.

Ze všech demografických hledisek je patrné, že stavební ruch bude především ve velkých městech a bude narůstat v následujících letech.

Zdroj: INEI

Počet nemovitostí během uplynulých let rostl, kromě roku 2016, kdy byl zaznamenán menší pokles. Od roku 2018 však počet nemovitostí, které byly zapsané do národního registru, nadále stoupá. Největší nárůst zaznamenala Lima, ve které v roce 2018 bylo zaregistrováno na 251 tisíc nových nemovitostí.

Ředitel Peruánské komory stavebnictví (CAPECO) odhadl, že ke konci roku 2019 vzroste stavební sektor mezi 5,3 % až 5,4 %. Nárůst je zapříčiněný zvýšeným zájmem o nemovitosti, přičemž většinový podíl mají na tomto nárůstu soukromé investice, které v roce 2019 narostly o 5 %. Zatímco ceny bytů by měly zůstat stabilní či s nízkým nárůstem o 3,5 %, který je zapříčiněný přírůstkem cen výrobního materiálu.

V roce 2020 celých 82 % stavebních firem odhaduje nárůst své činnosti, zatímco 12 % odhaduje snížení, zbytek společností odhaduje, že se stavební činnost udrží ve stejné míře jako minulý rok. Prodej rodinných domů a bytů byl v roce 2019 o 6 % větší než v roce 2018. Na rok 2020 je odhadováno zvýšení prodejů o 6,78 %.

V letošním roce se odhaduje, že vzhledem ke krizi způsobené novým typem infekčního onemocnění covid-2019, se sníží ceny pozemků pro stavbu nemovitostí až o 20 % v porovnání s předešlými lety, čehož by mohli využít silní zahraniční investoři a developeři.

Zpět na začátek

IT a technologie v Peru

Peruánská vláda si je vědoma důležitosti digitalizace státní správy, proto v roce 2018 zřídila speciální úřad – Generální sekretariát pro digitalizaci (SeGDI). Hlavním posláním je koordinovat digitalizaci ve všech oblastech státní správy. Vznikla Rada vlády v oblasti vědy, technologií a digitalizace (Concytec), která má za úkol radit vládě v oblasti podnikání inovativních kroků v digitalizaci země.

Moderní země se neobejdou bez IT technologií. Peruánská vláda se snaží čím dál více podporovat rozvoj digitálních technologií a IT. Stát hodlá investovat 1 % ze svého HDP na výzkum, vývoj a inovační projekty do roku 2022. Dle peruánské vlády toto navýšení příspěvku umožní růst HDP v následujících letech, přičemž by mělo dosáhnout růstu o 4 %. Navíc vznikla agentura pro rozvoj startupů v Peru, která hospodaří s obnosem 6,3 mil. solů pro granty začínajícím podnikům, které přijdou s novým inovativním technologickým nápadem.

Peru se dává na cestu modernizace, která je zároveň udržitelná. Výjimkou není ani závazek vlády zvýšit výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Do roku 2025 chce mít Peru z 20 % energii z různých typů obnovitelných zdrojů.

Základní přehled oboru

V Peru roste i e-commerce, které v roce 2019 zaznamenalo nárůst na 4 000 mil. USD. Do roku 2022 by tato hodnota měla vzrůst na 14 000 mil. USD. Nejkupovanější kategorie byly elektrospotřebiče (23 %), hobby (22 %), péče o zdraví a jídlo (22 %). Poslední jmenovaná kategorie narostla především v Limě, kde je vyšší nabídka aplikací dovážkových služeb.

Čeští podnikatelé se mohou obrátit na nově vzniklou platformu zahrnující obchod, výzkum a inovativní řešení mezi Českou republikou a Peru; Czech-Peru Alliance for Business Innovation. Tato platforma má za cíl pomáhat českým subjektům se vstupem na peruánský trh, ale pomáhá i s napojením na místní inovativní huby a ekonomické univerzity.

Velmi důležitá je však i spolupráce s prestižními univerzitami, protože ty v zemi častokrát přispívají k technologickému růstu. Například Univerzita strojírenství a technologií (UTEC), investovala více než 250 mil. solů do zařízení a laboratoří.

Domácnosti využívající internet a mobilní telefon

Za deset let narostlo připojení k internetu více než dvojnásobně. Nejvíce domácností s připojením k internetu je v Limě, celkem 54,2 %. Nejméně zase na venkově, kde se tato technologie moc neřeší a připojení k internetu narůstá jen velmi omezeně. V roce 2018 pouhých 2,1 % venkovských domácností mělo připojení k internetu.

Zdroj: INEI

Lepší je to však s počtem mobilních telefonů v peruánských domácnostech. Alespoň jeden mobilní telefon má 94 % domácností. Čísla se liší od měst po venkov. V Limě mělo v roce 2018 mobil více než 95 % domácností. Venkovské oblasti oproti tomu nejsou v tak špatném postavení v porovnání s urbanizovanými částmi země. V roce 2018 zde mělo mobilní telefon skoro 80 % domácností.

Zdroj: INEI

Zpracováno zahraniční kanceláří CzechTrade Lima

Zpět na začátek

• Teritorium: Peru
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme