Suroviny pro Kambodžu či data pro Moldavsko. Češi pomáhají s rozvojovými projekty

Vybraným rozvojovým státům Česko pomáhá za účasti českých firem prostřednictvím programu Aid for Trade. V něm už dosud proběhlo na 80 projektů. Rozvojová pomoc má i návazný obchodní přesah.

Moldavsko usiluje o větší míru digitalizace ekonomiky, využila i zkušenosti českých odborníků.

Jedním z nástrojů zahraniční rozvojové spolupráce České republiky je program Aid for Trade v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Podstatou projektů v tomto programu je, v souladu se zadáním Mezinárodní obchodní organizace WTO, pomoc partnerským státům při obchodování. 

Projekty Aid for Trade ČR jsou primárně orientovány na šest prioritních států: Bosnu a Hercegovinu, Etiopii, Moldavsko, Gruzii, Kambodžu a Zambii. Po předchozí konzultaci je pak možno ad hoc připravit projekty též do dalších rozvojových zemí podle klasifikace OECD. Připravované projekty zohledňují potřeby těchto rozvojových zemí a jsou zaměřeny zejména na oblasti jejich prioritního zájmu. V podmínkách České republiky se zatím jedná o menší projekty s rozpočtem většinou do jednoho milionu korun a s dobou realizace maximálně jeden rok. Za dobu trvání programu od roku 2008 se podařilo zrealizovat 80 projektů v širokém spektru cílových rozvojových zemí v celkové částce přesahující 61 milionů korun.

V roce 2020 je připraveno osm projektů v celkové alokované částce 6,2 milionu korun. Jejich realizace je výrazně poznamenána nepříznivou celosvětovou epidemiologickou situací způsobenou pandemií covidu-19.

V čem program pomáhá? 

Pomoc v rámci Aid for Trade ČR se týká mimo jiné budování obchodních kapacit, lepšího zapojení podpořených států do mezinárodního obchodního systému, pomoci státní administrativě při vytváření obchodních politik a regulatorního rámce obchodu a při odstraňování administrativních bariér. Dále se pomoc vztahuje i na formulování a implementaci strategií a pravidel domácího trhu, podporu podnikatelského klimatu, rozvoj malých a středních podniků, finančního sektoru či přijímání potřebné legislativy. 

V Moldavské republice Češi poradili s digitalizací

Příkladem úspěšně realizovaného projektu z minulého roku může být například aktivita v Moldavské republice. Šlo o projekt pomoci moldavským malým a středním podnikům na cestě k digitalizaci. Realizátorem byla Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP).

Rozvoj privátního sektoru je jedna z priorit moldavské vlády. Důležitou roli přitom hraje Organizace pro rozvoj sektoru malých a středních podniků (ODIMM), která působí pod tamějším Ministerstvem hospodářství a infrastruktury a jež byla zároveň iniciátorem projektu. ODIMM zastává názor, že je povinností všech hlavních byznys podporujících institucí, aby byly připraveny na digitalizaci obchodu a celého hospodářství. Potřebné informace a praktické zkušenosti v tomto ohledu očekávala od České republiky.

AMSP v rámci programu Aid for Trade pomáhá rozvíjet a kultivovat podnikatelské prostředí v Moldavsku již čtvrtým rokem. Podílí se zejména na realizaci misí českých specialistů do Moldavska a současně organizuje incomingové cesty kompetentních moldavských odborníků do ČR. V souvislosti se zaměřením hlavního loňského programu AMSP, kterým byl Rok digitálního podnikání 2019, byla spolupráce s moldavskými partnery směřována na základě jejich zájmu právě na problematiku podpory digitalizace segmentu malých a středních podniků. Celý projekt byl ze strany zahraničního partnera hodnocen velice pozitivně s tím, že jeho realizace a studijní cesty vyústily ve zpracování oficiálního státního programu zaměřeného na pomoc digitální transformace těmto podnikům v Moldavské republice.

V roce 2020 je připraveno osm projektů v celkové alokované částce 6,2 milionu korun. Jejich realizace je výrazně poznamenána nepříznivou celosvětovou epidemiologickou situací způsobenou pandemií covidu-19.

Z Kambodže přijeli specialisté na těžbu

Pro celkový rozvoj kambodžského hospodářství je jedním z nejperspektivnějších oborů rozvoj důlního průmyslu. Kambodžská strana v tomto ohledu hledá možnou spolupráci se zahraničím, a to v oblasti geologického průzkumu, mapování, důlní bezpečnosti, transferu technologií, posilování dovedností či dodávek důlní techniky. S tímto cílem se Ministerstvo dolů a energetiky Kambodže obrátilo o pomoc na Česko.

V rámci projektu byl pro pět specialistů partnerské organizace Ministerstva dolů a energetiky Kambodžského království (Ministry of Mines and Energy – MME) zajištěn na týden pobyt v Česku. Realizátorem byla firma GET Praha. V průběhu návštěvy byly ve spolupráci s odborem surovinové politiky MPO, Těžební unií a Českou dobývací technikou (CDT) zorganizovány dva odborné semináře, na kterých se všichni vzájemně seznámili a diskutovali nad možnostmi propojení surovinového potenciálu Česka a jeho uplatnění v Kambodži.

Specialisté z Kambodže také absolvovali celodenní exkurzi do provozů společnosti Lafarge Cement v Čížkovicích. Vedle problematiky průzkumu a těžby zdejších jílovitých vápenců v povrchovém lomu byl velký prostor věnován vlastní výrobě cementu, bezpečnosti práce a ochraně životního prostředí. Řešení projektu je kambodžskou stranou hodnoceno jako velmi dobré, což dokládá děkovný dopis generálního ředitele Yos Mony Ratha zástupci velvyslanectví ČR.

Dosažené výsledky, především detailně diskutovaná témata spolupráce s odborem surovinové politiky MPO, vyústily v přípravu společného memoranda o spolupráci mezi oběma gesčními ministerstvy při rozvoji surovinové základny. K jeho slavnostnímu podpisu oběma odbornými řediteli MPO a MME došlo začátkem října na úvod odborného česko-kambodžského semináře v PhnomPenhu, pořádaného v rámci mise PROPED. MME v memorandu mimo jiné deklaruje velký zájem na dalším pokračování spolupráce. Ta bude zaměřena na transfer know-how a expertní podporu rozvoje surovinové základny Kambodži. 

Na jaká odvětví se program zaměřuje?

Program Aid for Trade cílí zejména na posilování role privátního sektoru, rozvoj malých a středních podniků, digitalizaci, zkvalitňování poradenství a služeb pro stávající i nově vznikající podniky, hospodářský rozvoj, energetiku, revitalizaci těžebních lokalit, ohodnocení zásob nerostných surovin. Dále míří na rozvoj dopravní infrastruktury – zejména jde o civilní letectví a silniční dopravu. Týká se také podnikání v zemědělské prvovýrobě (potravinářství, lesnictví, vodohospodářství včetně odpadních vod či odpadového hospodářství). 

Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Vilém Pardubský, Oddělení exportního financování, Viera Rombaldová, Vedoucí oddělení exportního financování Sekce EU a zahraničního obchodu, Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Teritorium: Kambodža | Moldavsko
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme