Týdenní přehled dění v EU ve dnech 10. – 16. dubna 2023

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

Ve středu 12. dubna budou poslanci PS PČR projednávat mimo jiné např. návrh nařízení EP a Rady, týkající se výkonnostních norem pro emise CO2 pro nová těžká vozidla, návrh nařízení EP a Rady o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění gigabitových sítí elektronických komunikací, sdělení Komise – Průmyslový plán Zelené dohody pro věk s nulovými čistými emisemi a návrh nařízení EP a Rady o klasifikaci, označování a balení látek a směsí; návrh nařízení EP a Rady o obalech a obalových odpadech.

Ilustrační fotografie

Ve středu 12. dubna budou poslanci Výboru EP pro dopravu a cestovní ruch hlasovat o hlavních směrech pro rozvoj transevropské dopravní sítě.

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 10. dubna

Úterý 11. dubna

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Výbor pro vzdělávání

Středa 12. dubna

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Výbor pro vzdělávání
  • Pracovní skupina pro Afriku (COAFR)
  • Skupina pro exportní úvěry
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch:
   • HLASOVÁNÍ: Hlavní směry pro rozvoj transevropské dopravní sítě, změna nařízení (EU) 2021/1153 a nařízení (EU) č. 913/2010 a zrušení nařízení (EU) 1315/2013
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Zasedání TEN – Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost
 • V rámci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhne:
  • Zasedání Výboru pro evropské záležitosti:
   • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2019/1242, pokud jde o zpřísnění výkonnostních norem pro emise CO2 pro nová těžká vozidla a začlenění povinností vykazovat údaje, a zrušuje nařízení (EU) 2018/956; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění gigabitových sítí elektronických komunikací a o zrušení směrnice 2014/61/EU, Sdělení Komise – Průmyslový plán Zelené dohody pro věk s nulovými čistými emisemi; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Strategie EU v oblasti celosvětového zdraví – Lepší zdraví pro všechny v měnícím se světě; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o obalech a obalových odpadech, o změně nařízení (EU) 2019/1020 a směrnice (EU) 2019/904 a o zrušení směrnice 94/62/ES; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se harmonizují některé aspekty insolvenčního práva; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2011/36/EU o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí; Návrh směrnice Rady o normách pro orgány pro rovné zacházení v oblasti rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ, rovného zacházení s osobami v oblasti zaměstnání a povolání bez ohledu na jejich náboženské vyznání nebo přesvědčení, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci, rovného zacházení se ženami a muži v otázkách sociálního zabezpečení a v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování a o zrušení článku 13 směrnice 2000/43/ES a článku 12 směrnice 2004/113/ES; . Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o normách pro orgány pro rovné zacházení v oblasti rovného zacházení se ženami a muži a rovných příležitostí pro ženy a muže v otázkách zaměstnání a povolání a o zrušení článku 20 směrnice 2006/54/ES a článku 11 směrnice 2010/41/EU; Návrh doporučení Rady k posílení sociálního dialogu v Evropské unii; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Posílení sociálního dialogu v Evropské unii: využití jeho plného potenciálu ke zvládnutí spravedlivých transformací; . Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Cíle Evropské unie v oblasti odolnosti vůči katastrofám: zvládat budoucí mimořádné události společně; Doporučení Komise ze dne 8.2.2023 o cílech Unie v oblasti odolnosti vůči katastrofám

Čtvrtek 13. dubna

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Pracovní skupina pro Asii-Oceánii (COASI)
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM)
  • Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST)
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Zasedání NAT – Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí

Pátek 14. dubna

Sobota 15. dubna

Neděle 16. dubna

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace

DatumDruh veřejné konzultace
Do 12.4.Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti 2014-2020 – hodnocení ex post
Do 13.4.Doporučení ohledně odolnosti volebního procesu a voleb do Evropského parlamentu v roce 2024
Do 13.4.Doporučení týkající se občanské angažovanosti
Do 13.4.Ustanovení o transparentnosti namířená proti skrytému vměšování ze strany třetích zemí
Do 13.4.Doporučení o skrytém vměšování ze strany třetích zemí
Do 13.4.Obrana evropské demokracie – sdělení
Do 25.4.Nové priority pro ekodesign udržitelných produktů
Do 3.5.Zahraniční příležitosti ke vzdělávání (vzdělávací mobilita) v Evropě pro všechny
Do 5.5.Evropský průkaz osob se zdravotním postižením
Do 16.5.Hodnocení legislativního rámce pro kontrolu tabáku
Do 25.5.Agentury EU Eurofound, Cedefop, ETF a EU-OSHA – hodnocení v roce 2024
DO 7.6.Nařízení EU o recyklaci lodí – hodnocení
Do 8.6.Nástroj pro oživení a odolnost (2020–2024) – hodnocení v polovině období
Do 23.6.Cíl EU v oblasti klimatu do roku 2040
Do 23.6.Financování evropské činnosti za hranicemi EU – hodnocení souvisejících nástrojů (období 2014–2020 a 2021–2027)
Do 28.6.Snazší cestování – digitalizace cestovních dokladů

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme