Týdenní přehled dění v EU ve dnech 18. – 24. července 2022

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

Senátoři Výboru pro záležitosti Evropské Unie Senátu parlamentu České republiky budou na své schůzi 19. července projednávat mimo jiné Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, směrnice o energetické náročnosti budov a směrnice o energetické účinnosti a Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení, pokud jde o kapitoly REPowerEU v plánech pro oživení a odolnost.

Ilustrační fotografie

Evropská komise se bude na svém jednání 20. července zabývat otázkou energii a přípravu na zimu.

Přehled událostí

Pondělí 18. července 

V rámci Rady EU proběhne:

Rada pro zahraniční věci
Rada pro zemědělství a rybolov
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
Pracovní skupina pro sociální otázky

Úterý 19. července 

V rámci Rady EU proběhne:

Rada pro spolupráci EU–Ázerbájdžán
Neformální zasedání ministrů pro konkurenceschopnost (vnitřní trh a průmysl)
Pracovní skupina pro energetiku
Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
Pracovní skupina pro sociální otázky
Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
Rozpočtový výbor
ANTICI
MERTENS
Pracovní skupina pro Evropské sdružení volného obchodu (ESVO)

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Zasedání REX – Vnější vztahy

V rámci Senátu Parlamentu ČR se uskuteční:

Zasedání Výboru pro záležitosti EU:

Doporučení předsedy výboru zabývat se návrhy některých legislativních aktů EU; Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Na cestě ke směrnici o trestních sankcích za porušování omezujících opatření Unie; Návrh rozhodnutí Rady o zařazení porušení omezujících opatření Unie mezi oblasti trestné činnosti stanovené v čl. 83 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2018/2001 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2021/241, pokud jde o kapitoly REPowerEU v plánech pro oživení a odolnost, a mění nařízení (EU) 2021/1060, nařízení (EU) 2021/2115, směrnice 2003/87/ES a rozhodnutí (EU) 2015/1814; Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem Česka na rok 2022 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Česka z roku 2022; Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě Konvergenční zpráva za rok 2022 (vypracovaná v souladu s čl. 140 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie)

Středa 20. července 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Neformální zasedání ministrů pro konkurenceschopnost (vnitřní trh a průmysl)
Coreper I
Coreper II
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (služby a investice)
Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost

Evropská komise představí:

Energie – připravenost na zimu

Čtvrtek 21. července 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Neformální zasedání ministrů pro konkurenceschopnost (vnitřní trh a průmysl)

Pátek 22. července 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Neformální zasedání ministrů pro konkurenceschopnost (vnitřní trh a průmysl)
Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
Pracovní skupina pro životní prostředí

Sobota 23. července

Neděle 24. července 

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace:  

Do 19.7.

Užitková vozidla – hmotnosti a rozměry (hodnocení)

Do 21.7.

Udržitelný potravinový systém EU – nová iniciativa

Do 22.7.

Právní předpisy pro rostliny vypěstované některými novými genomickými technikami

Do 28.7.

Přezkum programu EU na podporu ovoce, zeleniny a mléka ve školách

Do 2.8.

Přezkum předpisů EU týkajících se platebních služeb

Do 2.8.

Rámec pro otevřené financování – možnost sdílení údajů a přístupu třetích stran ve finančním odvětví

Do 4.8.

Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí (hodnocení)

Do 15.8

Živiny – akční plán pro lepší hospodaření

Do 15.8.

Požadavky na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích lokálních topidel (přezkum)

Do 16.8.

Dopad nakládání s odpady na životní prostředí – revize rámce EU pro nakládání s odpady

Do 16.8.

Potravinový odpad – cíle v oblasti snižování jeho množství

Do 17.8.

Následné hodnocení Evropského fondu pro strategické investice – nařízení o EFSI 2.0

Do 1.9.

Osvědčení strojvedoucích – zdokonalený systém certifikace EU

Do 2.9.

Agentura EU pro železnice – hodnocení činnosti agentury ze strany Evropské komise

Do 8.9.

Aktualizace strategie EU pro námořní bezpečnost a jejího akčního plánu

Do 19.9.

Nová strategie EU týkající se globálních aspektů zdraví

Do 28.9.

Bezpečnost vozidel – revize balíčku předpisů EU o technické způsobilosti vozidel

Do 29.9.

Duševní vlastnictví – revidovaný rámec pro udělování nucených licencí na patenty

Do 5.10.

Případ Výboru pro dohled nad dodržováním Aarhuské úmluvy týkající se státní podpory: důsledky/možnosti

Do 6.10.

Hodnocení antimonopolních procesních pravidel EU

Do 12.10.

Daňové úniky a agresivní daňové plánování v EU

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme