Týdenní přehled dění v EU ve dnech 20. – 26. června 2022

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

V úterý 21. června bude projednávat Rozpočtový výbor Evropského parlamentu Stanovení opatření k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v orgánech, institucích a jiných subjektech Unie.

Ilustrační fotografie

Ve středu 22. června bude Evropská komise projednávat následující body: Společné sdělení o mezinárodní správě oceánů, Balíček na ochranu přírody (tbc), Udržitelné používání pesticidů, revize pravidel EU, Ochrana biologické rozmanitosti, cíle obnovy přírody a přezkum obchodu a udržitelného rozvoje.

Evropský parlament bude na svém plenárním zasedání 22. června hlasovat mimo jiné o revizi systému EU pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, o sociálním fondu pro klimatická opatření a mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích. V rámci rozpravy bude parlament projednávat plnění cílů udržitelného rozvoje, provádění Nástroje pro oživení a odolnost, budoucnost obchodních vztahů EU–Afrika, krátké přednesení následující zprávy – Budoucnost mezinárodní investiční politiky EU a návrh opravného rozpočtu č. 3/2022: financování nákladů na přijetí osob prchajících z Ukrajiny.

Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny PČR bude 22. června na své zasedání projednávat mimo jiné Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Přijímání lidí prchajících před válkou na Ukrajině – Příprava Evropy na naplnění potřeb; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Přilákání kvalifikovaných a talentovaných pracovníků do EU; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2005/29/ES a 2011/83/EU, pokud jde o posílení postavení spotřebitelů pro ekologickou transformaci prostřednictvím lepší ochrany před nekalými praktikami a lepších informací a Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Udržitelné výrobky jako standard.

Ve dnech 23. – 24. června proběhne pravidelné zasedání Evropské rady, na níž nejvyšší představitelé členských zemí EU budou projednávat následující body: Ukrajina; Hospodářské otázky; Konference o budoucnosti Evropy a Širší Evropa.

Na svém plenární zasedání bude Evropský parlament dne 23. června hlasovat mimo jiné o prodloužení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Brazilskou federativní republikou.

Přehled událostí

Pondělí 20. června 

V rámci Rady EU proběhne:

Rada pro spolupráci EU–Kazachstán
Rada pro zahraniční věci
Coreper II
Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
Pracovní skupina pro hospodářskou soutěž
Pracovní skupina pro obecné záležitosti
Pracovní skupina pro životní prostředí
Rozpočtový výbor
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
Pracovní skupina pro pozemní dopravu

V rámci francouzského předsednictví proběhne:

Neformální setkání telekomunikačních atašé, Toulouse, Francie

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Rozpočtového výboru:

ROZPRAVA: Návrh opravného rozpočtu č. 2 k souhrnnému rozpočtu na rok 2022: zahrnutí přebytku za rozpočtový rok 2021; Přesuny 2022 Rozpočet: Zpravodaj: Mgr: Karlo Ressler (EPP)Prezentace Evropské komise- DEC 14/2022- Další obdržené informace; Studie o nových vlastních zdrojích; Stavební politika – výměna názorů, Zpravodajka: Olivier Chastel (Obnovit) – EK: Prodloužení pronájmu budovy BECH, Lucembursko- Jakékoli další obdržené informace; Výměna názorů na stavební politiku institucí: Evropská komise

Zasedání Výboru pro hospodářství a měnu:

HLASOVÁNÍ: Doplněk, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 2014/59/EU, pokud jde o obezřetnostní zacházení se skupinami globálních systémově významných institucí se strategií řešení krize s více místy vstupu a metodiku nepřímého úpisu nástrojů způsobilých pro splnění minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky; Přijetí eura Chorvatskem dne 1. ledna 2023; Změna nařízení (EU) 2015/760, pokud jde o rozsah způsobilých aktiv a investic, požadavky na složení portfolia a rozložení rizika, peněžité zápůjčky a další pravidla pro fondy a pokud jde o požadavky na udělování povolení, investiční politiky a podmínky provozování činnosti evropských fondů dlouhodobých investic

Úterý 21. června 

V rámci Rady EU proběhne:

Rada pro obecné záležitosti
Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina pro energetiku
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina pro vesmír
MERTENS

V rámci francouzského předsednictví proběhne:

Digitální sestava, Toulouse, Francie
Vytvoření jednotného trhu jako přirozeného teritoria pro evropské malé a střední podniky, Paříž, Francie

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Rozpočtového výboru:

HLASOVÁNÍ: Návrh opravného rozpočtu č. 3 k souhrnnému rozpočtu na rok 2022: financování nákladů na přijímání osob prchajících z Ukrajiny; Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – EGF/2022/001 FR/Air France – Francie; Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – EGF/2021/008 EL/Attica electrical equipment manufacturing – Řecko; Hospodářská, sociální a územní soudržnost v EU: Osmá zpráva o soudržnosti; Uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou jménem Evropské unie o prodloužení platnosti protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu; Rozpočet na rok 2022: Zpravodajka: Karlo Ressler (EPP)- DEC 12/2022, DEC 13/2022, DEC 14/2022- Jakákoli další žádost o převod prostředků; Rozpočet na rok 2022: Zpravodaj: Damian Boeselager (Zelení/EFA)- EP: C3/2022, C4/2022, C5/2022, C6/2022, C7/2022, C8/2022 – Jakékoli další žádosti o převody; Stavební politika: Zpravodaj: Olivier Chastel (Obnovit)- ESVČ: Nákup rezidence pro vedoucího Delegace EU při OSN v New Yorku- Další žádosti o budovy
ROZPRAVA: Stanovení opatření k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v orgánech, institucích a jiných subjektech Unie; Agentura Evropské unie pro drogy; Financování EU pro Ukrajinu: pomoc a obnova – výměna názorů; Veřejné slyšení na téma „Metodiky sledování sociální oblasti a biologické rozmanitosti pro rozpočet EU a politiky EU“

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Zasedání TEN – Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost

Středa 22. června 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Coreper I
Coreper II
Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
Pracovní skupina pro hospodářskou soutěž
Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele

V rámci francouzského předsednictví proběhne:

Digitální sestava, Toulouse, Francie
Vytvoření jednotného trhu jako přirozeného teritoria pro evropské malé a střední podniky, Paříž, Francie

Evropská komise představí:

Společné sdělení o mezinárodní správě oceánů
Balíček na ochranu přírody (tbc)

Udržitelné používání pesticidů – revize pravidel EU
Ochrana biologické rozmanitosti: cíle obnovy přírody

Přezkum obchodu a udržitelného rozvoje

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Plenární zasedání:

HLASOVÁNÍ: Žádost o použití postupu pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu) – Výjimečná dočasná podpora v rámci EZFRV v reakci na dopad ruské invaze na Ukrajinu; Revize systému EU pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů; Sociální fond pro klimatická opatření; Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích
ROZPRAVA: Plnění cílů udržitelného rozvoje; Provádění Nástroje pro oživení a odolnost; Budoucnost obchodních vztahů EU–Afrika; Krátké přednesení následující zprávy – Budoucnost mezinárodní investiční politiky EU, Návrh opravného rozpočtu č. 3/2022: financování nákladů na přijetí osob prchajících z Ukrajiny

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Zasedání SOC – Zaměstnanost, sociální věci, občanství

V rámci Poslanecké sněmovny PČR se uskuteční:

Zasedání Výboru pro evropské záležitosti:

Informace o výsledcích mimořádného jednání Evropské rady konaného ve dnech
a 31. května 2022; Informace o pozicích, které bude Česká republika zastávat na zasedání Evropské rady, jež proběhne ve dnech 23. a 24. června 2022 v Bruselu; Informace o Konvergenčním programu České republiky na rok 2022 a Národním programu reforem České republiky 2022; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Přijímání lidí prchajících před válkou na Ukrajině – Příprava Evropy na naplnění potřeb; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Přilákání kvalifikovaných a talentovaných pracovníků do EU; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty (přepracované znění); Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008, (ES) č. 810/2009 a (EU) 2017/2226, nařízení Rady (ES) č. 1683/95, (ES) č. 333/2002, (ES) č. 693/2003 a (ES) č. 694/2003 a Úmluva k provedení Schengenské dohody, pokud jde o digitalizaci postupu udělování víz; Zpráva Komise Radě – Plán Komise na zlepšení evropské struktury pro financování rozvoje a zpráva o pokroku za rok 2021; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2005/29/ES a 2011/83/EU, pokud jde o posílení postavení spotřebitelů pro ekologickou transformaci prostřednictvím lepší ochrany před nekalými praktikami a lepších informací; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Udržitelné výrobky jako standard; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Strategie EU pro udržitelné a oběhové textilní výrobky; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign udržitelných výrobků a o zrušení směrnice 2009/125/ES; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, mění nařízení (EU) 2019/1020 a zrušuje nařízení (EU) 305/2011; Sdělení Komise – Covid-19 – Zachování připravenosti a reakce EU: výhled do budoucna; Výroční zpráva Evropského účetního dvora v Lucemburku o plnění rozpočtu Evropské unie a evropských rozvojových fondů za rozpočtový rok 2020; Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Evropský prostor pro zdravotní data: využití síly zdravotních dat ve prospěch lidí, pacientů a inovací; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropském prostoru pro zdravotní data; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob, které se podílejí na účasti veřejnosti, před zjevně neopodstatněnými nebo zneužívajícími soudními řízeními („strategickými žalobami proti účasti veřejnosti“); Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 a (EU) 2019/1753 a rozhodnutí Rady (EU) 2019/1754

Čtvrtek 23. června 

Uskuteční se zasedání Evropské rady:

Evropská rada – Ukrajina; Hospodářské otázky; Konference o budoucnosti Evropy; Širší Evropa
Setkání vedoucích představitelů EU a zemí západního Balkánu

V rámci francouzského předsednictví proběhne:

Vytvoření jednotného trhu jako přirozeného teritoria pro evropské malé a střední podniky, Paříž, Francie
Zasedání generálních ředitelů odpovědných za městské záležitosti, Paříž, Francie

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Plenární zasedání:

ROZPRAVA: Skladování plynu
HLASOVÁNÍ: Digitální certifikát EU COVID – občané Unie; Digitální certifikát EU COVID – státní příslušníci třetích zemí; Návrh opravného rozpočtu č. 3/2022: financování nákladů na přijetí osob prchajících z Ukrajiny; Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2022/001 FR/Air France – Francie; Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2021/008 EL/Attica electrical equipment manufacturing – Řecko; Prodloužení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Brazilskou federativní republikou; Úmluva o uznávání a výkonu cizích soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech: přistoupení Evropské unie; Nezákonná těžba dřeva v EU

Pátek 24. června 

Uskuteční se zasedání Evropské rady:

Evropská rada – Ukrajina; Hospodářské otázky; Konference o budoucnosti Evropy; Širší Evropa

V rámci francouzského předsednictví proběhne:

Zasedání generálních ředitelů odpovědných za městské záležitosti, Paříž, Francie

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Zasedání CCMI – Poradní komise pro průmyslové změny

Sobota 25. června

Neděle 26. června 

Uskuteční se Summit G7:

Summit skupiny G7

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace:

Do 21.6.

Strategie EU v oblasti chemických látek pro udržitelnost – nařízení o kosmetických přípravcích (revize)

Do 21.6.

Přístup k údajům, funkcím a zdrojům vozidla

Do 22.6.

Mezinárodní nákladní a osobní doprava – zvýšení podílu železniční dopravy

Do 26.6.

Srážkové daně – nový systém EU pro zamezení dvojího zdanění

Do 30.6.

Požadavky na označování vysavačů energetickými štítky

Do 30.6.

Energetická účinnost – požadavky na ekodesign vysavačů (revize)

Do 4.7.

Spotřební daň z alkoholu a alkoholických nápojů – hodnocení sazeb spotřební daně a struktury daní

Do 15.7.

Boj s nezákonným obchodováním s kulturními statky – akční plán EU

Do 19.7.

Užitková vozidla – hmotnosti a rozměry (hodnocení)

Do 21.7.

Udržitelný potravinový systém EU – nová iniciativa

Do 22.7.

Právní předpisy pro rostliny vypěstované některými novými genomickými technikami

Do 28.7.

Přezkum programu EU na podporu ovoce, zeleniny a mléka ve školách

Do 2.8.

Přezkum předpisů EU týkajících se platebních služeb

Do 2.8.

Rámec pro otevřené financování – možnost sdílení údajů a přístupu třetích stran ve finančním odvětví

Do 4.8.

Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí (hodnocení)

Do 15.8

Živiny – akční plán pro lepší hospodaření

Do 15.8.

Požadavky na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích lokálních topidel (přezkum)

Do 16.8.

Dopad nakládání s odpady na životní prostředí – revize rámce EU pro nakládání s odpady

Do 16.8.

Potravinový odpad – cíle v oblasti snižování jeho množství

Do 17.8.

Následné hodnocení Evropského fondu pro strategické investice – nařízení o EFSI 2.0

Do 1.9.

Osvědčení strojvedoucích – zdokonalený systém certifikace EU

Do 2.9.

Agentura EU pro železnice – hodnocení činnosti agentury ze strany Evropské komise

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme