Týdenní přehled dění v EU ve dnech 24. – 30. ledna

Na úterním zasedání Výboru pro mezinárodní obchod (INTA) Evropského parlamentu je na programu mimo jiné projednání pozměňovacích návrhů ke stanovisku k návrhu na zřízení mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích.

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) Evropského parlamentu bude v úterý jednat v rámci zpráv o probíhajících interinstitucionálních jednáních např. o aktu o digitálních trzích nebo o přístupu zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie v rámci zadávání veřejných zakázek („IPI“). Dále si poslanci společně s výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) vymění názory s Komisí ohledně aktu o umělé inteligenci.

Ilustrační fotografie

Zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) Evropského parlamentu, které proběhne rovněž v úterý, se bude věnovat mimo jiné projednání návrhů stanovisek k některým návrhům z balíčku „Fit for 55“. Obdobný program čeká ve středu také na poslance Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE).

Ve středu Evropská komise představí návrh digitálních zásad EU v rámci Evropské digitální dekády.

V rámci celého týdne budou ve výborech Evropského parlamentu voleni noví předsedové a místopředsedové.

Přehled dění

Pondělí 24. ledna 

V rámci Rady EU zasedne:

Rada pro zahraniční věci: Jednání o aktuálním dění; Výměna názorů na nedávné události a rychlý vývoj v oblasti vnějších vztahů, mimo jiné pokud jde o indicko-tichomořský region, Mali a Súdán; Výměna názorů na bezpečnostní situaci ve východní Evropě; Posouzení nejnovějšího vývoje v Libyi
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
Skupina pro kodex chování (zdanění podniků)
Pracovní skupina pro finanční služby a bankovní unie (finanční služby)
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Poradci pro oblast justice a vnitra (2x)

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Výboru pro zahraniční věci:

ROZPRAVA: Veřejné slyšení na téma „EU a obrana multilateralismu“
HLASOVÁNÍ: Volba předsedy/předsedkyně; Volba místopředsedů

Zasedání Výboru pro mezinárodní obchod

ROZPRAVA: Vystoupení Francka Riestera, ministra pro zahraniční obchod a ekonomickou atraktivitu, o prioritách francouzského předsednictví v oblasti politiky mezinárodního obchodu; Veřejné slyšení na téma „Vztahy v oblasti obchodu a investic mezi EU a Afrikou“
HLASOVÁNÍ: Volba předsedy/předsedkyně; Volba místopředsedů

Zasedání Výboru pro rozpočtovou kontrolu:

ROZPRAVA: Případy nesouladu s právními a finančními ustanoveními: zvláštní zaměření na projekty řeckých nevládních organizací financované z fondu AMIF
HLASOVÁNÍ: Volba předsedy/předsedkyně; Volba místopředsedů

Zasedání Hospodářského a měnového výboru:

ROZPRAVA: Politika hospodářské soutěže – výroční zpráva za rok 2021; Zahraniční subvence narušující vnitřní trh
HLASOVÁNÍ: Volba předsedy/předsedkyně; Volba místopředsedů; Rámec pro evropskou srážkovou daň

Zasedání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci:

HLASOVÁNÍ: Volba předsedy/předsedkyně; Volba místopředsedů

Zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch:

ROZPRAVA: Výměna názorů s Adinou Văleanovou, komisařkou pro dopravu, na návrhy „zimního balíčku“;
HLASOVÁNÍ: Volba předsedy/předsedkyně; Volba místopředsedů

Úterý 25. ledna 

V rámci Rady EU zasedne:

Rada pro obecné záležitosti: Priority francouzského předsednictví; Politická rozpravu o balíčku legislativních opatření na „posílení demokracie a integrity voleb“; Informace o Konferenci o budoucnosti Evropy; Zhodnocení aktuálního stavu koordinace v souvislosti s pandemií COVID-19 na evropské úrovni; Jednání o aktuálním stavu věcí, pokud jde o vztahy mezi EU a Spojeným královstvím
Pracovní skupina pro energetiku
Pracovní skupina pro finanční služby a bankovní unie (finanční služby)
Poradci pro oblast justice a vnitra
Pracovní skupina pro leteckou dopravu (2x)
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina pro obchodní otázky (WPTQ)
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina pro celní unii
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
Pracovní skupina pro Evropské sdružení volného obchodu (ESVO)
Pracovní skupina pro obecné záležitosti
MERTENS
ANTICI

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Výboru pro zahraniční věci:

ROZPRAVA: Výměna názorů s Josepem Borrellem, vysokým představitelem, místopředsedou Evropské komise, na téma Strategický kompas pro bezpečnost a obranu; Výměna názorů s Josepem Borrellem, vysokým představitelem, místopředsedou Evropské komise, ohledně jeho návštěvy Latinské Ameriky (Peru/Brazílie) a regionálních a místních voleb ve Venezuele; Výměna názorů s Jeanem-Yvesem Le Drianem, ministrem pro Evropu a zahraniční věci Francouzské republiky, ohledně priorit francouzského předsednictví v Radě Evropské unie; Výměna názorů s Fernandem Gentilinim, výkonným ředitelem ESVČ pro Blízký východ a severní Afriku, ohledně situace v Libyi po odložených volbách; Výměna názorů s ESVČ a zvláštním zástupcem Evropské unie pro Střední Asii ohledně situace v Kazachstánu; Výroční zpráva o provádění dohody o přidružení mezi EU a Moldavskou republikou
HLASOVÁNÍ: Korupce a lidská práva; Změna směrnice 2013/34/EU, směrnice 2004/109/ES, směrnice 2006/43/ES a nařízení (EU) č. 537/2014, pokud jde o podávání zpráv o udržitelnosti podniků; Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise; Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost

Zasedání Výboru pro mezinárodní obchod

ROZPRAVA: Obchodní aspekty připravovaných právních předpisů o udržitelné správě a řízení společností a o zákazu výrobků, které jsou výsledkem nucené práce – výměna názorů s Komisí; Přezkum patnáctibodového akčního plánu pro kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji; Ochrana Unie a jejích členských států před ekonomickým nátlakem třetích zemí; Úloha domácích poradních skupin při monitorování provádění dohod o volném obchodu; Zřízení mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích; Obchodní aspekty plánované mezinárodní protipandemické smlouvy – výměna názorů s Komisí; Uplatňování systému všeobecných celních preferencí a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012; Zahraniční subvence narušující vnitřní trh; EU a obrana multilateralismu; Činnosti monitorovacích skupin

Zasedání Výboru pro rozpočtovou kontrolu:

ROZPRAVA: Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament; Udělení absolutoria za rok 2020: ostatní orgány; Udělení absolutoria za rok 2020: společné podniky; Jak fungují mechanismy pozastavení financování členským státům – výměna názorů se zástupci Komise

Zasedání Hospodářského a měnového výboru:

ROZPRAVA: Hospodářský dialog a výměna názorů s Brunem Le Mairem, předsedou Rady pro hospodářské a finanční věci a francouzským ministrem hospodářství, financí a hospodářského oživení; Společný hospodářský dialog výborů ECON a EMPL a výměna názorů o podzimním balíčku evropského semestru 2022

Zasedání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci:

ROZPRAVA: Společný hospodářský dialog výborů ECON a EMPL a výměna názorů o podzimním balíčku evropského semestru 2022; Výměna názorů s Élisabeth Borneovou, francouzskou ministryní, práce, zaměstnanosti a ekonomického začleňování
HLASOVÁNÍ: Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci –EGF/2021/005 FR/Airbus – Francie; Změna směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci

Zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů:

ROZPRAVA: Zahraniční subvence narušující vnitřní trh; Prezentace programu předsednictví Rady, které se zúčastní Agnès Pannierová-Runacherová, náměstkyně ministra průmyslu, a Cédric O, státní tajemník pro digitální transformaci a elektronickou komunikaci; Spravedlivé trhy otevřené hospodářské soutěži v digitálním odvětví (akt o digitálních trzích); Přístup zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie v rámci zadávání veřejných zakázek a postupů podporujících jednání o přístupu zboží a služeb Unie na trhy veřejných zakázek třetích zemí; Harmonizace pravidel pro umělou inteligenci (akt o umělé inteligenci) a změna některých legislativních aktů Unie
HLASOVÁNÍ: Volba předsedy/předsedkyně; Volba místopředsedů

Zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch:

ROZPRAVA: Změna nařízení (EU) 2018/841, pokud jde o oblast působnosti, zjednodušení pravidel pro dodržování předpisů, stanovení cílů členských států pro rok 2030 a závazek ke společnému dosažení klimatické neutrality do roku 2035 v odvětví využívání půdy, lesnictví a zemědělství, a nařízení (EU) 2018/1999, pokud jde o zlepšení monitorování, podávání zpráv, sledování pokroku a přezkumu; Změna nařízení (EU) 2019/631, pokud jde o zpřísnění výkonnostních norem emisí CO2 pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla v souladu se zvýšenými ambicemi Unie v oblasti klimatu; Užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží

Středa 26. ledna 

V rámci Rady EU zasedne:

COREPER II
COREPER I
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina pro finanční služby a bankovní unie (finanční služby)
Pracovní skupina pro technickou harmonizaci
Pracovní skupina pro sociální otázky
Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (služby a investice)
Pracovní skupina pro pozemní dopravu (2x)

Evropská komise představí:

Evropská digitální dekáda: návrh digitálních zásad EU

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Rozpočtového výboru:

HLASOVÁNÍ: Volba předsedy/předsedkyně; Volba místopředsedů

Zasedání Podvýboru pro daňové záležitosti:

HLASOVÁNÍ: Volba předsedy/předsedkyně; Volba místopředsedů

Zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:

ROZPRAVA: Změna nařízení (EU) 2018/841, pokud jde o oblast působnosti, zjednodušení pravidel pro dodržování předpisů, stanovení cílů členských států pro rok 2030 a závazek ke společnému dosažení klimatické neutrality do roku 2035 v odvětví využívání půdy, lesnictví a zemědělství, a nařízení (EU) 2018/1999, pokud jde o zlepšení monitorování, podávání zpráv, sledování pokroku a přezkumu; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přepravě odpadů a o změně nařízení (EU) č. 1257/2013 a (EU) 2020/1056; Výměna názorů s paní Barbarou Pompili, ministryní pro ekologickou transformaci, francouzské předsednictví
HLASOVÁNÍ: Volba předsedy/předsedkyně; Volba místopředsedů

Zasedání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku:

ROZPRAVA: Opatření pro vysokou společnou úroveň kybernetické bezpečnosti v celé Unii, kterým se zrušuje směrnice (EU) 2016/1148; Roaming ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (přepracované znění); Hlavní směry pro transevropské energetické sítě a zrušení nařízení (EU) č. 347/2013; Změna rozhodnutí (EU) 2015/1814, pokud jde o množství povolenek, které mají být umístěny do rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s emisemi skleníkových plynů do roku 2030; Zavádění Infrastruktury pro alternativní paliva a zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2014/94/EU; Změna nařízení (EU) 2019/631, pokud jde o zpřísnění výkonnostních norem emisí CO2 pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla v souladu se zvýšenými ambicemi Unie v oblasti klimatu; Změna směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii, rozhodnutí (EU) 2015/1814 o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a nařízení (EU) 2015/757; Změna nařízení (EU) 2018/841, pokud jde o oblast působnosti, zjednodušení pravidel pro dodržování předpisů, stanovení cílů členských států pro rok 2030 a závazek ke společnému dosažení klimatické neutrality do roku 2035 v odvětví využívání půdy, lesnictví a zemědělství, a nařízení (EU) 2018/1999, pokud jde o zlepšení monitorování, podávání zpráv, sledování pokroku a přezkumu
HLASOVÁNÍ: Volba předsedy/předsedkyně; Volba místopředsedů; Roaming ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (přepracované znění); Hlavní směry pro transevropské energetické sítě a zrušení nařízení (EU) č. 347/2013

Zasedání Výboru pro kulturu a vzdělání:

ROZPRAVA: Představení priorit francouzského předsednictví ministryní kultury Roselyne Bachelotovou
HLASOVÁNÍ: Volba předsedy/předsedkyně; Volba místopředsedů; Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise; Udělení absolutoria za rok 2020: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie

V rámci Evropského výboru regionů proběhne:

Plenární zasedání: Strategický rámec EU pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2021–2027 (stanovisko z vlastní iniciativy); Místní a regionální orgány urychlující provádění iniciativy EU týkající se opylovačů (stanovisko z vlastní iniciativy); Diskuse o dlouhodobé vizi pro venkovské oblasti EU; Dlouhodobá vize pro venkovské oblasti EU (stanovisko z vlastní iniciativy)

Čtvrtek 27. ledna 

V rámci Rady EU zasedne:

Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
Pracovní skupina pro výzkum
Rozpočtový výbor
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina radů pro finanční věci
Výbor pro kulturní otázky
Pracovní skupina pro daňové otázky – přímé zdanění
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina pro finanční služby a bankovní unie (finanční služby)
Pracovní skupina pro hospodářskou soutěž
Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
Pracovní skupina pro energetiku
Skupina pro vývozní úvěry

V rámci francouzského předsedníctví proběhne:

Online konference na téma: „Brexit: rok platnosti celních režimů, přehled a výhled“
Online konference na téma: „Označení „Evropské dědictví“: Přehled prvních deseti let jeho existence“

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Plenární zasedání:

ROZPRAVA: Mezinárodní den památky obětí holocaustu

Zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:

ROZPRAVA: Výměna názorů s Olivierem Véranem, ministrem solidarity a zdravotnictví, francouzské předsednictví; Výměna názorů s Komisí o misích EU v rámci programu Horizont Evropa (za přítomnosti členů ITRE)

Zasedání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku:

ROZPRAVA: Výměna názorů s paní Barbarou Pompili, ministryní pro ekologickou transformaci (energetika), a paní Agnès Pannier-Runacher, ministryní delegovanou pro průmysl (průmysl, malé a střední podniky, vesmír); Výměna názorů s paní Frédérique Vidal, ministryní pro vysoké školství, výzkum a inovace (výzkum, inovace) a panem Cédricem O, státním ministrem pro digitální přechod a elektronickou komunikaci (telekomunikace, informační a komunikační technologie)

Zasedání Výboru pro kulturu a vzdělání:

ROZPRAVA: Představení priorit francouzského předsednictví ministryní pro vysoké školství, výzkum a inovace Frédérique Vidalovou; Dopad uzavírání vzdělávacích, kulturních, mládežnických a sportovních aktivit v rámci COVID-19 na děti a mládež v EU

V rámci Evropského výboru regionů proběhne:

Plenární zasedání: Diskuse na vysoké úrovni o provádění politiky soudržnosti; Diskuse o Zelené dohodě pro Evropu: Udržitelná a inteligentní mobilita v regionech, městech a vesnicích; Směrem k silniční dopravě s nulovými emisemi – zavádění infrastruktury pro alternativní paliva a zpřísnění výkonnostních norem pro emise CO2; Slavnostní předání ceny starosty Pawla Adamowicze; Diskuse se členy pracovní skupiny Konference o budoucnosti Evropy pro evropskou demokracii; Návrh usnesení k příspěvku místních a regionálních orgánů ke Konferenci o budoucnosti Evropy; Rovnost žen a mužů a změna klimatu: začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do Zelené dohody pro Evropu, akční plán EU pro ekologické zemědělství (stanovisko z vlastní iniciativy); Akční plán EU: „Vstříc nulovému znečištění ovzduší, vod a půdy“ (stanovisko z vlastní iniciativy); Zpráva o dopadu stanovisek VR (k diskusi); Volba členů předsednictví (k rozhodnutí); Noví členové VR a náhradníci (pro informaci)

Pátek 28. ledna 

V rámci Rady EU zasedne:

COREPER II
COREPER I
Pracovní skupina pro sociální otázky
Pracovní skupina pro technickou harmonizaci
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina pro finanční služby a bankovní unie (finanční služby)
Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – motorová vozidla
Pracovní skupina pro Spojené království
Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci

V rámci francouzského předsedníctví proběhne:

Online konference na téma: „Označení „Evropské dědictví“: Přehled prvních deseti let jeho existence“
Online konference na téma: „Evropská správa ekonomických záležitostí: Nový soubor pravidel?“
Online konference na téma: „Udržitelnější a odpovědnější obchod“

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Online webinář na téma: „Čisté zdroje energie pro přechod na uhlíkově neutrální hospodářství“

Veřejné konzultace (přehled)

Do 24.1.

Digitalizace odvětví energetiky – akční plán EU

Do 4.2.

Podnikové výkaznictví – zlepšení jeho kvality a vymáhání

Do 11.2.

Kotační zákon – zvýšení atraktivity veřejných kapitálových trhů pro společnosti v EU a usnadnění přístupu malých a středních podniků ke kapitálu

Do 15.2.

Řidiči autobusů a autokarů – pravidla EU týkající se doby řízení a odpočinku

Do 16.2.

Zjednodušení a digitalizace požadavků na označování chemických látek

Do 23.2.

Multimodální digitální služby v oblasti mobility

Do 28.2.

Hypoteční úvěr – přezkum pravidel EU

Do 3.3.

Námořní odvětví – revize pravidel EU pro nedovolené vypouštění odpadu z lodí

Do 4.3.

Účinné soudnictví – společné podmínky pro předávání trestních řízení mezi zeměmi EU

Do 7.3.

Hodnocení nového legislativního rámce pro průmyslové výrobky

Do 7.3.

Označování potravin – revize pravidel o informacích, které mají být poskytovány spotřebitelům

Do 7.3.

Usnadnění výběru zdravějších potravin – stanovení výživových profilů

Do 7.3.

Označování potravin – revize předpisů týkajících se poskytování informací o alkoholických nápojích spotřebitelům

Do 11.3.

Kontrola účelnosti přístupu na trh v odvětví vnitrozemské vodní dopravy

Do 14.3.

Snižování emisí uhlíku – přezkum emisních norem pro těžká vozidla

Do 16.3.

Železniční doprava – revize pokynů pro státní podporu

Do 17.3.

Zlepšování základních dovedností dospělých – hodnocení „doporučení o cestách prohlubování dovedností“

Do 18.3.

Orgány pro rovné zacházení – závazné normy

Do 21.3.

Ochrana svobody sdělovacích prostředků v EU – nová pravidla

Do 22.3.

Boj proti obchodování s lidmi – přezkum pravidel EU

Do 27.3.

Rozmnožovací materiál rostlin a lesních dřevin (revidovaná pravidla)

Do 29.3.

Justiční spolupráce v občanských věcech – celounijní ochrana dospělých osob v ochranném režimu

Do 5.4.

Udržitelná spotřeba zboží – podpora oprav a opětovného použití

Do 8.4.

Modernizace práva obchodních společností

Do 11.4.

Odstranění případných nedostatků ve směrnici o rasové rovnosti

Do 12.4.

Projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů – povolovací řízení a smlouvy o nákupu elektřiny

Do 12.4.

Strategie EU v oblasti solární energie

Do 15.4.

Revize nařízení REACH (chemické látky) – životní prostředí bez toxinů

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme