Týdenní přehled dění v EU ve dnech 28. srpna – 3. září 2023

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

Ve středu 30. srpna budou poslanci Výboru pro zaměstnanost a sociální věci projednávat Normy pro orgány pro rovné zacházení v oblasti rovného zacházení a rovné příležitosti pro ženy a muže ve věcech týkajících se zaměstnání a povolání. V ten samý den budou poslanci Výboru rozpočtové kontroly hlasovat mimo jiné o zprávě o provádění dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím.

Ilustrační fotografie

Ve středu 30. srpna budou poslanci Hospodářského a měnového výboru hlasovat o souhrnném rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2024. Ve středu 30. srpna budou poslanci Parlamentu ČR v rámci Výboru pro evropské záležitosti projednávat mimo jiné sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o komplexním přístupu k duševnímu zdraví; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o jednotném dodatkovém osvědčení pro léčivé přípravky; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o dodatkovém ochranném osvědčení pro přípravky na ochranu rostlin.

Ve čtvrtek 31. srpna budou poslanci Výboru rozpočtové kontrolu jednat s rozpočtovým výborem ukrajinského parlamentu (Verkhovna Rada).

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Úterý 29. srpna

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Neformální zasedání ministrů obrany
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv
  • Pracovní skupina pro duševní vlastnictví
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Setkání mechanismu spolupráce a koordinace EU-CELAC, Barcelona
  • Druhé zasedání ministrů Satelitního centra Evropské unie (SATCEN), Torrejón de Ardoz
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnosti potravin:
   • HLASOVÁNÍ: Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2024

Středa 30. srpna

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Neformální zasedání ministrů obrany
  • Pracovní skupina pro lidská práva
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru rozpočtové kontroly:
   • HLASOVÁNÍ: Zpráva o provádění dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím; Rozpočet na rok 2023, Zásady týkající se budov
   • ROZPRAVA: Politika v oblasti budov; Mobilizace Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Rumunsku a Itálii v souvislosti s přírodními katastrofami v roce 2022 a Turecku v souvislosti se zemětřeseními v únoru 2023; Rozpočet na rok 2023; Návrh opravného rozpočtu č. 3 k souhrnnému rozpočtu na rok 2023: aktualizace příjmů (vlastní zdroje) a další technické úpravy, včetně zřízení a financování nového nástroje na ochranu obranného průmyslu a evropského aktu o čipech na rok 2023; Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2024 – všechny oddíly; Průběžná zpráva o návrhu revize víceletého finančního rámce v období 2021–2027 v polovině období; Úloha daňové politiky v době krize; Dohoda o partnerství mezi Evropskou unií a Madagaskarskou republikou v oblasti udržitelného rybolovu a její prováděcí protokol (2023–2027)
  • Zasedání Hospodářského a měnového výboru:
   • ROZPRAVA: Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2024 – všechny oddíly; Harmonizace některých aspektů úpadkového práva; Změna nařízení (EU) č. 648/2012, (EU) č. 575/2013 a (EU) 2017/1131, pokud jde o opatření ke zmírnění nadměrných expozic vůči ústředním protistranám ze třetích zemí a zlepšení účinnosti clearingových trhů Unie; Změna směrnic 2009/65/EU, 2013/36/EU a (EU) 2019/2034, pokud jde o zacházení s rizikem koncentrace vůči ústředním protistranám a rizikem protistran u centrálně zúčtovaných derivátových transakcí.; Struktura akcií s více hlasy ve společnostech, které využívají o přijetí svých akcií k obchodování na růstovém trhu malých a středních podniků; Změna nařízení (EU) 2017/1129, (EU) č. 596/2014 a (EU) č. 600/2014 s cílem aktivovat veřejné kapitálové trhy v Unii pro společnost a usnadnit přístup malých a středních podniků ke kapitálu; Změna směrnice 2014/65/EU za účelem zatraktivnění veřejných kapitálových trhů v Unii pro společnost a usnadnění přístupu malých a středních podniků ke kapitálu a zrušení směrnice 2001/34/ES; Pozměňovací návrh, kterým se mění směrnice 2014/59/EU a nařízení (EU) č. 806/2014, pokud jde o některé aspekty minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky
   • HLASOVÁNÍ: Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2024 – všechny oddíly
  • Zasedání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci:
   • ROZPRAVA: Normy pro orgány pro rovné zacházení v oblasti rovného zacházení a rovné příležitosti pro ženy a muže ve věcech týkajících se zaměstnání a povolání a zrušení článku 20 směrnice 2006/54/ES a článku 11 směrnice 2010/41/EU
 • V rámci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhne:
  • Zasedání Výboru pro evropské záležitosti:
   • Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 216/2013 o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unie (2023/ST/06551) /sněmovní tisk 506-E/0/; Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o sledování bezvízových režimů EU /kód Rady 9508/23, KOM(2023) 297; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o patentech, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem, a o změně nařízení (EU) 2017/1001 /kód Rady 8900/23, KOM(2023) 232 v konečném znění/; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o nucených licencích k řešení krizí a o změně nařízení (ES) 816/2006 /kód Rady 8901/23, KOM(2023) 224 v konečném znění/; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o příslušnosti, použitelném právu, uznávání a výkonu opatření a spolupráci ve věcech ochrany dospělých osob /kód Rady 10108/23, KOM(2023) 280 v konečném znění/; Společné sdělení Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o boji proti korupci /kód Rady 9491/23, JOIN(2023); Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2003/568/SVV a Úmluva o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo členských států Evropské unie a kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 /kód Rady 9241/23, KOM(2023) 234; Společný návrh nařízení Rady o omezujících opatřeních proti závažným korupčním činům /kód Rady 8984/23, JOIN(2023) 13 v konečném znění; Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě – Nový program pro vztahy mezi EU a Latinskou Amerikou a Karibikem /kód Rady 10487/23, JOIN(2023) 17 v konečném znění; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Reforma farmaceutických právních předpisů a opatření k řešení antimikrobiální rezistence /kód Rady 8415/23, KOM(2023) 190 v konečném znění/; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví postupy Unie pro povolování humánních léčivých přípravků a dozor nad nimi a pravidla pro činnost Evropské agentury pro léčivé přípravky a kterým se mění nařízení (ES) č. 1394/2007 a nařízení (EU) č. 536/2014 a zrušují nařízení (ES) č. 726/2004, nařízení (ES) č. 141/2000 a nařízení (ES) č. 1901/2006 /kód Rady 8758/23, COM(2023) 193 final/; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o kodexu Unie pro humánní léčivé přípravky a o zrušení směrnice 2001/83/ES a směrnice 2009/35/ES /kód Rady 8759/23, COM(2023) 192 final/; Návrh doporučení Rady o posílení opatření EU pro boj proti antimikrobiální rezistenci v rámci přístupu „jedno zdraví“ /kód Rady 8417/23, KOM(2023) 191 v konečném znění/; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o komplexním přístupu k duševnímu zdraví /kód Rady 9870/23, KOM(2023) 298 v konečném znění/; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o jednotném dodatkovém ochranném osvědčení pro přípravky na ochranu rostlin; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o jednotném dodatkovém osvědčení pro léčivé přípravky a o změně nařízení; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o dodatkovém ochranném osvědčení pro přípravky na ochranurostlin (přepracované znění) /kód Rady 8887/23, KOM(2023) 223; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o dodatkovém ochranném osvědčení pro léčivé přípravky (přepracované znění) /kód Rady 8894/23, KOM(2023) 231 v konečném znění/; Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě – Kosmická strategie Evropské unie pro bezpečnost a obranu /kód Rady 7315/23, JOIN(2023) 9 v konečném znění/; Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 14. června – 16. srpna 2023
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Druhé zasedání ministrů Satelitního centra Evropské unie (SATCEN), Torrejón de Ardoz

Čtvrtek 31. srpna

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Neformální zasedání ministrů zahraničních věcí – Gymnich
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru rozpočtové kontroly:
   • ROZPRAVA: Výměna názorů s rozpočtovým výborem ukrajinského parlamentu (Verkhovna Rada)
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Cesta pracovní skupiny CIBER, Valencia
  • Cyklus dialogů „Španělsko a EU prostřednictvím jejích protagonistů“ na Mezinárodní univerzitě Menéndez Pelayo, Santander
  • Setkání národních protidrogových koordinátorů EU, Barcelona

Pátek 1. září

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv
  • Pracovní skupina pro lidská práva
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – motorová vozidla
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Setkání národních protidrogových koordinátorů EU, Barcelona

Sobota 2.září

Neděle 3. září

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Neformální zasedání ministrů zemědělství

Probíhající veřejné konzultace

DatumDruh veřejné konzultace
Do 30.8.Tepelná čerpadla – akční plán rychlejšího zavádění v celé EU
Do 31.8.Požadavky na ekodesign kuchyňských spotřebičů
Do 31.8.Požadavky na označování kuchyňských spotřebičů energetickými štítky
Do 31.8.Hospodaření s uhlíkem v průmyslu – zachycování, využití a ukládání uhlíku
Do 18.9.Program COSME – hodnocení
Do 22.9.Odpad z elektrických a elektronických zařízení – hodnocení pravidel EU
Do 25.9.Režimy podpory EU pro zemědělství v nejvzdálenějších regionech a na menších ostrovech v Egejském moři (hodnocení)
Do 20.10.Integrace systémů ochrany dětí

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme