Ukrajinci, Indové či Filipínci. Programy ekonomické migrace přivedly sílu z ciziny

Už rok fungují vládní programy ekonomické migrace, které pomohly českým společnostem zaplnit několik tisíc pracovních míst, na něž nebylo možné najít vhodného českého zaměstnance. Programy prošly na jaře útlumem kvůli pandemii koronaviru, opět už ale fungují téměř bez omezení.

Prvního září uplynul rok od spuštění vládních programů ekonomické migrace. Programy navázaly na úspěšnou realizaci řady projektů a režimů ekonomické migrace, které byly postupně spouštěny od roku 2012 a jež byly loni v září transformovány do vládních programů.

Občané Ukrajiny se v Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec
uplatňovali především ve zdravotnictví jako všeobecné a praktické sestry či lékaři bez atestace.

Cílem této transformace bylo projekty a režimy zpřehlednit a zjednodušit. Programy se rozšířily na více států. Firmy tak mohou své budoucí zaměstnance hledat v různých částech světa.

Dva programy jsou zaměřené na vysoce kvalifikované profese. Konkrétně se jedná o Program klíčový a vědecký personál a Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec. Vysoce kvalifikované specialisty je v rámci programů možné najímat z celého světa.

Pro středně a nízko kvalifikované pracovníky je určen Program kvalifikovaný zaměstnanec. Středně a nízko kvalifikované pracovníky je možné najímat pouze z Ukrajiny, Mongolska, Srbska, Filipín, Indie, Běloruska, Moldavska, Černé Hory a Kazachstánu.

Účastníky programů jsou na jedné straně zaměstnavatelé splňující stanovená kritéria, na straně druhé zahraniční pracovníci z třetích států. Ti mají garantován přednostní přístup na zastupitelské úřady k podání žádosti o pobytové oprávnění a další výhody. Vysoce kvalifikovaní pracovníci mohou využít kromě zaměstnaneckých karet i modré karty. Pro ně nejsou, na rozdíl od zaměstnaneckých karet, stanovené žádné roční kvóty. Nejčastějšími žadateli o modré karty byli dosud specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií nebo marketingu. Menší uplatnění měly ve zdravotnictví. 

Program klíčový a věděcký personál

Jako nejvýhodnější z programů určený pro specializovaný personál byl navržen Program klíčový a vědecký personál. Nejvíce jej využívali zaměstnavatelé, kteří měli zájem o specialisty z Japonska, Jižní Koreje, Ruska, Ukrajiny, Turecka, Indie a USA. Do programu bylo zařazeno také několik osob v postavení statutárních orgánů společností. V rámci programu je největší zájem o řídící pracovníky, IT specialisty, specialisty v oblasti marketingu, účetní a auditory, právníky, ale také o výzkumné pracovníky nebo novináře.

Za rok existence programu bylo zařazeno 895 uchazečů včetně rodinných příslušníků ze 110 společností. Nejčastěji je žádáno o zaměstnaneckou kartu (372), dále o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance (79) a modrou kartu (67). Účastníkům programu je umožněno žádat o pobytová oprávnění i se svými rodinnými příslušníky a nahradit například doklad o vzdělání, ubytování i pracovní smlouvu písemným prohlášením zaměstnavatele. Stát garantuje vyřízení žádosti o pobytové oprávnění do 30 dnů. 


Občané Ukrajiny se v Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec uplatňovali především ve zdravotnictví jako všeobecné a praktické sestry či lékaři bez atestace.

Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec

Hlavními zdrojovými zeměmi v Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec byly Ukrajina a Indie. Občané Ukrajiny se uplatňovali především ve zdravotnictví jako všeobecné a praktické sestry či lékaři bez atestace. Do konce července bylo do programu zařazeno 170 zdravotníků. Začátkem letošního roku byl zaznamenán mírný pokles v počtu zařazených uchazečů ze strany poskytovatelů zdravotnických služeb.

Po znovuspuštění programu se zájem o zdravotníky začal zvyšovat (od poloviny května bylo zařazeno 40 zdravotníků spolu s rodinnými příslušníky). Indové se naopak díky spíše technickému vzdělání uplatňovali v technologických profesích, zejména jako programátoři, nebo v sektoru služeb. 

Další početnou skupinu, o kterou byl zájem v IT oborech, tvořili Rusové, Bělorusové a Egypťané. Do České republiky přijeli v rámci tohoto programu také manažeři, učitelé a lektoři z USA, specialisté ze Srbska nebo Jižní Koreje, technici z Vietnamu. Od září 2019 do letošního srpna bylo zařazeno skoro 600 uchazečů (včetně 150 rodinných příslušníků) ze 120 společností. Většina z nich žádala o zaměstnaneckou kartu, pouze 81 o modrou kartu. Účastníkům programu i jejich rodinným příslušníkům je velmi rychle přidělen termín pro podání žádosti o pobytové oprávnění, přičemž i zde je možné nahradit například doklad o vzdělání či ubytování písemným prohlášením zaměstnavatele.

Program kvalifikovaný zaměstnanec

Programu kvalifikovaný zaměstnanec byla nejvíce poptávanou zemí Ukrajina. Dlouhodobě převažuje velký zájem také o pracovníky z Mongolska, Filipín a Kazachstánu. U těchto zemí pravidelně docházelo k vyčerpání stanovených měsíčních kapacit. U ostatních zemí se kvóty vyčerpávaly postupně. Program využívali rovněž někteří poskytovatelé zdravotních služeb – například pro obory sanitáře, ošetřovatele nebo pracovníky v sociálních službách. Za rok existence programu bylo zařazeno více jak 20 tisíc uchazečů z několika stovek firem napříč celou Českou republikou, přičemž je třeba brát v potaz, že od poloviny března do poloviny června byl program pozastaven kvůli pandemii. 

Foto: Shutterstock

Dopady pandemi a nemoci covid-19

Na fungování programů se letos podepsala restriktivní opatření proti šíření koronaviru, která se začala v podstatě celosvětově přijímat v březnu. Pandemie také posunula diskusi o případném navýšení kapacit některých programů. Z důvodu uzavření zastupitelských úřadů bylo pozastaveno přijímání žádostí do všech vládních programů. Od poloviny května se restrikce, vzhledem k příznivější epidemiologické situaci, začaly postupně uvolňovat a opětovně se spouštěly i programy. 

Zpočátku bylo možné zařazovat pouze některé zahraniční uchazeče, nejdříve jako klíčové nebo další pracovníky ve zdravotnictví a v sociálních službách, později též vysoce kvalifikované zaměstnance. Od 15. června fungovaly všechny programy v plném rozsahu, pokud jde o profese, a od 1. srpna také co se týče většiny zemí světa. V současné době se příjezd a pobyt cizinců na území ČR řídí ochranným opatřením ministra zdravotnictví. 

Programy ekonomické migrace pomáhaly v uplynulém roce zaměstnavatelům získat potřebnou pracovní sílu a zaměstnavatelé obecně v průběhu roku vyjadřovali spokojenost s jejich fungováním. Situace na trhu práce je však nyní složitá a možné dopady pandemie koronaviru na poptávku po zahraničních pracovnících lze v tuto chvíli jen těžko předvídat. Nicméně stále platí, že některé sektory se stále potýkají s nedostatkem pracovních sil. Chybí například zdravotníci, výzkumní pracovníci, počítačoví experti, pracovníci ve stavebnictví nebo v zemědělství. Zaměstnávání zahraničních pracovníků skrze vládní programy pro ně představuje cestu, jak svou situaci řešit. 

Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Ivana Sujová, Odbor evropského a mezinárodního práva, Sekce EU a zahraničního obchodu, Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Zdravotní a sociální služby

Doporučujeme