ÚOHS zveřejnil nové soft law

V souvislosti s přijatou novelou zákona o ochraně hospodářské soutěže, jež nabyla účinnosti 29. 7. 2023, zveřejnil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v rámci svých soft law čtyři nová oznámení.

Všechna čtyři oznámení jsou účinná od stejného data jako novela zákona o ochraně hospodářské soutěže.

Ilustrační fotografie

Oznámení o narovnání – vymezuje specifický postup narovnání (snížení pokuty) v rámci správního řízení před Úřadem dle § 22bb odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže. Využití narovnání umožní maximální urychlení správního řízení a zjednodušení některých procesních úkonů. Před aplikací tohoto procesního institutu Úřad vždy zváží jeho vhodnost a účelnost s ohledem na specifika každého konkrétního případu, přičemž rozhodnutí o využití narovnání je plně v kompetenci Úřadu.

Oznámení o alternativním řešení soutěžních problémů – vymezuje případy, ve kterých Úřad hodlá z důvodu efektivity své činnosti zvažovat přistoupení k některému z alternativních způsobů řešení možných narušení hospodářské soutěže (prioritizace, soutěžní advokacie, vydání rozhodnutí o přijetí závazků). Rozhodnutí o přistoupení k alternativnímu řešení soutěžního problému v konkrétních případech je vždy v kompetenci Úřadu. Ve vydaném oznámení Úřad deklaruje možná alternativní řešení soutěžních problémů, způsoby postupu Úřadu a vhodnost a účelnost jejich využití v řešení případů.

Hospodářská soutěž

Oznámení o de minimis – vymezuje dohody, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný, a nejsou tedy považovány za zakázané.

Oznámení o leniency – (shovívavost) stanovuje rámec pro postup dle § 22ba zákona o ochraně hospodářské soutěže při upuštění od uložení pokuty či snížení pokuty účastníkům utajované dohody nebo utajovaného jednání ve vzájemné shodě, jejichž cílem je narušení hospodářské soutěže, kteří se rozhodnou s Úřadem spolupracovat při vyšetřování daného protisoutěžního jednání. Jedná se zejména o dohody o určování cen, rozdělování trhů včetně dohod typu bid rigging, stanovování výrobních nebo prodejních kvót, omezování internetového prodeje, dovozů nebo vývozů a dohod o určování minimálních cen pro další prodej.

Nová oznámení se vztahují na všechna správní řízení zahájená od 29. 7. 2023.

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Legislativa | Právo

Doporučujeme