Úspěšné projekty OP PIK: Essence line – čip pro diagnostiku mozkového inzultu

Novinku v oboru zdravotní péče, biočip pro včasnou diagnostiku mozkového inzultu (cévní mozkové příhody, mozkové mrtvice), vyvinula společnost Essence Line, která se na vývoj a výrobu diagnostických prostředků specializuje už téměř dvacet let.

Profil společnosti

ESSENCE LINE (EL) je biotechnologická společnost, která vyvíjí, vyrábí a dodává diagnostické prostředky a laboratorní kity využívané zejména v klinických, chemických a biochemických laboratořích. Zaměřuje se na tržně orientovaná řešení a služby na bázi současných technologií jako jsou biočipy, mikrofluidní zařízení a bakteriální testy, které nacházejí uplatnění v DNA/RNA diagnostice (včetně farmakogenetických a medicínských analýz, detekce bakteriálních a virových organismů) a odhalování škodlivých účinků látek (z pohledu toxických účinků na genom, buňky, hormonální rovnováhu, krevní kompatibilitu ad.).

V posledních několika letech výzkum a vývoj financovaný z vlastních nebo soukromých prostředků doplnila kofinancováním z národních a mezinárodních zdrojů prostřednictvím programů Ministerstva průmyslu a obchodu, OP PIK, Technologické agentury ČR a panevropského programu EUREKA. Projekty zaměřuje zejména na vývoj nových diagnostických nástrojů a pokročilých laboratorních zařízení a služeb, které v zájmu zdravotní péče a životního prostředí dodává primárně pro české společnosti a na vyspělé zahraniční trhy.

Popis projektu

ESSENCE LINE využila dotační podporu na projekt zaměřený na vývoj nového typu miRNA-čipu, tedy multiplexního nástroje pro včasnou diagnostiku mozkového inzultu. Soubor analytů, obsažených v tzv. CIChipu, zahrnuje série mikro RNA specifických pro procesy probíhající na bariéře mezi mozkem a krevním řečištěm.

Konkrétní markery byly vybrány na základě konzultací s odborníky, zejména Dr. Tsenovem, poskytnutého know-how z výzkumných center, a dle průlomových nálezů objevených v posledních odborných publikacích.

Záměrem tohoto projektu bylo tedy vytvořit unikátní a účinný diagnostický nástroj pro včasné odhalení jevů probíhajících zejména na úrovni tzv. neuro-vaskulární jednotky, a tím v budoucnu umožnit včasnou cílenou terapii aplikovanou na klinických pracovištích.

Vzhledem k již dnes známým léčivům, může tento diagnostický nástroj významně přispět k účinné ochraně lidského zdraví i záchraně životů napříč všemi věkovými skupinami, včetně novorozenců.

Projekt navazuje na úspěšnou výzkumnou činnost renomovaných pracovišť, konkrétně Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ), Fyziologického ústavu AVČR, University of Verona a Stanford University. Společnost čerpala finanční podporu z programu Proof of Concept z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Projekt má významný společenský rozměr, jelikož cévní onemocnění mozku dlouhodobě patří mezi hlavní příčiny úmrtí, demence a dlouhodobé pracovní neschopnosti.

Jaké výsledky realizace projektu přinesla, na to odpovídal:

Ing. Petr Novotný, jednatel společnosti ESSENCE LINE, s.r.o.

Co projekt „Čip pro diagnostiku mozkového inzultu“ vaší firmě přinesl?

Během řešení projektu se primárně podařilo sestavit špičkový tým odborníků s relativně velkým spektrem odborností a zkušeností. Biočipy se ve firmě zabýváme již déle než deset let, podobně jako DNA/RNA diagnostikou. K jejich přípravě využíváme velmi přesné roboty, které jsme pořídili i díky podpoře z národních a evropských zdrojů.

Mikro RNA diagnostika pro neurologické účely nicméně vyžadovala specifické znalosti a expertízu lékařů-neurologů a biotechnologů, kteří poskytli velmi cenné a průlomové znalosti spojené s fyziologií a molekulární podstatou jevů probíhajících na úrovni tzv. neuro-vaskulární jednotky (NVJ – relativně nedávný koncept v neurovědách, který shrnuje komplexní vztah mezi mozkovými buňkami a jejich krevními cévami, zahrnující buněčné a mimobuněčné prvky podílející se na regulaci průtoku krve mozkem a funkci hematoencefalické bariéry).

Doplněním našeho týmu o odborníky zejména z Národního ústavu duševního zdraví, Fyziologického ústavu Akademie věd a Univerzity ve Veroně a díky konzultacím s Univerzitou ve Stanfordu jsme získali nutný vhled do problematiky a vytvořili diagnostický nástroj, který může významně přispět k účinné léčbě nebo zamezit rozvoji závažných onemocnění jako je epilepsie, roztroušená skleróza a další neurodegenerativní onemocnění. Samozřejmě bylo důležité i pochopení našeho záměru ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), a poskytnutí dotace v rámci programu Proof of Concept, který je vhodný právě pro vysoce rizikové projekty.

Synergie odborně podnikatelského týmu a kofinancování tak umožnila nejen uchopení tohoto teoretického konceptu, který byl dlouhodobě postulován a testován na zmíněných pracovištích a odpovídal posledním poznatkům publikovaných v odborných časopisech, ale umožnila také jeho převedení do životaschopného podnikatelského záměru. Následně se podařilo zmíněný čip navrhnout, připravit, a ověřit tak proveditelnost tohoto konceptu. Díky řešení projektu jsme získali rovněž nové cenné „know-how“ z velmi progresivní oblasti – diagnostiky mikro RNA.

Stávající tým pracuje na implementaci výsledků, respektive krocích vedoucích k jejich validaci a uplatnění v praxi, tedy zejména na klinických pracovištích.

Věříme, že po validačních a optimalizačních krocích se nám vrátí investice do tohoto výzkumně vývojového projektu nejen v podobě komercializace, tedy prodejů těchto biočipů a příbuzných analytických služeb, ale i zvýšení renomé, a tedy samozřejmě i zisků. Naší prioritou pak bude dlouhodobě poskytovat tyto biočipy klinickým pracovištím nejen v ČR, ale i na vyspělých zahraničních trzích, a přispívat tak k řešení společenského problému, který mozkové a cévní příhody jednoznačně představují. V neposlední řadě nás těší, že jsme schopni nabídnout unikátní diagnostický nástroj, který je na pomyslné technologické špičce. Taktéž věříme, že toto „know-how“ využijeme i v dalších aplikacích.

Jak nový čip pomůže pacientům s cerebrovaskulárním onemocněním?

CICHIP je koncipován tak, aby poskytoval včasnou informaci o jevech probíhajících v neuro-vaskulárních jednotkách a změnách souvisejících s narušením hematoencefalické bariéry. Obsahuje markery reflektující několik fyziologických aspektů, a to jak v nezralém (poporodním až dětském mozku), tak dospělém mozku, jelikož obsahuje mikro RNA sondy, které jsou pro tato vývojová stadia mozku specifická. Čip poskytuje nejen komplexní informace o fyziologických a patofyziologických procesech probíhajících na úrovni NVJ a kondici hematoencefalické bariéry, ale taktéž dokáže odhalit procesy související s vývojem cév a celkovým dospíváním neuronů.

Jaké konkrétní úspěchy jste už zaznamenali?

Na počátku byla myšlenka, že cílená a věkově specifická diagnostika, založená na obrazu molekulárních procesů probíhajících na úrovni neuro-vaskulární jednotky, dokáže popsat patologické jevy a dynamiku neurodegenerativních nemocí, které mohou souviset s narušením funkčnosti hematoencefalické bariéry. Jakkoliv pracovníci NUDZ a další špičková pracoviště se věnovali této problematice již desítky let, dosud nebyl do praxe uveden diagnostický nástroj, který by pomohl tyto poznatky aplikovat v klinické praxi.

Výzkumná centra obecně generují nespočet myšlenek, hypotéz a výsledků výzkumu, ať již základního nebo aplikovaného, nicméně jen malá část z nich se podaří ověřit a převést do životaschopného podnikatelského záměru, získat potřebné finance na rozvoj a v neposlední řadě uvést do praxe. Jednoznačným úspěchem v tomto projektu byla aplikace dlouhodobého výzkumu do koncepce diagnostického prostředku, který se podařilo zkonstruovat, jeho funkčnost ověřit a který je podle našich informací ve světě unikátní.

Z jakých věcí, které se vám díky dotaci podařilo realizovat, máte největší radost?

Mohl bych jmenovat jednotlivosti jako je spolupráce se špičkovými pracovišti, uplatnění naší čipové technologie, které se dlouhodobě ve firmě věnujeme, zájem předních světových pracovišť o tento výzkum, ale myslím, že jde o synergii aspektů, které pokud do sebe zapadnou mi osobně činí největší radost.

Rád bych zde poděkoval MPO za financování tohoto projektu, všem zaměstnancům Essence Line za jejich úsilí a externím pracovníkům a institucím, které v tomto projektu táhli za jeden provaz, za jejich podporu. Zkráceně řečeno máme radost, když naši technologii a znalosti můžeme skloubit s výzkumnou myšlenkou, která se i přes technické překážky, se kterými jsme se při vývoji museli utkat, ukáže jako smysluplná, proveditelná a schopná významně prospět společnosti a zdraví lidí. Program Proof of Concept se mi jeví jako velmi vhodný pro podobné projekty a jsme rádi, že se náš projekt společně podařil.

Jaké zkušenosti si z realizace projektu odnášíte?

Náš laboratorní tým získal cenné know-how a zkušenosti použitelné při přípravě biočipů na bázi sond pro miRNA. V důsledku spolupráce s předními odborníky si odnášíme znalosti týkající se procesů a molekulární podstaty na úrovni neuro-vaskulární jednotky, s čímž souvisí i znalosti využitelné při uplatnění v praxi.

Díky tomuto projektu máme zkušenosti s programem Proof of Concept, i jeho úspěšnou koncepcí a administrací. Předpokládáme, že výše jmenované zkušenosti využijeme při podobných projektech a transferech výzkumných výsledků do podnikatelských záměrů a následné praxe.

V neposlední řadě si odnášíme novou zkušenost ze spolupráce s konkrétními výzkumníky, která bude pokračovat při implementaci výsledků. Již nyní pracujeme na rozvoji dalšího výzkumu a vývoje a následné komercializaci.

Jakým partnerem pro vás byla Agentura pro podnikání a inovace a řídící orgán MPO?

Jak Agentura pro podnikání a inovace, tak MPO nám poskytli potřebné informace a poradenství při administraci projektu. MPO samozřejmě provedlo řádnou kontrolu způsobilých výdajů, při které nebyly shledány nedostatky. Během projektu a celkové administraci nám obě instituce byly nápomocny, financování probíhalo na základě předložených výdajů bezproblémově.

Jak je pro rozvoj vaší společnosti důležitá spolupráce s výzkumnými organizacemi?

Spolupráce s výzkumnými organizacemi je pro nás podobně důležitá jako spolupráce s experty a firmami působícími v příbuzném oboru, jelikož poskytujeme služby a řešení, které jdou ruku v ruce s inovací a novými poznatky zejména v DNA/RNA diagnostice a obecně v technologickém vývoji. S výzkumnými organizacemi spolupracujeme od vzniku společnosti v roce 2002, která byla i původně spoluzaložena výzkumníky z VŠCHT.

Pro náš mikropodnik s vlastním výzkumem a vývojem, dodávající nové technologie a služby do předních pracovišť v ČR, SR, Evropě a USA je neustálá kooperace s výzkumnými organizacemi důležitá, o čemž svědčí i několik smluvních výzkumů, které ročně financujeme. Jedná se zejména o chemický, molekulárně biologický analytický výzkum, pro který mají výzkumné organizace potřebné odborné kapacity, instrumentální zázemí a know-how.

Je nějaká zajímavost, kterou byste chtěl k projektu doplnit?

Zajímavostí je vícero. Osobně jsem se díky projektu dozvěděl, že podobnými neurodegenerativními chorobami trpí nejen lidé, ale i naši domácí mazlíčci, zejména kočky a psy. Rádi bychom proto tento diagnostický prostředek využili i v této oblasti, kde očekáváme výsledky v záchraně domácích zvířat, respektive redukci zdravotní péče a prevenci jejich ztráty s pomocí relativně jednoduché, ale včasné veterinární intervence.

Do budoucna bychom rádi převedli tuto diagnostiku z laboratorní do personalizované na bázi rychlých tzv. mikrofluidních testů komunikujících ideálně s mobilním telefonem, ale to je v této chvíli hudba budoucnosti.

Název projektuČip pro diagnostiku mozkového inzultu
Program podpory OP PIKProof of Concept
Období realizace projektu1. 12. 2018 – 30. 4. 2020
Celkové způsobilé výdaje2 520 352,08 Kč
Dotace1 764 246,42 Kč

Zpět na začátek

Text a foto: Agentura pro podnikání a inovace

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme