Uzavřená silnice. Podnik bez příjmů. Mají podnikatelé nárok na kompenzaci?

Podle zákona se možnost odškodnění na majitele obchodů a restaurací u opravovaných silnic nevztahuje. Rozhodnutí Nejvyššího soudu však již v některých případech podnikatelům nárok na kompenzaci přiznala.



Do nečekaných potíží může majitele obchodů či restaurací dostat uzavření ulice nebo silnice v místech, kde mají provozovnu. Opravy mohou trvat několik měsíců, během kterých se zákazníci do podniku nemohou dostat.

Podobný problém musí letos řešit majitelka Restaurace „U Zvonice“ v Železném Brodě Zdenka Šafrová. „Je to rodinná restaurace a uzavírka obou příjezdových cest bude pro mne likvidační. Opravdu nevíme co dělat, protože máme závazky, které musíme platit. Nikdo mě neinformoval o uzavření,“ uvedla zoufalá podnikatelka.

Podle kraje, který opravu komunikace financuje, je podobný postup v pořádku. „Dopravní omezení na pozemních komunikacích povolují příslušné silniční správní úřady dle § 40 zákona o pozemních komunikacích. Zákon neurčuje povinnost dávat na vědomí rozhodnutí o uzavírce vlastníkům okolních nemovitostí, na úřední desce se zveřejňuje záměr dopravního omezení,“ reagoval Filip Trdla, mluvčí Libereckého kraje, který je investorem oprav.

Nárok není, ale…

Na odškodné podle něj nemá majitelka nárok. „Ztráty ze zákona není povinnost hradit, nikdo nemá nárok na náhradu škod způsobených dopravním omezením. Liberecký kraj nikdy nikomu žádnou škodu v rámci dopravního omezení nehradil,“ dodal Filip Trdla.

Podle Asociace malých a střeních podniků a živnostníků ČR (AMSP) však není podobný výklad jednoznačný. Danou problematiku sice upravuje ustanovení § 24 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“). Ten říká, že „provoz na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích může být částečně nebo úplně uzavřen, popřípadě může být nařízena objížďka. Nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky“.

„Podle ustanovení § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích platí, že při rozhodování příslušný silniční správní úřad dbá, aby uzavírka byla vždy omezena na nejkratší možnou dobu, objížďka byla řádně technicky zabezpečena a byla z hlediska provozu vyhovující a aby byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem. Silniční správní úřad může v rozhodnutí stanovit podmínky, při jejichž nesplnění může udělené povolení omezit nebo zrušit. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek,“ vysvětluje Luděk Šíp z AMSP.

I když by z citace zákona mohlo vyplývat, že na ztráty vzniklé v důsledku uzavírky nebo objížďky není právní nárok, ale tak jednoznačné to není. „Nejvyšší soud ČR (NS) totiž již v minulosti rozhodl, že podnikatelé, kteří kvůli uzavření a opravám silnic u svých provozoven ztratí zákazníky, mají za určitých podmínek nárok na vyplacení ušlého zisku. Jde o situaci, kdy úřady nezajistí, aby se lidé mohli dostat ke svým nemovitostem a provozovnám. Například není prokazatelně zajištěn bezpečný přístup k provozovnám nebo byl zbytečně ztížen, případně v některých dnech úplně znemožněn,“ zdůrazňuje Luděk Šíp.

Soud odškodnění přiznal

Úřady podle něj také mají dbát na to, aby uzavírky a omezení trvaly co nejkratší dobu. Pokud tak nečiní, je možné to považovat za liknavost a podnikatelé mají šanci na odškodnění. To potvrdil například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 03. 2008 (sp. zn. 25 Cdo 1905/2005).

V rozsudku soud uvádí: „Zhotovitel (dodavatel) stavebních úprav i stavebník jsou povinni zajistit, aby byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem. Pokud zhotovitel a stavebník toto nezajistí, pak se z jejich strany jedná o porušení právní povinnosti ve smyslu ustanovení § 2910 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle kterého platí, že škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne tak do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil. Povinnost k náhradě vznikne i škůdci, který zasáhne do jiného práva poškozeného zaviněným porušením zákonné povinnosti stanovené na ochranu takového práva“.

Ušlý zisk lze požadovat

Podle AMSP tak z rozsudku vyplývá, že pokud není zajištěn během uzavírky nebo objížďky přístup k sousedním nemovitostem, pak lze po stavebníkovi požadovat náhradu škody v podobě ušlého zisku. „Výše takto požadované škody se bude posuzovat vždy individuálně podle okolností konkrétního případu, tedy zejména jak dlouho uzavírka nebo objížďka trvala, kolik zákazníků má obvykle provozovna, která nemůže být provozována, zda byly učiněny kroky k minimalizaci škod a podobně,“ dodává Luděk Šíp.

Podle jeho slov by se nemělo stát ani to, že se podnikatelé včas nedozví o opravě a uzavírce silnice, u níž mají svoji provozovnu. „Platí, že v průběhu zpracování projektové dokumentace se všichni vlastníci okolních pozemků a nemovitostí stávají účastníky stavebního řízení, kdy tedy musí být oficiálně vyrozuměni o probíhajícím stavebním řízení a o plánovaných uzavírkách a objížďkách,“ připomněl Luděk Šíp. Tato informační povinnost podle něj neplatí pouze v v případě, kdy podnikatelé nebudou účastníky řízení, například z důvodu větší vzdálenosti.

Podobné opatření většinou neplatí u motorestů nebo benzinových stanic u dálnic. „V nájemních podmínkách mají majitelé, kteří podnikají na pozemcích Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), uvedeno, že v době rozsáhlé rekonstrukce nemají nárok na žádnou kompenzaci,“ konstatuje mluvčí ŘSD Nina Ledvinová. I v těchto případech se podnikatelé často dozvídají o uzavírce na poslední chvíli. „Měsíc až dva před každou opravou proběhne uzavírková komise, které se účastní investor, kraj, zástupci místních samospráv a veřejnost,“ uzavírá Nina Ledvinová.

Dalibor Dostál

• Oblasti podnikání: Doprava, logistika | Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme