V Albánii značí dobrovolníci stezky a rozvíjejí turismus

V létě se vypravila do Albánie už podruhé skupina dobrovolníků, která pomáhala budovat infrastrukturu v albánských Alpách. Zahrnuje to stavbu mostů nebo značení turistických stezek. České projekty také v Albánii pomohly položit základ pro vznik horské služby nebo otevřít nová informační centra.Albánie je malá země, ale nesmírně bohatá na přírodní krásy. Má proto výjimečné předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. Turistická infrastruktura je nicméně zatím málo rozvinutá. Albánie patří mezi nejchudší země Evropy a bojuje navíc s vysokou zadlužeností. Do rozvoje turismu tak směřuje jen málo domácích zdrojů a rozvoj sektoru je stále velmi závislý na zahraničních dárcích. Česká republika patří mezi ně, a i přes omezené prostředky, které do rozvoje turismu v Albánii ve srovnání s velkými donátory investuje, si v této oblasti již vydobyla své pevné místo.

V oblasti rozvoje turistické infrastruktury začala rozvojová spolupráce Česka s Albánií zhruba před třemi lety, kdy díky české finanční pomoci vzniklo první turistické informační centrum na severu země ve městě Kukes. Podobné centrum bylo za české pomoci vybudováno předloni i ve městě Burrel ve střední Albánii, která je bohatá na hory i tradiční venkovskou kamennou architekturu včetně středověkých mostů a věžovitých kul.

Česká podpora se zaměřila také na rozvoj ubytovacích kapacit nabídnutých obyvateli v rodinných domcích v rámci agroturistiky. Česko tak pomohlo zviditelnit obec Rehova na jihu Albánie pyšnící se nejen kompaktní tradiční kamennou zástavbou, ale i kulinářským věhlasem, výrobou specifických koberců a medu. Pomoc směřovala také do rozvoje agroturistiky v městečku Divjaka poblíž Národního parku Karavasta, který je svou rozlehlou přímořskou lagunou místem výskytu vzácných druhů vodního ptactva, mezi jinými i dalmatijských pelikánů.

Češi školili horskou službu

Loni se podařilo zahájit projekt v Národním parku Valbona, v jednom z nejkrásnějších míst Albánských Alp. Projekt měl za cíl s pomocí prostředků Mezinárodního visegrádského fondu založit první horskou službu v Albánii, zatím na bázi místních dobrovolníků. Skupina místních mladých lidí navázala spolupráci s horskými službami Česka, Polska a Slovenska a absolvovala u nich školení. Výstupem projektu je také studie proveditelnosti vzniku stálé horské služby v národním parku vybavené profesionální technikou. Tato studie by mohla vést k ustavení profesionální horské služby nejen v místním národním parku, ale i v celé Albánii. Ministryně pro místní rozvoj České republiky Karla Šlechtová se při své nedávné návštěvě Albánie se členy dobrovolné horské služby sešla a přislíbila jim další pomoc. V tomto duchu jednala i se svou partnerskou albánskou ministryní.

Sto kilometrů stezek v parku Dajt

Angažovanost Česka v rozvoji turismu v Albánii se od počátku zaměřuje i na značení turistických stezek. Došlo tak i k vyznačení první turistické stezky na albánské části Gramozského pohoří na albánsko-řeckém pomezí, pod nímž se nachází vesnice Rehova. Asistence se týkala rovněž rekonstrukce turistické stezky ke snadnějšímu přístupu k vodopádům Grunes v Národním parku Theth v Albánských Alpách, hojně navštěvovaných českými turisty. Novinkou letošního roku je implementace projektu s názvem „Národní park Dajt, dostupná a atraktivní turistická destinace“. Je nutné podotknout, že park se nachází v bezprostředním okolí hlavního města Tirany.

K implementaci projektu dochází v rámci takzvané Slavkovské spolupráce tří sousedních států, Česka, Rakouska a Slovenska. Tato forma spolupráce umožňuje ztrojnásobit finanční zdroje na projekt, jehož cílem je vyznačení téměř 100 kilometrů turistických stezek na celém území Národního parku Dajt a v jeho bezprostředním okolí. Dále projekt zahrnuje vyhotovení brožur, letáků a turistické mapy včetně elektronické aplikace, vzdělávací programy pro děti a mládež o atraktivitě parku s důrazem na šetrný přístup k přírodě a ochranu životního prostředí. Český komponent projektu byl inaugurován v červnu za přítomnosti české ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové a také albánské ministryně Milvy Ekonomi, která má ve svém rezortu na starosti mimo jiné právě také cestovní ruch.

Česko pomohlo zviditelnit obec Rehova na jihu Albánie pyšnící se nejen
kompaktní tradiční kamennou zástavbou, ale i kulinářským věhlasem, výrobou koberců a medu.

Za českého finančního přispění došlo k vyznačení až 25 turistických stezek mladými dobrovolníky turistického klubu Dajti Alpino Turistik, které navázaly na první tři vyznačené v roce 2014 v rámci bilaterální rozvojové spolupráce České republiky a Albánie. Dostupnost atraktivních míst parku a blízkého okolí se tím značně rozšířila. Obyvatelé Tirany, která se potýká s vysokou koncentrací prachu v ovzduší téměř po celý rok, místní obyvatelé a turisté mají možnost poznat krásy pohoří Dajt, nadýchat se čerstvého vzduchu a dopřát si sportovních zážitků při pěší turistice, na horských kolech nebo při horolezectví. Realizátoři projektu mají rovněž za cíl aplikovat projekt i v dalších národních parcích Albánie, zejména technologii značení stezek a jejich internetovou a mobilní aplikaci.

Nadšenci vybudovali most a solární elektrárnu

Vedle oficiální rozvojové spolupráce s Albánií probíhá i rozvojová asistence skupiny mladých lidí z Česka na bázi dobrovolnosti. Albánská výzva (www.albanianchallenge.cz) si vzala za cíl oživit jedno překrásné údolí s názvem Curraj Eperm v Albánských Alpách, zatraktivnit ho pro turisty a zabránit jeho definitivnímu vylidnění. Loni v létě skupina více než sto lidí strávila svůj volný čas a pracovala v údolí přes měsíc v několika turnusech. Označili na 110 kilometrů nových turistických stezek, jimiž propojili údolí Curraj Eperm s věhlasným Thetem, Valbonou i Kománskou přehradou, opravili místní kostelík, instalovali solární elektrárnu, přivezli a vybudovali most přes potok k vodopádům Grunes. To vše za vlastní peníze z finanční sbírky v Česku. Výpravu navštívila i velvyslankyně České republiky v Albánii Bronislava Tomášová.

Letos přibyla plocha pro paragliding a průzkum jeskyní

Letošní druhá výprava se zaměřila vedle údržby stávajících stezek i na označení dalších tras, stavbu dalšího mostu, průzkum několika jeskyň a na vyznačení vhodné přistávací plochy pro zájemce o paragliding. Ve výpravě byli letos i Slováci, Poláci, Němci, dokonce i několik Albánců. Peníze na letošní revitalizační práce získali dobrovolníci vedle soukromých darů i z přednášek o Albánii a o loňské výpravě.

Rozvojová spolupráce v Albánii směrovaná do oblasti rozvoje turistické infrastruktury má pákový efekt. Přináší příjmy místnímu obyvatelstvu, zvyšuje jejich zaměstnanost, zlepšuje péči o životní prostředí a nutí místní obyvatele přemýšlet o udržitelném rozvoji tohoto odvětví, protože mnohde se stává jediným prostředkem k obživě.

Spolupráci oceňují nejen albánské instituce, ale i ostatní donátoři působící v Albánii. O možnou kooperaci v budoucnu již projevili zájem místní představitelé rozvojové spolupráce z Nizozemska a Itálie.

Převzato z časopisu E15 Český export, přílohy deníku E15 a týdeníku Euro, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a agenturou CzechTrade. Autor: Ladislav Lukács, vedoucí ekonomického úseku ZÚ Tirana.

• Teritorium: Albánie | Evropa | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme