V Kyrgyzstánu uspějí zkušení podnikatelé

Kyrgyzstán je vnitrozemský, hornatý stát, který leží ve Střední Asii. Ekonomika je zde založena především na těžbě zlata, remitencích a zahraniční rozvojové pomoci.

Dle celkové výšky HDP je nejmenší ekonomikou mezi státy SNS a po Tádžikistánu vykazuje též nejnižší HDP na obyvatele. S výjimkou roku 2020, kdy došlo k poklesu HDP o 8,4 %, vykazoval HDP každoroční růst o 4–5 %.

Ilustrační fotografie

V roce 2022 došlo k růstu HDP o 6,7 %. Inflace silně kolísá v rozmezí 2 až 14 %, zejména podle vývoje kurzu místní měny. Nezaměstnanost se pohybuje pod 10 %, což je ovšem dáno tím, že značná část populace pracuje v zahraničí. Remitence cca 1,3 mil. kyrgyzských občanů dosahují cca 30 % HDP.

ExportMag.cz: Čipy a jízdní kola. V čem ještě exceluje malý velký Tchaj-wan?

Celní sazby vyplývají z členství Kyrgyzstánu v Eurasijské ekonomické unii. Je‑li dovozce ze země, se kterou byla podepsána Dohoda o zamezení dvojího zdanění, která již vstoupila v platnost, a má‑li u sebe potvrzení o tom, že již DPH zaplatil v zemi původu, pak se od něj platba DPH nevyžaduje, resp. vyžaduje se jen ta část DPH, o kterou je kyrgyzská DPH vyšší než DPH v zemi původu. Je uzákoněna kontrola exportu na některé výrobky – například alkohol, cigarety, zbraně a vojenský materiál, jedy, radioaktivní látky, některé léky. Na dovoz i vývoz tohoto zboží je nutno mít příslušnou licenci.

Jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů Kyrgyzstánu jsou země EU. V roce 2022 vzájemný obchod poprvé přesáhl hodnotu 1 319 mil. eur, což představuje nárůst o téměř 300 % v porovnání s předcházejícím rokem. Celkově je Kyrgyzstán země, která je na zahraničních investicích závislá. Z tohoto důvodu se vláda snaží přilákat co největší počet investorů a vytvořit jim co nejliberálnější investiční prostředí. Za tímto účelem podepsala řadu smluv o ochraně investic, např. s Rakouskem, Maďarskem, Spolkovou republikou Německo či Francií.

Obchod s Českou republikou

„Kyrgyzstán je malou středoasijskou zemí s velmi limitovanými obchodními možnostmi. Přesto je zde několik segmentů, které jsou perspektivní pro český export,“ uvádí Petr Jurčík, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Kazachstán a Kyrgyzstán. Hlavními příležitostmi pro české exportéry je participace na rozvojových projektech, zejména v oblasti nakládání s vodou nebo obnovitelných zdrojů energie financovaných ze zahraničí.

Dalšími příležitostmi jsou dodávky technologií pro zahraniční investory, např. v těžebním sektoru, a spolupráce například v zemědělském sektoru. Pokud jde o reklamu českých podniků v Kyrgyzstánu, v této oblasti jsou minimální zkušenosti. Souvisí to s omezeným vývozem spotřebního zboží z důvodů velice malého místního trhu pro spotřebitelské výrobky v našich cenových úrovních.

Souhrnná teritoriální informace pro Kyrgyzstán

S ohledem na místní specifika je nutné dát na doporučení místního distributora či partnera, jaké marketingové kanály je vhodné využít. Dobrý zvuk mají v Kyrgyzstánu některé české tradiční výrobky, jako jsou sklo, české pivo, české lázeňství apod. Při využívání marketingových kanálů je nutné dodržovat limity vyplývající z převažujícího muslimského náboženství Kyrgyzů.

Mezi perspektivní odvětví pro dodávky a investice v Kyrgyzstánu lze zařadit zejména investiční celky, například malé vodní elektrárny. Dále sem patří dopravní infrastruktura a řízení dopravy, zelené technologie (čištění odpadních vod, ohřev teplé vody, solární panely), malé pivovary, technologie výroby piva a potravinářské technologie jako celek. Další možnosti existují v turistice, v zemědělství, perspektivní je bytová výstavba, příležitosti existují též u spotřebního zboží. Omezený zájem je evidován o možnosti v oblasti těžby a zpracování plynu. Existuje několik společných česko‑kyrgyzských firem, zejména v oblasti OZE, další české firmy jsou v Kyrgyzstánu průběžně aktivní.

Ilustrační fotografie | Fabio Nodari / Shutterstock.com

Pokud se české firmy v Kyrgyzstánu obchodně angažují, jedná se někdy o firmy se zastoupením v Kazachstánu, odkud pokrývají i své obchodní aktivity v Kyrgyzstánu. Největším problémem pro prosazení českých firem je exportní financování. Podle zkušeností z jiných zemí se ukazuje jako nejperspektivnější cesta identifikování rozvojových programů financovaných ze zahraničí s cílem participace v nich, byť alespoň jako subdodavatel. V Kyrgyzstánu působí též celá řada významných kyrgyzských podnikatelů, se kterými se lze dohodnout na vzájemně výhodných projektech.

Na co se v případě Kyrgyzstánu připravit

„Jednání v Kyrgyzstánu mají zpravidla přátelský charakter a místní podnikatelé budou zprvu jevit velký zájem o české výrobky. Je však potřeba brát zřetel, že se jedná spíše o zdvořilostní aspekt, a je třeba zohlednit reálné finanční možnosti kyrgyzských subjektů,“ upozorňuje Petr Jurčík a doplňuje: „S ohledem na ekonomickou situaci země byste měli mít pro kyrgyzskou stranu nachystané možnosti financování. Taktéž nezapomínejte na blízkost Číny, jejíž výrobky budou pravděpodobně levnější.“ A ještě jedno upozornění ohledně obchodního jednání šéf kazašsko‑kyrgyzské kanceláře CzechTrade přidává: „Kyrgyzové jsou většinou muslimové, proto při jednáních zpravidla nekonzumují alkohol.“

V současnosti české firmy o obchodní spolupráci s Kyrgyzstánem, na rozdíl od sousedního Kazachstánu, moc velký zájem nemají. Důvodem je reálná ekonomická situace země. Přesto Petr Jurčík české firmy od vstupu na kyrgyzský trh nezrazuje: „Pokud je česká firma schopna navrhnout optimální řešení s nízkou cenou a vysokou přidanou hodnotou, pak má na kyrgyzském trhu šanci uspět.“ Týká se to zejména těch podniků, které už mají s působením na trhu postsovětských zemí aktivní zkušenost.

Pro úspěšný obchod v Kyrgyzstánu je důležité mít na tamním trhu partnera, který se vyzná v místních podmínkách a který má zpravidla dobré kontakty. Při vstupu na kyrgyzský trh je zejména nutné pečlivé prověření bonity partnera a zvýšená pozornost platebním podmínkám. Lze se totiž setkat se špatnou platební morálkou, nedodržováním uzavřených dohod a v případě soudních sporů se zdlouhavým projednáváním. Prakticky jedinou platební podmínkou, která je bez rizika, je platba 100 % předem, ostatní platební podmínky jsou rizikové, přijatelnost akreditivů je nutno konzultovat u bank v ČR. Celkově špatná finanční situace je v mnoha případech limitující pro další rozvoj perspektivních projektů.

Ilustrační fotografie

Pokud si na složité teritorium troufáte, na problémy při obchodním jednání rozhodně nepouka‑ zujte. „Kyrgyzové jsou hrdým národem s bohatou historií. I přes poměrně slabou ekonomiku jim nechybí sebevědomí a jsou velmi hákliví na jakoukoliv kritiku. Při jednání doporučujeme zmiňovat spíše pozitivní aspekty a oprostit se od kritiky, přestože může být jakkoliv odůvodněná,“ varuje Jurčík.

A že nevíte, jestli po úspěšném vstupu na kyrgyzský trh bude lepší vaši pobočku svěřit místním lidem, nebo do ní vyslat vlastního zástupce? Portál BusinessInfo.cz radí, že nevýhodou místních zástupců českých firem často bývá nedostatek loajality vůči zastupované firmě a následná tendence hledat si jinou firmu, která jim nabídne vyšší plat. Naopak výhodou je, že jim stačí nižší mzda než vyslanému zástupci české firmy. Výhodou českého zástupce je sepětí s českou (vysílající) firmou a objektivnější hodnocení trhu. Nejlepší kombinací se tak jeví situace, kdy vedoucím zastoupení je český občan, zatímco sekretářka či asistent je místní síla.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Daniel Mrázek

• Teritorium: Asie | Kyrgyzstán | Zahraničí

Doporučujeme