Vláda schválila 500 milionů korun pro cestovní kanceláře, agentury a průvodce

Pandemie koronaviru se dotkla nejen každého občana ČR, ale také různých odvětví a s nimi spojených podnikatelských i nepodnikatelských subjektů. K jednomu z nejpostiženějších odvětví přitom patří cestovní ruch. Plných 12% cestovních kanceláří a agentur (přes 100 podnikatelských subjektů) už letos ukončilo svou činnost. Ministryně Klára Dostálová proto vládě předložila program na pomoc pro cestovní kanceláře, cestovní agentury a průvodce v cestovním ruchu s názvem COVID – Cestovní ruch.

Příprava návrhu dotačního titulu byla konzultována s profesními asociacemi, které působí v cestovním ruchu – Fórum cestovního ruchu ČR, Asociace cestovních kanceláří ČR, Asociace českých cestovních kanceláří a agentur a Asociace průvodců. V programu je připraveno půl miliardy korun, bude vyhlášen do konce října tohoto roku a čerpat jej bude možné do června 2021.

Hlavními důvody finančního propadu cestovních kanceláří jsou ztráty na nedobytných zálohách za plánované zájezdy, které před začátkem pandemie odeslaly zahraničním partnerům, minimum kupovaných zájezdů během jara a léta (oproti srovnatelným předchozím obdobím) a nutnost vracet peníze klientům za nerealizované zájezdy.

Podobně jsou na tom i cestovní agentury, které dostávají provizi z uskutečněného zájezdu, pro něž se jim podařilo získat zákazníka. Ze zrušených zájezdů se ale žádná provize nevyplácí. Řada agentur je také závislá na příjezdovém cestovním ruchu a ten je také v hlubokém propadu. Cestovní agentury byly tedy několik měsíců zcela bez příjmů a ani teď nejsou jejich tržby nikterak vysoké.

Situace se hned tak nezlepší

„Vzhledem k současné situaci pandemie je jasné, že do konce roku se situace nezmění a i během prvních měsíců roku 2021 se může proměňovat jen velmi zvolna. Situace v cestovním ruchu bude proto dlouhodobá. Po opadnutí krize se začneme soustředit na podporu poptávky,“ říká ministryně Klára Dostálová.

Z 300 mld. Kč, které byly spotřebovány v roce 2019 v rámci domácího a příjezdového cestovního ruchu, je pro letošní rok očekáván jen zlomek této částky. V cestovních kancelářích a agenturách bylo před krizí zaměstnáno 13 635 osob, na ně je navázáno další statisíce lidí v přidružených službách a podnicích (hotely, restaurace, doprava, sportovní a kulturní zařízení, regionální turistické provozovny atd.).

„Náš dotační titul cílí i na rozvoj profesních dovedností průvodců tak, aby nebyli závislí na jediném segmentu trhu, ale mohli získat uplatnění i v jiných oborech. Byla bych ráda, kdyby se jim povedlo najít dočasné uplatnění třeba díky znalostem jazyků, češtiny nebo historie například ve vzdělávacím systému,“ poznamenala ministryně Dostálová. Zařazení průvodců do dotačního titulu navíc zohledňuje jejich dosavadní neřešenou situaci.

Plánovaná dotační podpora

Příjemce podpory:

  • cestovní kanceláře
  • cestovní agentury
  • průvodci v cestovním ruchu

Podpora cestovních kanceláří: Výše podpory činí max. 2,75 % z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů a z prodeje služeb cestovního ruchu, které jsou součástí spojených cestovních služeb na rok 2020. MMR bude případně dále jednat o využití Dočasného rámce pro tuto podporu.

Podpora cestovních agentur: Dotace je vypočtena na základě počtu zájezdů. Částka 500 Kč/zrušený zájezd z důvodů pandemie, který byl zakoupen (uzavřena smlouva o zájezdu) v období od 1. 12. 2019 do 1. 10. 2020 a za zrušený pobyt v lázních v době, kdy byla zařízení uzavřena. Dále bude při splnění stanovených podmínek poskytnuta dotace incomingovým cestovním agenturám ve výši 50 tis. Kč.

Podpora průvodců: Celková výše dotace 50 000 Kč; za předpokladu, že:

  • a) zdarma poskytne výchovně vzdělávací služby v rozsahu nejméně 10 hodin školským zařízením, jejichž zřizovatelem je stát, obec, kraj (dle výkazu práce potvrzeného ředitelem školy), NEBO
  • b) absolvuje další vzdělávání, či rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT za účelem dalšího uplatnění na trhu práce (např. pedagogické minimum).

Žadatel, který splňuje obecné podmínky, avšak nesplnil podmínky podle písm. a) nebo b) je způsobilý k žádosti o nejvýše částku 40.000,- Kč.

Rozpočet:

Celkem 500 mil. Kč

Podpora bude poskytována v režimu podle nařízení EU o podpoře de minimis. Při kumulaci podpor musí být dodrženy stanovené limity pro kumulaci podpor. Podpora pro podnikatelské subjekty s objemem tržeb přesahujícím 0,5 mld. Kč bude případně řešena dodatečně i podle pravidel Dočasného rámce. Dotace bude poskytnuta podle aktuálně platných pravidel pro veřejnou podporu.

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Cestovní ruch, volný čas

Doporučujeme