Vláda schválila návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví

Vláda ČR schválila návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví. Návrh z dílny ministerstva financí má přinést moderní a systémovější přístup v účetnictví. Modernizovaný zákon o účetnictví bude reagovat jak na mezinárodní trendy, tak i na razantní rozvoj informačních a komunikačních technologií v oblasti účetnictví.

„Chceme moderní zákon o účetnictví, který obstojí v současném digitalizovaném světě a bude znamenat další zjednodušení a zefektivnění účetnictví. Věcný záměr představuje první krok k předložení nového zákona,“ říká na adresu návrhu zákona ministryně financí Alena Schillerová.

Mezinárodní účetní standardy

Návrh věcného záměru navrhuje rozšíření použití mezinárodních účetních standardů při sestavování účetní závěrky některými subjekty působícími na finančním trhu. Jedná se zejména o banky, vybrané finanční instituce a pojišťovny, které již dnes předávají dohledovým orgánům informace podle mezinárodních účetních standardů.

Zároveň se předpokládá snížení administrativní zátěže pro všechny účetní jednotky používající mezinárodní účetní standardy, pokud bude výsledek hospodaření, zjištěný podle těchto standardů, využit i pro stanovení základu daně z příjmů.

Záměr počítá s možnosti účtování v tzv. funkční měně. V současné době se se účetní závěrka, respektive konsolidovaná účetní závěrka sestavuje pouze v českých korunách. Nově se navrhuje umožnit vést účetnictví i v jiné měně. Pokud podnik účtuje většinu svých operací v eurech, bude moci vést účetnictví v této měně.

Digitalizace ekonomiky a trendy v účetnictví

Dnešní dynamická doba přináší v rámci ekonomického života firem a podnikatelů řadu situací, které nelze stávající zákonnou úpravou jednoznačně řešit. Nový zákon o účetnictví by měl na tento vývoj nejen reagovat, ale měl by předjímat budoucí tendence.

Proto bylo přistoupeno k přípravě moderního zákona o účetnictví, jehož věcný záměr reflektuje jak mezinárodní trendy, tak i razantní rozvoj ICT v oblasti účetnictví, včetně digitalizace účetnictví a jeho procesů.

Základní účetní zásady a pojmy přímo v zákoně

Další významnou změnou je vymezení základních účetních zásad a významných pojmů přímo v zákoně o účetnictví. Jedná se o dlouhodobý požadavek odborné veřejnosti, který přispěje k vyšší právní jistotě účetních jednotek při podávání věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace v účetní závěrce.

Na základě údajů z účetní závěrky činí nejen samotní podnikatelé, ale také investoři a banky, množství zásadních rozhodnutí. Správnost těchto rozhodnutí by proto měla být podpořena kvalitními účetními informacemi. Z věcného hlediska proto dochází ke zvýšení významu účetní závěrky, která je zásadní zveřejňovanou informací o ekonomickém stavu dané jednotky.

Narazili na mizerné účetní služby. A tak založili startup Trivi

Záměr proto navrhuje soustředit obecné účetní zásady na „jedno místo“ a tím poskytnout uživatelům zákona o účetnictví větší uživatelský komfort. V současné době jsou tyto zásady roztříštěny v různých ustanoveních zákona o účetnictví a příslušných prováděcích právních předpisů.

Další novinky pro podnikatele

Fyzické osoby povedou podvojné účetnictví jen na dobrovolném základě. V současné době platí, že od stanovené hranice ve výši 20 mil. Kč musí povinně účtovat stejně jako právnické osoby.

Výsledkem naplnění záměru by mělo být snížení administrativní náročnosti vedení účetnictví podnikatelů a dalších subjektů, zvýšení vypovídací schopnosti účetní závěrky pro všechny uživatele a v neposlední řadě také elektronizaci účetnictví za účelem zpřehlednění a zjednodušení vedení účetnictví, například dojde ke zpřehlednění zákonných požadavků na inventarizaci.

„Věcný záměr pamatuje též na velké množství mikro a malých účetních jednotek, pro které počítá s určitým zjednodušením a zároveň nepředpokládá žádné významné změny v zavedených postupech účtování,“ uvedl náměstek pro daně a cla Stanislav Kouba.

Vzhledem ke skutečnosti, že při praktickém provádění by měly být úzce provázány právní úpravy účetnictví a zdaňování příjmů, budou následovat navazující úpravy v rámci zákona o daních z příjmů. Záměrem je, aby tyto právní úpravy představovaly kompaktní a fungující celek.

Nový zákon by měl nahradit právní normu ze začátku 90. let, která již dnešním požadavků vedení účetnictví nevyhovuje. Ministerstvo financí považuje za důležité stanovení dostatečně dlouhé doby na seznámení účetních jednotek s novou právní úpravou, která bude na půdorysu věcného záměru nového zákona o účetnictví vytvořena.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění

Doporučujeme