Program na podporu zaměstnanosti Antivirus prodloužen. Bude pokračovat do května

Už od konce března 2020 funguje program Antivirus. Program ochrany zaměstnanosti má pomoci firmám ochránit pracovní místa. O pokračování programu do konce května rozhodla vláda 19. dubna.

Stát prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzuje firmám vyplacené prostředky na mzdy a platy. Opatření pomáhá zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci a nemusejí sahat k propouštění.

Home office
Práce z domova – na co si dávat pozor

Vláda schválila 19. dubna opětovné prodloužení programu Antivirus, tentokrát do konce května 2021. Stát tak bude nadále podporovat udržení pracovních míst u zaměstnavatelů, kteří jsou stávající nepříznivou situací dotčeni přímo i nepřímo.

Všechny režimy programu Antivirus, tedy Antivirus A, Antivirus B a Antivirus A Plus, budou pokračovat o měsíc déle, než vláda dosud plánovala. O prodloužení rozhodl kabinet v důsledku přetrvávajících epidemických opatření omezujících některé sektory ekonomiky.

Cílem programu Antivirus je zmírnění dopadů celosvětového šíření nákazy covid-19 na zaměstnanost. Zaměstnavatelům jsou refundovány náklady na výplaty náhrad mezd pracovníků za dobu trvání překážek v práci. Parametry současného nastavení Programu Antivirus se od Nového roku nezmění.

Komu a za jakých podmínek kompenzace náleží?

Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost byla ohrožena v důsledku šíření nákazy, je poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy covid-19.

Pro nárok na kompenzace je třeba splnit několik podmínek:

 • Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce;
 • Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď;
 • Týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění;
 • Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody;

Kdo bude příspěvek vyplácet a jak dlouho?

Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.

Jaká konkrétní opatření budou realizována a na jaké situace reagují?

Výše kompenzací zaměstnavatelům je odvozena od průměrné superhrubé mzdy včetně povinných odvodů (48 400 Kč,- Kč) a zavisí na důvodech, pro které museli postavit zaměstnance na překážku v práci. Zaměstnavatelé budou moci požádat Úřad práce o příspěvek ve dvou režimech:

Režim A – druh překážky:

 • v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku;
 • v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy;

Režim B – druh překážky:

 • Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku
 • Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku
 • Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku

Kdy má zaměstnavatel žádat o vyplacení náhrad?

Antivirus se rozběhne od 6. dubna. Od té doby bude možné podávat žádosti. Předpokláme, že mezi podáním žádosti a výplatou příspěvků Úřadem práce bude prodleva jen v řádu několika dní.

Jak na podávání žádostí?

Přesné podmínky a postup zveřejníme v průběhu tohoto týdne na webových stránkách. Podávání žádostí o všechny uvedené příspěvky bude zcela elektronizované, a tedy bezkontaktní. Zaměstnavatelé tak nemusí volat na jednotlivé úřady práce nebo chodit na kontaktní pracoviště Úřadu práce. Všechny potřebné informace budou na webu MPSV i ÚP ČR. Na webech také funguje chatbot, který bude naprogramovaný, aby odpovídal i na dotazy související s programem.

Kdy má zaměstnavatel žádat o vyplacení náhrad?

Realizace podpory je nastavena tak, že zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Za měsíc březen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce dubna. Podrobné informace k čerpání podpory včetně žádosti budou zveřejněny v průběhu týdne.

Podmínky programu Antivirus C

 • program spočívá v odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění, týkat se bude firem do 50 zaměstnanců
 • bude prominuta část pojistného na sociální zabezpečení, kterou platí zaměstnavatelé, jde tedy o 24,8 % z úhrnu příjmů jejich zaměstnanců za měsíce červen, červenec a srpen
 • jednoduchý proces administrace – zaměstnavatelé v měsíčním výkazu OSSZ pouze uvedou snížený vyměřovacího základ a zaplatí snížené pojistné
 • podmínky kladené na zaměstnavatele:
  • zaměstnávají nejvýše 50 zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění
  • počet zaměstnanců v pracovním poměru zjištěný v každém z těchto třech měsíců se v porovnání se stavem zaměstnanců v březnu 2020 nesnížil o více než 10 %
  • zaměstnavatelé musí také udržet 90 % objemu mezd jako v březnu 2020
  • splnění výše uvedených podmínek se bude posuzovat v každém měsíci zvlášť
  • zaměstnavatelé jsou povinni zaplatit včas pojistné za zaměstnance
  • v příslušném kalendářním měsíci navíc nemohou čerpat prostředky z programu Antivirus v režimu B, tedy překážek v práci na straně zaměstnavatele
 • podrobné informace jsou dostupné na webu MPSV

Svaz průmyslu program vítá

„Velice oceňujeme, že vláda po třech týdnech intenzivního jednání schválila kurzarbeit, který odpovídá našim požadavkům. Pro pomoc firmám je důležité, že se podpora vypočítává ze superhrubé mzdy. Ve schválené podobě nám ale chybí protažení podpory na 6 měsíců. Pro firmy je také klíčové, aby byl kurzarbeit administrativně jednoduchý a procesovaný srozumitelně a flexibilně tak, aby firmy skutečně obdržely podporu v řádu dnů, jak avizovala paní ministryně. Ideálně by měly mít firmy peníze na účtech do sedmi dnů od podání žádosti, jinak jim bude chybět hotovost a mohou krachovat. Svaz průmyslu a dopravy bude nadále spolupracovat na dotažení kurzarbeitu pro nepřetržité provozy, které nejdou odstavit, i když mají pokles poptávky,“ komentuje schválený program Antivirus viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj. 

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

Nejčastější odpovědi na dotazy zaměstnavatelů k žádostem o podporu z programu Antivirus

Úřad práce ČR připravil přehled nejčastějších otázek, včetně odpovědí, které kladou zaměstnavatelé v souvislosti s vyplňováním a podáváním žádostí
o cílenou podporu z Programu Antivirus. Tyto dotazy vychází z dat získaných při zpracování žádostí. Dodržení správného postupu a úplnost žádosti jsou přitom zásadní pro hladký průběh jejich vyřízení a tedy získání podpory v co nejkratším čase.

 1. Můžu žádat v rámci programu Antivirus o příspěvek na vyplacené mzdy?
  Ne. Prostřednictvím programu stát přispívá na vyplacené náhrady mezd. Nikoli na vyplacené mzdy. To v praxi znamená, že pokud zaměstnanci chodí do práce a dostanou mzdu, nemůže ÚP ČR takové firmě příspěvek poskytnout. Jestliže zaměstnavatel vyplatil zaměstnancům náhradu mzdy za dobu, kdy pracovat nemohli, pak za splnění dalších podmínek, může ÚP ČR příspěvek žadateli přiznat.
 2. Co když odešlu neúplnou žádost?
  Taková žádost bude žadateli vrácena zpět k doplnění. Protože takových žádostí dostává ÚP ČR velmi mnoho, postupně jsou všechna potřebná pole vyřešena tak, aby byla povinná, a tím pádem by bez vyplnění všech údajů nebylo možné žádost ani odeslat. Žádost je neúplná i případě, že chybí požadované soubory -– žádost, dohoda, smlouva o zřízení účtu, případně plná moc.
 3. Může moje firma poslat doklady k žádosti přes datovou schránku jiné firmy? (Mzdy a administrativu pro mě dělá externí účetní, ta všechno odesílá.) Co musí obsahovat plná moc k zastupování v programu Antivirus?
  Možné to je, ovšem je potřeba, aby měl odesílatel zplnomocnění žadatele. V opačném případě musí ÚP ČR zaslanou žádost vrátit k opravě. Oprava může proběhnout dvěma způsoby – buď je při podání žádosti dodáno i zplnomocnění odesílatele k uzavření dohody (případně i dalším úkonům, jako je předkládání vyúčtování), nebo musí žádost zaslat přímo ta firma, která o refundaci nákladů na náhrady mezd žádá.
  Správní řád (konkrétně § 33 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb.) taxativně vymezuje zastoupení na základě plné moci. V tomto případě pak je nutné, aby obsahovala následující náležitosti:
  I. Musí jít o písemnou plnou moc. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce.
  II. Musí být specifikováno k jakému úkonu, skupině úkonů, pro jakou část řízení nebo zda pro celé řízení je plná moc udělena.
  III. Musí být uvedeno, kdo zmocňuje, koho zmocňuje a že zmocněnec plnou moc přijímá
 4. Zaslané doklady (žádost a dohoda) na sebe nejsou napojeny. Lze samostatně zaslat dohodu bez žádosti?
  Žádost a dohoda se sice navenek jeví jako samostatné, ale jsou propojeny. Žádost je nezbytná pro práci s dohodou. Pro vygenerování dohody je nutné nejprve vyplnit žádost. Bez žádosti není možné zaslat samostatně pouze dohodu.
 5. Může žádat zaměstnavatel o podporu z programu Antivirus, když jsou někteří jeho zaměstnanci na OČR (ošetřovném)? Je možné požádat jen za dobu, kdy na OČR nebyli nebo třeba za celý měsíc včetně té doby, kdy zaměstnanec pobíral OČR?
  V rámci programu Antivirus může zaměstnavatel uplatňovat pro překážky na straně zaměstnance pouze náhrady mezd, které jsou vypláceny podle § 192 zákoníku práce. OČR mezi tyto překážky na straně zaměstnance nepatří.
 6. Mohou firmy na některé zaměstnance žádat o příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením dle §78a Zákona o zaměstnanosti a na jiné zaměstnance z programu Antivirus v daném měsíci?
  Mohou, ale na konkrétního zaměstnance mohou požadovat za vykazovaný měsíc jen jeden typ příspěvku. Například jestliže na provozního zaměstnance žádají o příspěvek z programu Antivirus, už nemohou vykázat žádné výdaje na tohoto zaměstnance ve zvýšených nákladech z § 78a.
 7. Musíme k žádosti doložit doklad o zřízení bankovního účtu, nebo stačí poslat poslední výpis z účtu?
  Je nutné doložit přímo doklad o zřízení účtu nebo doklad vystavený peněžním ústavem, ve kterém bude uvedeno, že má zaměstnavatel zřízen účet, jedná se o povinnou přílohu žádosti.
 8. Je možné zažádat o příspěvek už nyní, když chceme žádat na úhradu nákladů od dubna?
  Žádost o příspěvek je možné podat už nyní. Na základě řádně vyplněné žádosti a při splnění stanovených podmínek, bude uzavřena dohoda. K proplacení peněz dojde až na základě zaslaného měsíčního vyúčtování. Měsíční vyúčtování (tzv. výkaz) je třeba doložit do konce následujícího kalendářního měsíce po měsíci, za který zaměstnavatel o příspěvek žádá. Tedy například pro výplatu příspěvku za náhrady mzdy vyplacené v dubnu je nutné odeslat tzv. výkaz do konce května.
 9. Jaké překážky může zaměstnavatel kvalifikovat jako překážky ze strany zaměstnavatele? Lze mezi ně zařadit i čerpání řádné dovolené, na kterém se zaměstnavatel se zaměstnanci domluvili?
  Překážky v práci ze strany zaměstnavatele jsou taxativně vymezeny příslušným ustanovením zákoníku práce. Za správnost stanovení příslušné překážky v práci a dodržování zákoníku práce zodpovídá zaměstnavatel. Čerpání řádné dovolené není dle zákoníku práce překážkou na straně zaměstnavatele.
 10. Bude krácena výše příspěvku za měsíc březen, když byly překážky v práci až od 12. 3. 2020?
  Maximální výše příspěvku se za březen nekrátí, pokud byly finanční prostředky vynaloženy na náhrady mezd včetně odvodů v odpovídající výši.
 11. Dohoda obsahuje ustanovení o bezdlužnosti. S ohledem na změny právní úpravy, je nutné ji k proplacení příspěvku doložit?
  Dne 14. 4. 2020 byl uveřejněn ve Sbírce zákonů zákon č. 161/2020 Sb., na základě kterého se bezdlužnost nedokládá. Neznamená to ovšem, že to zbavuje zaměstnavatele povinnosti plnit své závazky.
 12. Proč se (například chybně vyplněné) žádosti stornují? Proč se nedají pouze doplnit?
  Vzhledem k tomu, že na správně vyplněnou žádost je vázáno generování dohody a její elektronický podpis ze strany zaměstnavatele, musí být údaje správně vyplněné. V opačném případě by vlastně zaměstnavatel „podepsal“ dohodu na základě neúplných nebo nesprávných informací, což by následně mohlo vést v krajním případě až k vrácení příspěvku, který by byl na základě takové dohody vyplacen.

Zpět na začátek

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Koronavirus
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme