VUT v Brně představilo novinku, zvýší bezpečnost rozvodu elektřiny

Ústav elektroenergetiky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně (FEKT VUT) ve spolupráci se Strojírenským zkušebním ústavem (SZÚ) představil letos v dubnu novinku. Využijí ji zejména společnosti zabývající se výrobou fotovoltaických střídačů a jejich distribucí v Česku.

První česká akreditovaná zkušebna souladu střídačů má zvýšit bezpečnost a spolehlivost celé tuzemské elektrizační soustavy a podpořit transformaci k moderní energetice.

zkušebna souladu střídačů

Za přítomnosti zástupců státní správy, českých a slovenských provozovatelů distribučních soustav, oborových asociací, zástupců distributorů a realizačních firem bylo slavnostně otevřeno první tuzemské akreditované zkušební pracoviště „pro ověření souladu střídačů s požadavky české elektrizační soustavy“. Komerčně nabízená služba podpoří její spolehlivost a uživatelskou bezpečnost.

Klíč k moderní energetice

„Zahájení činnosti akreditované zkušebny je velikým přínosem, který povede ke zvýšení kvality instalovaných střídačů. Tím se do budoucna podpoří stabilita, bezpečnost a spolehlivost sítě, což je pro transformaci k moderní energetice klíčové. ERÚ tuto aktivitu vítá a velmi oceňuje,“ hodnotí pozitivně novou službu členka Rady Energetického regulačního úřadu Martina Krčová.

Fotovoltaických elektráren rychle přibývá, s tím roste riziko kyberútoků

Zmíněné pracoviště je prvním svého druhu v České republice a navazuje na nedávná legislativní opatření. Bude fungovat pro potřeby distributorů střídačů společností, které plánují své výrobky prodávat a instalovat v Česku a také pro instalační firmy.

„Po úspěšném absolvování zkoušek obdrží zástupci těchto společností a firem z akreditované laboratoře osvědčení o souladu střídače, které bude uznatelné napříč všemi českými provozovateli distribučních soustav,ׅ“ popisuje manažer sekce Elektrická zařízení ze SZÚ uvádí Antonín Heitl.

Zkušebna souladu střídačů

Nová zkušebna bude ověřovat soulad střídačů s požadavky pravidel provozování distribučních soustav (PPDS) a připojovacích podmínek příslušných provozovatelů distribučních soustav (PDS) a to pouze pro provoz v ČR. Metodika, na základě které jsou zkoušky prováděny, je aktuálně akreditována pro střídače do výkonu 100 kW (v ČR zahrnující výrobní moduly kategorie A1 a A2) a je relevantní pro tyto komponenty:

  • fotovoltaické síťové střídače
  • hybridní měniče ve výrobním režimu
  • měniče bateriových akumulačních
    systémů ve výrobním režimu (v jedno až třífázovém provedení)

Čestné prohlášení a potvrzení nestačí

V českém prostředí v minulosti stačilo k ověření souladu střídačů čestné prohlášení, případně potvrzení dodavatele nebo výrobce střídače. Praxe však ukázala, že toto doložení nemusí být dostatečné a může ve svém důsledku ohrožovat spolehlivý a bezpečný chod elektrizační soustavy.

„Aktuálně musí provozovatel jakékoliv elektrárny, tedy i fotovoltaické, kterou plánuje v českém prostředí připojit do distribuční soustavy, prokázat, že výrobní zařízení je v souladu s PPDS, kde jsou implementovány požadavky z evropské legislativy, potažmo českých technických norem. Platí to i pro klíčové součásti zařízení výroben, kterými jsou například i fotovoltaické střídače, sloužící primárně k přeměně stejnosměrného elektrického proudu z fotovoltaických panelů na střídavý použitelný v elektrizační soustavě,“ vysvětluje Petr Mastný z Ústavu elektroenergetiky. 

Světový den vody: Projekty z VUT nás připravují na budoucnost

„Získat akreditaci pro nové zkušební pracoviště je náročný proces. Navíc střídače patří k velmi komplexním zařízením, které plní řadu funkcí a musí být na ně spolehnutí. To dokládá i skutečnost, že pro vystavení osvědčení je v závislosti na výkonu výrobny potřeba provést až 23 zkoušek. Proto jsme navázali spolupráci se SZÚ, který má dlouholeté zkušenosti s prováděním akreditovaných zkoušek v celé řadě oblastí. Jeho zástupci nabídli administrativní expertízu, kterou snadno aplikovali i pro oblast zkoušek souladu střídačů. FEKT VUT na druhé straně zodpovídá za samotný výkon zkoušek realizovaných kvalifikovaným personálem na unikátním vybavení zkušebny, které jsme dlouhodobě vyvíjeli na Ústavu elektroenergetiky,“ přibližuje detaily spolupráce vedoucí ústavu Petr Toman.

„Navázáním naší spolupráce s Ústavem elektroenergetiky na FEKT VUT se posouváme do dalšího segmentu služeb v oblasti zkoušení a certifikace energetických zařízení. Díky této vysoce specializované zkušebně rozšiřujeme naše služby pro zařízení z oblasti fotovoltaiky. V současnosti to jsou zkoušky a certifikace střídačů primárně určené pro fotovoltaické elektrárny, v budoucnosti to budou i další technická zařízení z této oblasti,“ zmiňuje generální ředitel Strojírenského zkušebního ústavu Tomáš Hruška.

Oblast fotovoltaiky se zařazuje k dalším segmentům, kterým se ústav věnuje, jako vodíková energetika, palivové články, biomasa a jaderná energetika. Dynamicky se přizpůsobuje změnám v energetickém mixu, které současný svět přináší.

• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme