Základní informace pro každého importéra do ČR

V souvislosti s dovozem zboží do České republiky musí dovozce učinit řadu úkonů. Importem do ČR se rozumí vstup zboží ze třetích zemí na území ČR. Za zboží jsou považovány všechny hmotné statky a také elektrická energie.

Při dovozu zboží je v první řadě nutné zboží řádně proclít prostřednictvím celní správy a zaplatit vyměřené clo. Celní správě je nutné předložit fakturu potvrzující nákup a cenu dováženého zboží a vyplněné Celní prohlášení na takzvaném Jednotném správním dokladu (JSD).

Samotné celní řízení upravuje nový Celní kodex EU, který platí od 1. května 2016. Ten nahradil Celní zákoník Společenství, jež vstoupil v platnost 1. ledna 1994 a řídily se jím celní orgány členských států podle Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992.

Nový kodex platí jednotně v celé EU pro vývoz a dovoz zboží. Výrazně mění pravidla pro dovozce zboží, které je importováno do Unie, a zároveň zavádí povinnou elektronickou komunikaci mezi úřady a podniky. Klíčové změny se dotýkají i ČR.

Všechna cla na zboží dovážené do Evropské unie bez výjimky musejí být od května 2016 zajištěna peněžní kaucí. Za potenciální celní dluh se však může nově místo dovozce zaručit třetí osoba. Změny, které kodex přináší, se dotkly především firem, jež provozují zahraniční obchod se státy za hranicemi EU. Více si přečtěte v článku Nový celní kodex usnadní celní řízení menším firmám na BusinessInfo.cz

Samotné clo je pak vyměřeno celním úřadem na základě celní sazby, která je stanovená v celním sazebníku Společenství a je pro každý druh zboží odlišná. Sazebník sestává z více než 10 tisíc osmimístných položek. Konkrétní výši celní sazby je možné vyhledat ve společném Celním sazebníku EU na stránkách Celní správy ČR.

Pro dovoz některých druhů zboží existují ještě různá ochranná opatření. Týkají se zejména textilních výrobků. Při jejich importu je v některých případech nutné předložit celní správě potvrzený formulář Certificate of Origin, dokazující původ dováženého zboží. Kdy je nutné osvědčení původu dokládat si přečtěte na stránkách Hospodářské komory. Omezením podléhá například dovoz některých textilních výrobků ze Severní Koreje a Běloruska. Podrobnější informace najdete na stránkách MPO.

Vedle cla se při puštění dovezeného zboží do volného oběhu v ČR vyměří DPH v základní sazbě 21 procent, či ve snížených sazbách 15 nebo 10 procent. Více se dočtete v dokumentu Informace GFŘ k uplatnění sazeb DPH od 1.1. 2015.

U výrobků podléhajících spotřební dani je nutné odvést také spotřební daň. Její výše je upravena zákonem 353/2003 Sb o spotřebních daních.

Před uvedením některých druhů výrobků na český trh je dovozce povinen zajistit osvědčení o shodě, které dokládá, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů a že byl dodržen stanovený postup při posuzování shody. Tento postup je dán zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

Požadavky na výrobky jsou upraveny vždy zvlášť pro každou skupinu výrobku samostatným nařízením vlády, které je pak prováděcím předpisem k výše uvedenému zákonu. Tato opatření mají především chránit spotřebitele před nekvalitními výrobky, které by pro ně mohli znamenat nebezpečí. Jedná se mimo jiné o elektrotechnická zařízení, hračky, chladící zařízení, dopravní prostředky, aerosolové rozprašovače, vybrané stavební výrobky, váhy s neautomatickou činností, tlakové nádoby, osobní ochranné prostředky, spotřebiče plynných paliv, tlaková zařízení, výtahy či zdravotnické prostředky.

Samotné certifikace pak provádějí certifikační subjekty autorizované Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Tento úřad je organizační složkou státu v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Hlavním posláním ÚNMZ je zabezpečovat úkoly vyplývající ze zákonů České republiky upravujících technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a úkoly v oblasti technických předpisů a norem uplatňovaných v rámci členství ČR v Evropské unii.

Dozor nad tím, zda stanovené výrobky uváděné na trh jsou označeny stanoveným způsobem či zda nebyly neoprávněně označeny, popřípadě zda k nim byl vydán či je přiložen stanovený dokument a zda vlastnosti stanovených výrobků uvedených na trh odpovídají stanoveným technickým požadavkům, provádí Česká obchodní inspekce, nebo jiný orgán stanovený zvláštním zákonem.

S využitím textu Hospodářské komory ČR

Doporučujeme