Základní orientace v systému veřejných zakázek v Kolumbii

V reakci na útlum ekonomiky v roce 2020 avizovala kolumbijská vláda řadu nových investičních výdajů. Pokud to stav veřejných financí dovolí, chce v této fiskální expanzi pokračovat i v roce 2021. V roce 2019 přitom nakoupil kolumbijský stát a jemu podřízené složky v rámci veřejných zakázek zboží a služby za zhruba 15 % HDP Kolumbie tzn. 290 mld. EUR. To vše činí aktuálně z kolumbijského veřejného sektoru velmi atraktivního zákazníka i pro české exportéry.

Nicméně systém veřejných zakázek v Kolumbii není, ostatně jako nikde jinde na světě, nijak jednoduchý a případný zájemce se musí dobře vyznat ve všech jeho náležitostech a musí vědět, kde a jakým způsobem hledat relevantní informace. Naprosto klíčový je pak výběr správného místního partnera, který často rozhoduje o případném úspěchu a neúspěchu v procesu výběrového řízení.

Právní rámec systému veřejných zakázek v Kolumbii upravuje zákon č. 80 z roku 1993, zákon č. 1150 z roku 2007 a dekret č. 1510 z roku 2013. Systém veřejných zakázek v Kolumbii je taky známý pod označením Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Klíčovou institucí celého systému je Národní agentura veřejných zakázek Colombia Compra Eficiente, která vytváří pravidla pro veřejné zakázky a zároveň dohlíží na jejich plnění.

Všechny kolumbijské subjekty, které nakupují z veřejných peněz (federální vláda, departamenty, municipality a jim podřízené organizace), mají povinnost zveřejňovat všechny informace o zakázkách na stránkách elektronického systému veřejných zakázek – Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP

Přes tuto online platformu jsou dostupné veškeré informace o zadavateli veřejné zakázky, specifikace samotného tendru a požadavky na potenciální dodavatele a procesní specifikace zakázky. Jednoduchý návod SECOP vypracovaný zahraniční kanceláří agentury CzechTrade, který slouží k základní orientaci v systému.

Potenciální dodavatelé do veřejných zakázek musí splňovat určitá kvalitativní kritéria. České firmy bez místní entity v Kolumbii jsou povinny zmocnit zástupce, který bude jejich jménem jednat v rámci příslušného výběrového řízení. Protože zahraniční firmy zpravidla vstupují do veřejných zakázek v Kolumbii společně s kolumbijskými partnery, je důležité zmínit i kvalifikační požadavek, který se vztahuje právě na kolumbijské subjekty.

Tím je zapsání kolumbijské společnosti na zvláštní seznam Registro Nacional de Proponentes (RUP). RUP je spravován sítí kolumbijských hospodářských komor. O každém zapsaném subjektu jsou v registru uvedeny základní informace o jeho právní formě, předmětu činnosti a finančních a organizačních náležitostech. Dále se do registru zapisuje veškerá historie účasti na veřejných zakázkách v Kolumbii, ale i případné postihy či neplnění z titulu účasti na těchto zakázkách.

Registrované subjekty jsou povinny pravidelně aktualizovat informace v RUP, a to vždy mezi 1. lednem a 5. dubnem každého nového roku. V případě, že tak včas neučiní, o registraci přichází. Na základě registrace vydává hospodářská komora certifikát, který pak musí kolumbijský uchazeč o veřejnou zakázku v rámci procesu dokládat. Existuje okruh výjimek, kdy uchazeč o veřejnou zakázku nemusí být zaregistrován v systému RUP. Jednou z nich je právě případ, kdy se jedná o nekolumbijský (např. tedy český subjekt) subjekt, který pak musí veškeré náležitosti dokládat zvlášť v rámci konkrétního výběrového řízení.

Jednou z důležitých podmínek účasti ve výběrovém řízení je povinnost uchazeče se pojistit u kolumbijské pojišťovny (tzv. Poliza de Seriedad). Tato podmínka se vztahuje i na zahraniční subjekty. Pojistka má poptávající kolumbijské veřejné instituci zaručit, že pokud uchazeč ve výběrovém řízení uspěje, tak dostojí svému závazku. Výše pojistky se může pohybovat okolo 1 % z celkové ceny tendru, což může znamenat pro firmu značnou finanční zátěž.

V některých oborech je pro účely výběrového řízení potřeba disponovat potřebnými certifikacemi (týká se např. certifikací INVIMA pro zdravotnické prostředky atp.). Všechny požadované certifikace v rámci veřejné zakázky bývají uvedeny právě v systému SECOP.

Veškerou dokumentaci pro potřeby účasti na veřejné zakázce je nutné přizpůsobit místním normám a zvyklostem. Českým exportérům proto doporučujeme při účasti na veřejné zakázce využít služeb místního partnera. Dle situace může s výběrem důvěryhodného místního partnera pomoci přímo Velvyslanectví České republiky v Bogotě nebo místní Zahraniční kanceláří CzechTrade.

Na závěr nelze v rámci tématu opomenout některé problémy, na které si řada evropských firem při účasti na kolumbijských veřejných zakázkách pravidelně stěžuje. Kvůli obavám z nařknutí z korupce se kolumbijské instituce někdy až úzkostlivě snaží lpět na technických parametrech, které nedávají v rámci vypsaného tendru hlubší smysl. Podmínky veřejných zakázek bývají často rigidní a nepřipouští alternativní avšak technicky vyhovující řešení. Řada technologických zakázek tak vede k vysoutěžení řešení, která jsou již neaktuální a zastaralá.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bogotě (Kolumbie). Autoři: Fernando González, ekonomický specialista; Bohdan Malaniuk, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Amerika | Kolumbie | Zahraničí

Doporučujeme