Záruční program COVID II – kdo může žádat a jaké jsou podmínky

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu připravily pokračování programu Úvěr COVID I. ČMZRB bude v rámci záručního programu COVID II podnikatelům poskytovat záruky za úvěry komerčních bank a přispívat na úhradu úroků. Program je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost MPO.

 • Způsobilý žadatel: podnikatelské subjekty – malé a střední podniky
 • Míra podpory: ručení do výše 80 % komerčního úvěru
 • Výše úvěru: 10 000 – 15 000 000 Kč
 • Finanční příspěvek:  až 1 mil. Kč na úhradu úroků
 • Doba ručení: 3 roky 

Další informace najdete ve Výzvě a tiskové zprávě.

Způsobilé výdaje – výhradně provozní výdaje: 

 • náklady na mzdy a na energie 
 • platby za nájemné 
 • úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur
 • pořízení materiálu, zásob a dalšího drobného majetku

Nejčastěji kladené otázky k úvěru COVID II

 1. Kdy bude program spuštěn?
  Očekávaná doba spuštění příjmu žádostí bude od 2. 4. 2020. Podmínky programu jsou uveřejněny na webu CMZRB ve Výzvě COVID II.
 2. Mohu žádat o COVID 2 v případě, že jsem zažádal o COVID 1?
  Ano. Oba programy jsou poskytovány v rámci podpory de minimis, která stanovuje maximální výši podpory, kterou úspěšný žadatel může obdržet.
 3. Mohu zažádat o COVID 2 v rámci více žadostí?
  Jeden žadatel může o záruku COVID II žádat jednou za 6 měsíců. Vzhledem k tomu, že se jedná o podporu provozního financování žadatele, může využít tuto podporu například pro více provozoven (zatím s výjimkou provozoven na území hl.m.Prahy).
 4. Půjde o dotační program?
  Ne, podpora bude poskytována ve formě záruky za komerční úvěr a finančního příspěvku na subvenci úroků úvěrující banky.
 5. Bude úvěr nadále poskytovat ČMZRB?
  Ne, žadatel se musí primárně na úvěrující banku, se kterou má ČMZRB uzavřen dodatek ke smlouvě o spolupráci v programu EXPANZE na poskytování záruk COVID II.
 6. Může mi moje banka pomoci se žádostí o Záruku COVID 2?
  Ano, kopie smlouvy o zaručovaném pvěru nebo příloha ACX vyplněná touto bankou bude povinnou přílohou k žádosti o Záruku COVID II a dále bude rovněž nutné podat řádně vyplněný formulář žádosti a přílohu Projekt (PCX). S touto žádostí včetně příloh se následně obrátíte na ČMZRB. Řádně vyplněná žádost včetně přílohy ACX (nebo kopie smlouvy o zaručovaném púvěru) a přílohy PCX musí být podána prostřednictvím e-podatelna.cmzrb.cz
 7. Může žádat kdokoli o záruku COVID2?
  Musí jít o žadatele, který vyhovuje podmínkám Výzvy programu (COVID 2, která bude vyhlášena), například: žadatel, který je zapsán v obchodním resjtříku; vykonává podporovanou ekonomickou čnnost (CZ-NACE) a zároveň nejde o velkého podnikatele (dle pravidel o stanovování velikosti podnikatele).
 8. Může o úvěr žádat zahraniční firma?
  Musí jít o žadatele, který je oprávněn podnikat na území ČR (má přidělené české IČO).
 9. Bude možné podpořit zemědělskou činnost?
  Ne, žadatelem sice může být zemědělský podnikatel, ale budou podpořeny pouze nezemědělské činnosti, například, pokud zemědělský podnikatel provozuje vedle své standardní činnosti například i penzion.
 10. Může být podpořen žadatel v rámci celého území ČR?
  Podle současných podmínek nebude možné podpořit realizaci projektu na uzemí hl. m. Prahy z důvodu regionálního omezení podpory z EU fondů.
 11. Jak musí být žadatel zasažen (utrpět újmu) ve smyslu koronavirové infekce?
  Musí bezprostředně souviset s realizací projektu příjemce podpory nebo s překlenutím krizové ekonomické situace vyvolané šířením koronaviru SARS-CoV-2 uvedené v příloze PCX žádosti o podporu.
 12. Lze financovat investice?
  Ne, úvěr lze použít pouze na provozní výdaje žadatele. Tak musí znít i účel úvěru.
 13. Lze úvěr použít na refinancování jiného úvěru či částečnou splátku jiného úvěru či leasingu?
  Ne
 14. Je s poskytnutím úvěru spojen nějaký poplatek?
  Poplatky za poskytnutí úvěru a jiné poplatky úvěrující banky (například za vedení úvěrového účtu) jsou v kompetenci banky, která úvěr poskytne. ČMZRB poskytne záruku a finanční příspěvek na úhradu úroků bez poplatku.
 15. Je úvěr bezúročný?
  Výši úrokové sazby stanovuje banka, která úvěr poskytuje. ČMZRB poskytne finanční příspěvek na úhradu úroků v maximální výši uvedené ve Výzvě.
 16. Do jaké výše bude úvěr zajištěn?
  ČMZRB poskytne záruku až do výše 80% jistiny zaručovaného úvěru.
 17. Jaká bude minimální a maximální výše a zaručovaného úvěru?
  Výše zaručovaného úvěru je min. 10 tis. Kč a max. 15 mil. Kč.
 18. Na jakou dobu bude poskytnuta záruka ze strany ČMZRB?
  Doba ručení nepřesahuje 3 roky od data podpisu smlouvy o záruce.
 19. Bude požadováno další zajištění?
  Případné sjednání dalšího zajištění nad rámec poskytnuté záruky ČMZRB je věcí jednání mezi klientem a úvěrující bankou.
 20. V jaké výši bude poskytnut finanční příspěvek na úroky?
  Celková výše vyplaceného finančního příspěvku nesmí přesáhnout:
  – v případě poskytnuté výše zaručovaného úvěru do 500 tis. Kč včetně 30 % a max . 150 tis. Kč,
  – v případě poskytnuté výše zaručovaného úvěru od 500 tis. Kč do 1 000 tis. Kč včetně: 20 % a max. 200 tis. Kč,
  – v případě poskytnuté výše zaručovaného úvěru od 1 mil. Kč do 15 mil. Kč včetně: 15 %, max. 1 mil. Kč,
  přičemž tyto limity se při výplatě finančního příspěvku vztahují k výši 10 % zaručovaného úvěru vyčerpaného na způsobilé výdaje projektu (bez DPH ) a zároveň nesmí přesáhnout částku 1 000 000 Kč.
 21. Kdy bude příspěvek na úroky vyplacen?
  ČMZRB bude klientovi vyplácet finanční příspěvek zpětně na základě potvrzení Spolupracující banky o výši úroků uhrazených klientem podle podmínek uvedených ve Výzvě. První splátka bude poskytnuta za úroky uhrazené klientem do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla poskytnuta záruka.
 22. Může být finanční příspěvek vyšší než skutečně zaplacené úroky?
  Ne, příspěvek se vztahuje pouze na první 3 roky splácení úvěru od data podpisu smlouvy o záruce a zároveň nesmí přesáhnout klientem skutečně zaplacenou výši úroků. Celková výše vyplaceného příspěvku nesmí přesáhnout výši úroků ze zaručovaného úvěru vyčerpaného na způsobilé výdaje projektu uhrazených příjemcem podpory v období od uzavření smlouvy o zaručovaném úvěru do měsíce předcházejícímu 3 roky od data uzavření smlouvy o zaručovaném úvěru se spolupracující bankou.
 23. Jaká je použita podpora (výhoda) ve formě bankovní záruky a finančního příspěvku?
  Výhoda ve formě záruky a finančního příspěvku se poskytuje v režimu podpory de minimis.
 24. Může mít poskytnutý úvěr i delší splatnost než 3 roky?
  Ano, ale záruka mu bude poskynuta pouze na první tři roky, stejně jako finanční příspěvek, který se rovněž vyplácí jen první tři roky.

Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů – aktuálních opatření proti šíření koronaviru

Informace k úvěru COVID I

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme